સવિતા સુંદરી (નવલકથા) / ઈચ્છારામ દેસાઈ

સવિતા સુંદરી (નવલકથા) / ઈચ્છારામ દેસાઈ

આવરણ : ચૈતાલી જોગી
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૩૦

અનુક્રમણિકા

૧ - પ્રકરણ ૧ લું - આમૂખ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૨ - પ્રકરણ બીજું - આશાદાન / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૩ - પ્રકરણ ૩ જું - કુળ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૪ - પ્રકરણ ૪ થું - આશા ને નિરાશા / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૫ - પ્રકરણ ૫ મું - નિશ્ચય / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૬ - પ્રકરણ ૬ ઠું - કુલીન જમાઈ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૭ - પ્રકરણ ૭ મું - સોચના / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૮ - પ્રકરણ ૮ મું - સ્વપત્નિ સંભાષણ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૯ - પ્રકરણ ૯ મું - હઠ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૧૦ - પ્રકરણ ૧૦ મું - પ્રતિજ્ઞા / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૧૧ - પ્રકરણ ૧૧ મું - સંદેહ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૧૨ - પ્રકરણ ૧ર મુ - શયન મંદિરમાં / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૧૩ - પ્રકરણ ૧૩ મું - લગ્ન / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
૧૪ - પ્રકરણ ૧૪ મું - ખુલાસો / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ