સુરતા (ભજનસંગ્રહ) / મનુભાઈ ત્રિવેદી

સુરતા (ભજનસંગ્રહ) / મનુભાઈ ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :મૃદુલાબેન પી. દવે

અનુક્રમણિકા

1 - અર્પણ / સુરતા / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
2 - સમરું ૐકારા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
3 - દઈ જા સત કેકા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
4 - વાયક આવ્યાં - / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
5 - હેડો શબદ નીસરે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
6 - શબદુની વાટે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
7 - શબદ તો-/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
8 - સરોદ બાજે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
9 - ગોઠડી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
10 - અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
11 - ગુરુનો પ્રેમ નિરાલો/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
12 - સૂર સનકારે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
13 - ભીતર બોલે કોઈ બાવો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
14 - તંબૂરાની તાંતે/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
15 - છીએ દીવાના દાઝેલ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
16 - ખેડુઓ ટાકર ભોમના / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
17 - અધવારું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
18 - તરસ્યો જાય તોખાર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
19 - જીવન વલોવે ઝીણી ઝેરણી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
20 - નયન કરો હરિયાળાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
21 - તંબૂરો મને બજાવે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
22 - ગિરનારી બાવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
23 - માલધારીના મછવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
24 - હરિ વ્હાલા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
25 - કીર્તનિયો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
26 - વેપાર મારો- / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
27 - રાજીપો મારા રામનો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
28 - ખીલો મારો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
29 - ફૂલનો દડો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
30 - સ્વપન પરોણે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
31 - રૂદો મારો રામહવાલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
32 - હરિ બોલ, હરિ બોલ, હરિ હરિ બોલ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
33 - દીવડિયુંના દેહે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
34 - દીપ બરાબર / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
35 - મોજ મીણો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
36 - પીડ પરખી નવ જાય / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
37 - હેલ મારી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
38 - જાણ્યો તોય અજાણ્યો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
39 - પૂરણ હજી દૂર છે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
40 - 'મા'નાં મંદિરિયાં મનહાર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
41 - સોણું આવ્યું સાગરનું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
42 - માનસરનો હંસ થાવું / મનુભાઈ ત્રિવેદી ' સરોદ'
43 - કંકોળેલા કેડા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
44 - ઝબકે ઝીણા આગિયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
45 - હરિવશ રહેણાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
46 - ઊંઘરાટા પગલાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
47 - કિયા વતન કેરી વાસી? / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
48 - આ શી અવસ્થા ! / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
49 - ઘટમાં વાગે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
50 - ઘટની આરજૂ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
51 - માવો તને નહીં મૂકે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
52 - મેરમજીના મોલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
53 - તોરીલાનો તોર છે નોખો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
54 - જોઉં છું, કેમ છળો છો ! / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
55 - તમે રે સોનું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
56 - ભગતિના પથ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
57 - આંસુની સગાઈ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
58 - મીરાં પાછી દો ને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
59 - સહુ તોલે હરિને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
60 - કઠણ કરમનો ભારો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
61 - સસલાનો પોકાર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
62 - ચલો વરેમંડ વાટડીએ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
63 - સોના – વાટકડી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
64 - ફૂલે ફૂલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
65 - દીવાસળી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
66 - દીવડો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
67 - દીવડા ગિરનારી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
68 - પહેલી પૂણી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
69 - નાદ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
70 - મેરામણ મોંઘા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
71 - જેને હૈયે હેમર હાલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
72 - પલનો નહીં વિશ્રામ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
73 - મેઘલી રાતુંનો હાલનારો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
74 - ભજનિક / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
75 - પગલાંને સંભાળ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
76 - ભવનો કૂવો /મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
77 - ફીણ ઝાઝાં ને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
78 - સૂઝે ન ગજનો આંકો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
79 - પાંચ હાથનો પનો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
80 - ભેદ કરે એ ભૂલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
81 - આછરવા દે નીર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
82 - રોપો રે રોપા રામના / મનુભાઈ ત્રિવેદી ' સરોદ'
83 - ચંદન ચારુ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
84 - ઊંધા અગનને વાળો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
85 - દર શોધો ભમરીનાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
86 - રાફડાની રાણી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
87 - પાણી પીએ પડછાયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
88 - પંડના છે પડછાયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
89 - દીવડીએ રંગ રાખ્યો / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
90 - દીવડા કોણે કર્યા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
91 - રૂપ અહીં રેલાયું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
92 - લીલવણું લહેરાણું / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
93 - પરમ પ્રેમની રમણા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
94 - તિરપિત કરો તમાસા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
95 - અલખનો આનંદ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
96 - ભગતિની વાટું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
97 - આદર્યાં આઘેનાં પરિયાણ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
98 - પરમ પદારથ પાયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
99 - સમરથ સાચા રે/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
100 - સોહી પુરુષ અવધૂતા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
101 - સૂર / મનુભાઈ ત્રિવેદી ' સરોદ'
102 - કદંબ કેરી ડાળી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
103 - નૂરની છડી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
104 - અમથા અમથા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
105 - મરમી જોયો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
106 - અલખ ગયા આલિંગી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
107 - મૂરતિ માધવની મધુમતી/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
108 - નીરખું કોઈ મધુ - મૂરતિ /મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
109 - પામ્યા પૂરણ એને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
110 - જીવી જાણાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
111 - કંકોળેલા કેડા / સરોદ / પ્રસ્તાવના / મકરન્દ દવે
112 - દો બાતાં / નિવેદન / સુરતા / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’