સુરતા (ભજનસંગ્રહ) / મનુભાઈ ત્રિવેદી

સુરતા (ભજનસંગ્રહ) / મનુભાઈ ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :મૃદુલાબેન પી. દવે

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / સુરતા / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
૨ - સમરું ૐકારા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩ - દઈ જા સત કેકા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪ - વાયક આવ્યાં - / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫ - હેડો શબદ નીસરે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬ - શબદુની વાટે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭ - શબદ તો-/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮ - સરોદ બાજે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯ - ગોઠડી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦ - અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૧ - ગુરુનો પ્રેમ નિરાલો/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૨ - સૂર સનકારે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૩ - ભીતર બોલે કોઈ બાવો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૪ - તંબૂરાની તાંતે/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૫ - છીએ દીવાના દાઝેલ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૬ - ખેડુઓ ટાકર ભોમના / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૭ - અધવારું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૮ - તરસ્યો જાય તોખાર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૯ - જીવન વલોવે ઝીણી ઝેરણી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૦ - નયન કરો હરિયાળાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૧ - તંબૂરો મને બજાવે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૨ - ગિરનારી બાવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૩ - માલધારીના મછવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૪ - હરિ વ્હાલા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૫ - કીર્તનિયો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૬ - વેપાર મારો- / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૭ - રાજીપો મારા રામનો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૮ - ખીલો મારો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૯ - ફૂલનો દડો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૦ - સ્વપન પરોણે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૧ - રૂદો મારો રામહવાલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૨ - હરિ બોલ, હરિ બોલ, હરિ હરિ બોલ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૩ - દીવડિયુંના દેહે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૪ - દીપ બરાબર / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
૩૫ - મોજ મીણો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૬ - પીડ પરખી નવ જાય / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૭ - હેલ મારી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૮ - જાણ્યો તોય અજાણ્યો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'