શિશિરે વસન્ત (કાવ્યસંગ્રહ) / સુંદરજી બેટાઈ

શિશિરે વસન્ત (કાવ્યસંગ્રહ) / સુંદરજી બેટાઈ

કોપીરાઇટ :સુંદરજી બેટાઈ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૯૦

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / શિશિરે વસન્ત / સુંદરજી બેટાઈ
૨ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૧ / સુંદરજી બેટાઈ
૩ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૨ / સુંદરજી બેટાઈ
૪ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૩ / સુંદરજી બેટાઈ
૫ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૪ / સુંદરજી બેટાઈ
૬ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૫ / સુંદરજી બેટાઈ
૭ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૬ / સુંદરજી બેટાઈ
૮ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૭ / સુંદરજી બેટાઈ
૯ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૮ / સુંદરજી બેટાઈ
૧૦ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૯ / સુંદરજી બેટાઈ
૧૧ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૧૦ / સુંદરજી બેટાઈ
૧૨ - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૧૧ / સુંદરજી બેટાઈ
૧૩ - ઓ સર્વઉદયમુખ ગાંધી / સુંદરજી બેટાઈ
૧૪ - સર્વસાધ્યા અહિંસા* / સુંદરજી બેટાઈ
૧૫ - :: ૨ ::
     ૧૫.૧ - ભલે ગાતું ! ભલે ગાતું ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૫.૨ - શાને પૂર્યું ? / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૫.૩ - ક્હાન અને રાધા / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૫.૪ - ફૂલમાં ફૂલ ગુલાબ... ગુલાબ ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૫.૫ - પહાડ પર બેઠે અગોચર સાગરદર્શન / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૫.૬ - દેવે દીધેલ પુષ્પોને / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૫.૭ - જીવિત હો ભલે.....! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૫.૮ - ઓ વરદોત્તમ ! / સુંદરજી બેટાઈ
૧૬ - :: ૩ ::
     ૧૬.૧ - લે હાથ, હે નાથ / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૬.૨ - રાતે રૂપે / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૬.૩ - ક્યારે ? ક્યારે ? / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૬.૪ - શું શૂન્યતા શાશ્વત, દિવ્યતા વા ? / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૬.૫ - આદિવરાહ, કહો....! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૬.૬ - દુર્ભાગ્યદૈવત હે ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૬.૭ - ‘ઊગે સૂરજ’ – ‘સૂર્ય આથમે’ / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૬.૮ - લીલા આ અંધ નીર્ઘૃણા ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૬.૯ - ડરાકતાં અમે દાદુરડાં... ? / સુંદરજી બેટાઈ
૧૭ - :: ૪ ::
     ૧૭.૧ - વિષાદ જ પ્રસાદ હો ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૨ - શું ના વ્હેશે આયખું ગંગધાર ? / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૩ - હસ્ત, ઓ કમલ પંચપાંખડી ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૪ - ભલેને સાચ પ્રજ્વળે ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૫ - બાલ હું બાલ સર્વથા !? / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૬ - જો..... / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૭ - ક્યમ જ વ્યર્થ રે ઉડવું ? / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૮ - બલમાં બલ તો એક – / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૯ - રહો જાગી ભવ્યવિભાવના ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૧૦ - પદે પદ મિલાવવાં* / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૧૧ - પડો ઘંટ ! પડો ઘંટ ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૭.૧૨ - કોણે રે ઓ ? શાને રે ઓ ? / સુંદરજી બેટાઈ
૧૮ - :: ૫ ::
     ૧૮.૧ - દુશ્ચર્યું શું નડ્યું ? / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૮.૨ - હ્યાં દુર્દગ્ધે / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૮.૩ - દગ્ધહૃદય પ્રણયીની ઉક્તિ / સુંદરજી બેટાઈ
૧૯ - :: ૬ ::
     ૧૯.૧ - કણિકા / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૯.૨ - કોઈ પ્રદુષ્ટ પ્રગુપ્ત / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૯.૩ - મારે કોઈ નહિ અબળખા / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૯.૪ - અહો, પુષ્પો પુષ્પો / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૯.૫ - પ્રભો ! દ્વારે દ્વારે / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૯.૬ - અહો, मेघ: मेघ: ! / સુંદરજી બેટાઈ
     ૧૯.૭ - ધારે કેમ નાં ? / સુંદરજી બેટાઈ