શબ્દધનુ (કાવ્યસંગ્રહ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય

શબ્દધનુ (કાવ્યસંગ્રહ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય

કોપીરાઇટ :નીતા ઉપાધ્યાય
આવરણ : પ્રિયવદનભાઈ કક્કડ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૮૪

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / શબ્દધનુ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨ - વિશેષ તો બીજું કશું કહેવાનું નથી / નિવેદન / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩ - સ્વાગત / શબ્દધનુ / જયા મહેતા
૪ - તમને ખબર છે ? / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫ - પાનખરની એક ડાળનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૬ - સાંભરણ તે ક્યાં ગયા ? / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૭ - ગઝલ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૮ - પરદેશી પ્રિયતમને જતો જોઈ રહેલી પ્રિયતમાનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૯ - અમરેલીની યાદ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૦ - ફૂલ ચીતરવા આવે.. / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૧ - તરુનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૨ - ઝાકળ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૩ - અંતિમ નિદ્રાની પળો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૪ - ફૂલો માથે ચડાવ્યા છે / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૫ - શૂળે લટકી... / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૬ - કાતીલ કરવત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૭ - પ્રતીક્ષા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૮ - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૧ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૯ - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૨ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૦ - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૩ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૧ - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૪ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૨ - વતનાયણ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૩ - બોલી શકે તો- / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૪ - નદી કિનારે સાંજ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૫ - કૃષક કન્યાનાં સંકલ્પ - વિકલ્પનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૬ - પ્રોઢનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૭ - હે મિત્રો, આદમથી શેખાદમ સુધી જવા.... / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૮ - કાંટા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૯ - રોઈ ન શકેલી ગોપીનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૦ - સખીવૃંદમાંથી કૃષ્ણને નીરખતી રાધાનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૧ - નનકો ( સોનેટ ) ... ( શાર્દૂલ વિક્રીડિત ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૨ - ફૂલની અનુભવ કથા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૩ - ઊંઘનું જગત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૪ - વિયોગિનીનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૫ - પુષ્પગીતા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૬ - લઘુકાવ્ય / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૭ - જીવણાખ્યાન / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૮ - સંબંધ સંહિતા / જગદીપ ઉપાધ્યાય