સવિતા સુંદરી (નવલકથા) / ઈચ્છારામ દેસાઈ

સવિતા સુંદરી (નવલકથા) / ઈચ્છારામ દેસાઈ

આવરણ : ચૈતાલી જોગી
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૩૦

અનુક્રમણિકા

 
1 - પ્રકરણ ૧ લું - આમૂખ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
2 - પ્રકરણ ૨ જું - આશાદાન / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
3 - પ્રકરણ ૩ જું - કુળ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
4 - પ્રકરણ ૪ થું - આશા ને નિરાશા / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
5 - પ્રકરણ ૫ મું - નિશ્ચય / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
6 - પ્રકરણ ૬ ઠું - કુલીન જમાઈ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
7 - પ્રકરણ ૭ મું - સોચના / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
8 - પ્રકરણ ૮ મું - સ્વપત્નિ સંભાષણ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
9 - પ્રકરણ ૯ મું - હઠ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
10 - પ્રકરણ ૧૦ મું - પ્રતિજ્ઞા / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
11 - પ્રકરણ ૧૧ મું - સંદેહ / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
12 - પ્રકરણ ૧ર મુ - શયન મંદિરમાં / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
13 - પ્રકરણ ૧૩ મું - લગ્ન / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
14 - પ્રકરણ ૧૪ મું - ખુલાસો / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ
15 - પ્રકરણ ૧૫ મું - ઉપસંહાર / સવિતા સુંદરી / ઈચ્છારામ દેસાઈ