શબ્દધનુ (કાવ્યસંગ્રહ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય

શબ્દધનુ (કાવ્યસંગ્રહ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય

કોપીરાઇટ :નીતા ઉપાધ્યાય
આવરણ : પ્રિયવદનભાઈ કક્કડ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૮૪

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / શબ્દધનુ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
વિશેષ તો બીજું કશું કહેવાનું નથી / નિવેદન / જગદીપ ઉપાધ્યાય
સંતર્પક રંગલીલા / શબ્દધનુ / હેમંત દેસાઈ
આકૃતિ, પ્રકૃતિ અને કૃતિ / શબ્દધનુ / કરસનદાસ લુહાર
સ્વાગત / શબ્દધનુ / જયા મહેતા
 
1 - તમને ખબર છે ? / જગદીપ ઉપાધ્યાય
2 - પાનખરની એક ડાળનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
3 - સાંભરણ તે ક્યાં ગયા ? / જગદીપ ઉપાધ્યાય
4 - ગઝલ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
5 - પરદેશી પ્રિયતમને જતો જોઈ રહેલી પ્રિયતમાનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
6 - અમરેલીની યાદ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
7 - ફૂલ ચીતરવા આવે.. / જગદીપ ઉપાધ્યાય
8 - તરુનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
9 - ઝાકળ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
10 - અંતિમ નિદ્રાની પળો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
11 - ફૂલો માથે ચડાવ્યા છે / જગદીપ ઉપાધ્યાય
12 - શૂળે લટકી... / જગદીપ ઉપાધ્યાય
13 - કાતીલ કરવત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
14 - પ્રતીક્ષા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
15 - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૧ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
16 - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૨ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
17 - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૩ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
18 - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૪ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
19 - વતનાયણ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
20 - બોલી શકે તો- / જગદીપ ઉપાધ્યાય
21 - નદી કિનારે સાંજ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
22 - કૃષક કન્યાનાં સંકલ્પ - વિકલ્પનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
23 - પ્રોઢનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
24 - હે મિત્રો, આદમથી શેખાદમ સુધી જવા.... / જગદીપ ઉપાધ્યાય
25 - કાંટા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
26 - રોઈ ન શકેલી ગોપીનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
27 - સખીવૃંદમાંથી કૃષ્ણને નીરખતી રાધાનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
28 - નનકો ( સોનેટ ) ... ( શાર્દૂલ વિક્રીડિત ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય
29 - ફૂલની અનુભવ કથા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
30 - ઊંઘનું જગત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
31 - વિયોગિનીનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
32 - પુષ્પગીતા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
33 - લઘુકાવ્ય / જગદીપ ઉપાધ્યાય
34 - જીવણાખ્યાન / જગદીપ ઉપાધ્યાય
35 - સંબંધ સંહિતા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
36 - ગઝલ – તરબર સાંપડે / જગદીપ ઉપાધ્યાય
37 - શયનવેળાની પ્રાર્થના / જગદીપ ઉપાધ્યાય
38 - ગ્રામીણ મહિલાઓનું કથાગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
39 - તુંહી / જગદીપ ઉપાધ્યાય
40 - ગઝલ - પ્રશ્ન ક્યાં હતો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
41 - જ્યારે / જગદીપ ઉપાધ્યાય
42 - જીવનારાયણનું ગીત / જગદીપ ઉપાધ્યાય
43 - મુક્તક - તું રાતને પાલવ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
44 - એમના નિરાળા ઇનકારની અ - ફૂલ કથા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
45 - સ્વર્ગને જોતાં... ( એક સ્વગતોક્તિ ) / જગદીપ ઉપાધ્યાય
46 - નખ પરના સગપણ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
47 - આઝાદી - ૫૦ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
48 - માણસાયણ / જગદીપ ઉપાધ્યાય
49 - ખોલી દૈને ખડકી / જગદીપ ઉપાધ્યાય
50 - તરણું મળે..! / જગદીપ ઉપાધ્યાય
51 - અષાઢી ઠપકો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
52 - હું, તું ને આ ફૂલો / જગદીપ ઉપાધ્યાય
53 - દિવંગત હસનકાકાને સંબોધીને / જગદીપ ઉપાધ્યાય
54 - અભ્યાર્થના / જગદીપ ઉપાધ્યાય
55 - વૈશાખી મધ્યાહને / જગદીપ ઉપાધ્યાય
56 - વસંત વિરહા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
57 - એક કાવ્ય / જગદીપ ઉપાધ્યાય
58 - ગઝલ - ભીતર થકી / જગદીપ ઉપાધ્યાય
59 - પ્રણયની અધૂરી વાર્તા / જગદીપ ઉપાધ્યાય
60 - આફ્ટર શોક્સમાં નિર્ભય બનાવતી રચના / જગદીપ ઉપાધ્યાય