ઝાકળ ને તડકાની વચ્ચે (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

ઝાકળ ને તડકાની વચ્ચે (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

કોપીરાઇટ :દેવયાની બ્રહ્મભટ્ટ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : 78 + 16 = 94

અનુક્રમણિકા

૧ - જીવન આખ્ખું પળેપળ ચૂકવી એ યાદની કિંમત / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨ - દંભની, મૃગજળની દુનિયા છે, કબૂલી લે હવે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩ - હર ગઝલ રૂપે જિવાતી જિંદગીની વાત છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪ - ગયો ભીતર તો ગયો આસમાનની ઉપર / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫ - કૈંકને મૂર્તિમહીં પથ્થર મળ્યા’તા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬ - હરપળે સૌ ભાવની ને તાલની કોઈ ફિકર / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭ - એ જ બસ વર્ષો જૂના દિલના અભરખા નીકળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૮ - થાય છે એ હમેશાં અકારણ પ્રગટ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૯ - યાદને જ્યારે ચકાસી હોય છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૦ - કૈંક બનવાના વિચારે કૈં જ પણ મોંઘુ નથી / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૧ - તું વિચારોમાં જ અટવાઓ ગલત / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૨ - હવે કોઈ ઇચ્છા-મહેચ્છા નથી / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૩ - ક્યાંક મંઝીલ ક્યાંક ઠોકર છે હૃદય / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૪ - સાવ સૂના મકાનમાં જીવ્યા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૫ - શ્હેરનાં તેથી અજાણ્યો સાવ સન્યાસી હતો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૬ - માત્ર શ્રદ્ધા અને સબૂરી છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૭ - ક્યાં જમાના રહ્યા નજાકતના / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૮ - આંખોનાં પાણી ખૂટ્યાં છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૯ - મેળવ્યું શું ગુમાન રાખીને ? / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૦ - હા, હતી ઘણી ભારે, રાત લો ! પૂરી થઈ ગઈ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૧ - પ્રેમમાં પ્રતિજ્ઞાઓ કૈંક સખત રાખી’તી / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૨ - એક પંક્તિ ખૂબ રખડાવી ગઈ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૩ - ભીની પાંપણના કો’ક ભરોસે, વાત વફાની શોધે છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૪ - વલણ હોય જુઠ્ઠું તો વાણી ફળે ના / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૫ - શરીરને સપડાવે ઈચ્છા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૬ - વિરોધોનો આભાસ.... વિરોધાભાસ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૭ - ઝાડની ડાળે હતું જે સાડલાનું પારણું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૮ - ઊંડે ખૂબ ઊતરતી આંખો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૯ - હું મળું સૌને છતાં લાગું નિરંતર એકલો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૦ - શ્હેરમાં કાલે છવાયો, એ જ વખણાયો હતો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૧ - કેમ ભૂલી જઉં ? / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૨ - કોઈ બળે, કોઈ ઝળહળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૩ - તું ભલેને આવવાનું પાસ ટાળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૪ - મન વગરના નિમંત્રણનો શું અર્થ છે ? / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૫ - હમેશાં કાલમાં ને આજમાં જેવો ફરક લાગે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૬ - કૈંક પંડિત અલ્પજ્ઞાની નીકળ્યા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૭ - ગઝલના દેશમાં ઓળખ હવે કૈં આ પ્રમાણે છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૮ - ખાલીપો ખખડ્યા કરે છે શ્હેરમાં / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ