તારીખ-વાર સાથે (કાવ્યસંગ્રહ) / અનિલ વાળા

તારીખ-વાર સાથે (કાવ્યસંગ્રહ) / અનિલ વાળા

અનુક્રમણિકા

૧ - હું તો નાચી’તી... / અનિલ વાળા
૨ - એનો કૈં રસ્તો તું ચીંધ... / અનિલ વાળા
૩ - મારો મણિયારો વાલમ.... / અનિલ વાળા
૪ - મારો સાયબો... / અનિલ વાળા
૫ - છાંટો પઈડોને છોલઈ ગૈ... / અનિલ વાળા
૬ - આટલો ઉતાવળો શું થાય છે ? / અનિલ વાળા
૭ - વ્હાલપનો એવો દુકાળ / અનિલ વાળા
૮ - ઝાડ ગયું ને જગ્યા થઈ... / અનિલ વાળા
૯ - રે, બાઈજી ! / અનિલ વાળા
૧૦ - ધીમું ધીમું રે સાંયાજી... / અનિલ વાળા
૧૧ - હરિ ! તમે... / અનિલ વાળા
૧૨ - રૂ પર ફેંકે દીવાસળી... / અનિલ વાળા
૧૩ - દીકરી તો તુલસીનો ક્યારો.../ અનિલ વાળા
૧૪ - બાર હાથનું ચીભડું... / અનિલ વાળા
૧૫ - મનનું ગીત... / અનિલ વાળા
૧૬ - મને ઓળખે ના.... / અનિલ વાળા
૧૭ - ધોબી શું કરવાનો... ? / અનિલ વાળા
૧૮ - ટીટોડીની માથે... / અનિલ વાળા
૧૯ - કારણ એમ નથી જડવાનું !... / અનિલ વાળા
૨૦ - બી પ્રેક્ટીકલનું ગીત... / અનિલ વાળા
૨૧ - વડ પર લટકી ગઈ... / અનિલ વાળા
૨૨ - પગરવ મારી પાસે... / અનિલ વાળા
૨૩ - મારાં ફરતે.... / અનિલ વાળા
૨૪ - ક્ષણ આવે તો ? / અનિલ વાળા
૨૫ - ઓચિંતા.... / અનિલ વાળા
૨૬ - પથ્થર પાણી પાણી ! / અનિલ વાળા
૨૭ - સોળ વરસનાં સપનાં આગળ / અનિલ વાળા
૨૮ - સરસ, સરસ.... અરે, બહુ સરસ ! / અનિલ વાળા
૨૯ - પ્રેમગીત / અનિલ વાળા
૩૦ - ગીતની દયનીય દશાનું ગીત... / અનિલ વાળા