મામેરાનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

મામેરાનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

અનુક્રમણિકા

૧. ગામ તળાજામાં જન્મ મારો થયો, ભાભીએ ‘મૂર્ખ’ કહી મહેણું દીધું/ નરસિંહ મહેતા
૨. શીખ કરી શંકરે, હરખી કહ્યું શ્રીવરે /નરસિંહ મહેતા
૩. તિહાં આવી રહ્યાં, વૈષ્ણવ સુખી થયાં / નરસિંહ મહેતા
૪. આપણાં ઘર થકી સરવ વિધિ કરો / નરસિંહ મહેતા
૫. નાગરી નાતમાં નિર્ધન સરજિયાં / નરસિંહ મહેતા
૬. ખળખળતું પાણી તે અગનથી આકરું / નરસિંહ મહેતા
૭. મહેતાજી તવ કહે / નરસિંહ મહેતા
૮. આપણી નાગરી નાતની રીત છે / નરસિંહ મહેતા
૯. ડોસીએ પત્રમાં જે લખાવિયું / નરસિંહ મહેતા
૧૦. ‘જાગ, જદુનંદન ! જગતપતિ જાદવા! / નરસિંહ મહેતા
૧૧. વાર થઈ, વિઠ્ઠલા ! વહારે વેગે ચડો / નરસિંહ મહેતા
૧૨. રાધિકા સુંદરી-સકળ-શિરોમણી / નરસિંહ મહેતા
૧૩. ઉઘડકી, ઊઠીયા વેગે વિઠ્ઠલ હરિ / નરસિંહ મહેતા
૧૪. લક્ષ્મી તૃઠ્યા કૃપા કરી / નરસિંહ મહેતા
૧૫. મહેતો કહે : ‘દીકરી ! ભજને તું શ્રીહરિ / નરસિંહ મહેતા
૧૬. નવઘડ ઘાટ પટોળી ને પામરી / નરસિંહ મહેતા