શબ્દધનુ (કાવ્યસંગ્રહ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય

શબ્દધનુ (કાવ્યસંગ્રહ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય

કોપીરાઇટ :નીતા ઉપાધ્યાય
આવરણ : પ્રિયવદનભાઈ કક્કડ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૮૪

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / શબ્દધનુ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨ - વિશેષ તો બીજું કશું કહેવાનું નથી / નિવેદન / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩ - સંતર્પક રંગલીલા / શબ્દધનુ / હેમંત દેસાઈ
૪ - આકૃતિ, પ્રકૃતિ અને કૃતિ / શબ્દધનુ / કરસનદાસ લુહાર
૫ - સ્વાગત / શબ્દધનુ / જયા મહેતા
૬ - તમને ખબર છે ? / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૭ - પાનખરની એક ડાળનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૮ - સાંભરણ તે ક્યાં ગયા ? / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૯ - ગઝલ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૦ - પરદેશી પ્રિયતમને જતો જોઈ રહેલી પ્રિયતમાનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૧ - અમરેલીની યાદ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૨ - ફૂલ ચીતરવા આવે.. / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૩ - તરુનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૪ - ઝાકળ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૫ - અંતિમ નિદ્રાની પળો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૬ - ફૂલો માથે ચડાવ્યા છે / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૭ - શૂળે લટકી... / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૮ - કાતીલ કરવત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૧૯ - પ્રતીક્ષા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૦ - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૧ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૧ - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૨ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૨ - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૩ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૩ - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૪ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૪ - વતનાયણ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૫ - બોલી શકે તો- / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૬ - નદી કિનારે સાંજ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૭ - કૃષક કન્યાનાં સંકલ્પ - વિકલ્પનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૮ - પ્રોઢનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૨૯ - હે મિત્રો, આદમથી શેખાદમ સુધી જવા.... / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૦ - કાંટા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૧ - રોઈ ન શકેલી ગોપીનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૨ - સખીવૃંદમાંથી કૃષ્ણને નીરખતી રાધાનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૩ - નનકો ( સોનેટ ) ... ( શાર્દૂલ વિક્રીડિત ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૪ - ફૂલની અનુભવ કથા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૫ - ઊંઘનું જગત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૬ - વિયોગિનીનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૭ - પુષ્પગીતા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૮ - લઘુકાવ્ય / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૩૯ - જીવણાખ્યાન / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૦ - સંબંધ સંહિતા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૧ - ગઝલ – તરબર સાંપડે / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૨ - શયનવેળાની પ્રાર્થના / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૩ - ગ્રામીણ મહિલાઓનું કથાગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૪ - તુંહી / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૫ - ગઝલ - પ્રશ્ન ક્યાં હતો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૬ - જ્યારે / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૭ - જીવનારાયણનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૮ - મુક્તક - તું રાતને પાલવ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૪૯ - એમના નિરાળા ઇનકારની અ - ફૂલ કથા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૦ - સ્વર્ગને જોતાં... ( એક સ્વગતોક્તિ ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૧ - નખ પરના સગપણ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૨ - આઝાદી - ૫૦ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૩ - માણસાયણ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૪ - ખોલી દૈને ખડકી / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૫ - તરણું મળે..! / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૬ - અષાઢી ઠપકો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૭ - હું, તું ને આ ફૂલો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૮ - દિવંગત હસનકાકાને સંબોધીને / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૫૯ - અભ્યાર્થના / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૬૦ - વૈશાખી મધ્યાહને / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૬૧ - વસંત વિરહા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૬૨ - એક કાવ્ય / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૬૩ - ગઝલ - ભીતર થકી / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૬૪ - પ્રણયની અધૂરી વાર્તા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
૬૫ - આફ્ટર શોક્સમાં નિર્ભય બનાવતી રચના / જગદીપ ઉપાધ્યાય