સુરતા (ભજનસંગ્રહ) / મનુભાઈ ત્રિવેદી

સુરતા (ભજનસંગ્રહ) / મનુભાઈ ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :મૃદુલાબેન પી. દવે

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / સુરતા / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
૨ - સમરું ૐકારા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩ - દઈ જા સત કેકા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪ - વાયક આવ્યાં - / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫ - હેડો શબદ નીસરે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬ - શબદુની વાટે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭ - શબદ તો-/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮ - સરોદ બાજે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯ - ગોઠડી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦ - અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૧ - ગુરુનો પ્રેમ નિરાલો/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૨ - સૂર સનકારે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૩ - ભીતર બોલે કોઈ બાવો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૪ - તંબૂરાની તાંતે/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૫ - છીએ દીવાના દાઝેલ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૬ - ખેડુઓ ટાકર ભોમના / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૭ - અધવારું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૮ - તરસ્યો જાય તોખાર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૯ - જીવન વલોવે ઝીણી ઝેરણી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૦ - નયન કરો હરિયાળાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૧ - તંબૂરો મને બજાવે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૨ - ગિરનારી બાવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૩ - માલધારીના મછવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૪ - હરિ વ્હાલા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૫ - કીર્તનિયો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૬ - વેપાર મારો- / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૭ - રાજીપો મારા રામનો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૮ - ખીલો મારો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૨૯ - ફૂલનો દડો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૦ - સ્વપન પરોણે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૧ - રૂદો મારો રામહવાલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૨ - હરિ બોલ, હરિ બોલ, હરિ હરિ બોલ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૩ - દીવડિયુંના દેહે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૪ - દીપ બરાબર / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
૩૫ - મોજ મીણો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૬ - પીડ પરખી નવ જાય / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૭ - હેલ મારી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૮ - જાણ્યો તોય અજાણ્યો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૩૯ - પૂરણ હજી દૂર છે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૦ - 'મા'નાં મંદિરિયાં મનહાર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૧ - સોણું આવ્યું સાગરનું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૨ - માનસરનો હંસ થાવું / મનુભાઈ ત્રિવેદી ' સરોદ'
૪૩ - કંકોળેલા કેડા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૪ - ઝબકે ઝીણા આગિયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૫ - હરિવશ રહેણાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૬ - ઊંઘરાટા પગલાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૭ - કિયા વતન કેરી વાસી? / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૮ - આ શી અવસ્થા ! / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૪૯ - ઘટમાં વાગે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૦ - ઘટની આરજૂ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૧ - માવો તને નહીં મૂકે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૨ - મેરમજીના મોલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૩ - તોરીલાનો તોર છે નોખો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૪ - જોઉં છું, કેમ છળો છો ! / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૫ - તમે રે સોનું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૬ - ભગતિના પથ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૭ - આંસુની સગાઈ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૮ - મીરાં પાછી દો ને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૫૯ - સહુ તોલે હરિને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૦ - કઠણ કરમનો ભારો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૧ - સસલાનો પોકાર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૨ - ચલો વરેમંડ વાટડીએ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૩ - સોના – વાટકડી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૪ - ફૂલે ફૂલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૫ - દીવાસળી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૬ - દીવડો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૭ - દીવડા ગિરનારી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૮ - પહેલી પૂણી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૬૯ - નાદ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૦ - મેરામણ મોંઘા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૧ - જેને હૈયે હેમર હાલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૨ - પલનો નહીં વિશ્રામ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૩ - મેઘલી રાતુંનો હાલનારો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૪ - ભજનિક / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૫ - પગલાંને સંભાળ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૬ - ભવનો કૂવો /મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૭ - ફીણ ઝાઝાં ને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૮ - સૂઝે ન ગજનો આંકો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૭૯ - પાંચ હાથનો પનો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૦ - ભેદ કરે એ ભૂલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૧ - આછરવા દે નીર / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૨ - રોપો રે રોપા રામના / મનુભાઈ ત્રિવેદી ' સરોદ'
૮૩ - ચંદન ચારુ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૪ - ઊંધા અગનને વાળો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૫ - દર શોધો ભમરીનાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૬ - રાફડાની રાણી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૭ - પાણી પીએ પડછાયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૮ - પંડના છે પડછાયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૮૯ - દીવડીએ રંગ રાખ્યો / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
૯૦ - દીવડા કોણે કર્યા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯૧ - રૂપ અહીં રેલાયું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯૨ - લીલવણું લહેરાણું / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
૯૩ - પરમ પ્રેમની રમણા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯૪ - તિરપિત કરો તમાસા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯૫ - અલખનો આનંદ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯૬ - ભગતિની વાટું / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯૭ - આદર્યાં આઘેનાં પરિયાણ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯૮ - પરમ પદારથ પાયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૯૯ - સમરથ સાચા રે/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૦ - સોહી પુરુષ અવધૂતા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૧ - સૂર / મનુભાઈ ત્રિવેદી ' સરોદ'
૧૦૨ - કદંબ કેરી ડાળી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૩ - નૂરની છડી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૪ - અમથા અમથા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૫ - મરમી જોયો / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૬ - અલખ ગયા આલિંગી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૭ - મૂરતિ માધવની મધુમતી/ મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૮ - નીરખું કોઈ મધુ - મૂરતિ /મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૦૯ - પામ્યા પૂરણ એને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૧૦ - જીવી જાણાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'
૧૧૧ - કંકોળેલા કેડા / સરોદ / પ્રસ્તાવના / મકરન્દ દવે
૧૧૨ - દો બાતાં / નિવેદન / સુરતા / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’