ગાતાં ઝરણાં (કાવ્યસંગ્રહ) / ગની દહીંવાલા

ગાતાં ઝરણાં (કાવ્યસંગ્રહ) / ગની દહીંવાલા

કોપીરાઇટ :ગની દહીંવાલા
આવરણ : રજની
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬ + ૯૬ = ૧૧૨

અનુક્રમણિકા

કવિ અને કલાકાર / ગાતાં ઝરણાં / વિષ્ણુપ્રસાદ ર. ત્રિવેદી
દર્દીલી મધુરમ / પ્રસ્તાવના / ગાતાં ઝરણાં / ઉમાશંકર જોશી
 
1 - સરિતાને / ગની દહીંવાલા
2 - લઈને આવ્યો છું / ગની દહીંવાલા
3 - જીવનપંથે / ગની દહીંવાલા
4 - શા માટે ? / ગની દહીંવાલા
5 - બહારો ન આવે / ગની દહીંવાળા
6 - લાગણીવશ હૃદય / ગની દહીંવાલા
7 - મનીષા / ગની દહીંવાલા
8 - ઉમંગો (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
9 - હૈયું / ગની દહીંવાલા
10 - કંટકની સુવાસ / ગની દહીંવાલા
11 - કોઈ પનિહારી / ગની દહીંવાલા
12 - કથાનો સાર છે / ગની દહીંવાલા
13 - આત્મબળ / ગની દહીંવાલા
14 - બહાનું થઈ ગયું / ગની દહીંવાલા
15 - મારા નિવેદનથી / ગની દહીંવાલા
16 - મન, ગાજે / ગની દહીંવાલા
17 - ભિખારણનું ગીત / ગની દહીંવાલા
18 - સિતારાનાં સુમન / ગની દહીંવાલા
19 - કિનારા પર / ગની દહીંવાલા
20 - વારતા આવી / ગની દહીંવાલા
21 - મેલાં વસ્ત્રો / ગની દહીંવાલા
22 - વ્હાણું વાઈ ગયું / ગની દહીંવાલા
23 - હાય શું થયું ? / ગની દહીંવાલા
24 - દિશાઓ ફરી ગઈ ! / ગની દહીંવાલા
25 - ખલાસીને / ગની દહીંવાલા
26 - આવાહન / ગની દહીંવાલા
27 - ક્ષમા કરે / ગની દહીંવાલા
28 - હિમગિરિ ખસી ગયો / ગની દહીંવાલા
29 - ‘આવી નથી શકતો’ / ગની દહીંવાલા
30 - ચમન માટે / ગની દહીંવાલા
31 - સવાર આવે / ગની દહીંવાલા
32 - પ્યાલીનું છલકાઈ જવું ? / ગની દહીંવાલા
33 - જીવન-ગીત / ગની દહીંવાલા
34 - નકામાં નયનો / ગની દહીંવાલા
35 - પડઘા / ગની દહીંવાલા
36 - બહારો જોઈએ / ગની દહીંવાલા
37 - મયખાર બનીને રહેવું છે ! / ગની દહીંવાલા
38 - પાવન કોણ કરે ? / ગની દહીંવાલા
39 - પાંખડીમાં / ગની દહીંવાલા
40 - મહાલેખકને / ગની દહીંવાલા
41 - કલાકારનું જીવન (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
42 - સંધ્યા (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
43 - વિસામણ થઈ જાયે / ગની દહીંવાલા
44 - લણશે નહીં / ગની દહીંવાલા
45 - ભોમને પાલવ / ગની દહીંવાલા
46 - મારી યુવાની / ગની દહીંવાલા
47 - કવનની ઓથ / ગની દહીંવાલા
48 - પ્રિયતમાં / ગની દહીંવાલા
49 - એક પત્ર / ગની દહીંવાલા
50 - રંગીન ફરેબ (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
51 - ઉપમા (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
52 - જરૂર હતી / ગની દહીંવાલા
53 - કલાકૃતિ (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
54 - કવન થઈ જાય છે / ગની દહીંવાલા
55 - તકદીર રાખું છું / ગની દહીંવાલા
56 - કોઈના વિચારો ! / ગની દહીંવાલા
57 - ધબકાર જેવા / ગની દહીંવાલા
58 - રોટી (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
59 - અનાદર લાગે છે / ગની દહીંવાલા
60 - હકદાર લાગે છે / ગની દહીંવાલા
61 - પ્રસંગ નાચે છે / ગની દહીંવાલા
62 - દેખાતા નથી ? / ગની દહીંવાલા
63 - આકાર હોય છે / ગની દહીંવાલા
64 - કૃષિકાર / ગની દહીંવાલા
65 - મજૂર જાગે છે / ગની દહીંવાલા
66 - રાફડાના વાસીને* / ગની દહીંવાલા
67 - કંકણ જોતી (મુક્તક)/ ગની દહીંવાલા
68 - શૈશવ (મુક્તક)/ ગની દહીંવાલા
69 - ઉત્તર નથી / ગની દહીંવાલા
70 - જખ્મો હસી રહ્યા છે /ગની દહીંવાલા
71 - અમાસ આજે ! / ગની દહીંવાલા
72 - દીદાર બાકી છે ! / ગની દહીંવાલા
73 - સુમાર જોઉં છું / ગની દહીંવાલા
74 - સાચો કવિ / ગની દહીંવાલા
75 - ઉલ્લેખ (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
76 - વિધિ / ગની દહીંવાલા
77 - ગુલાબનો છોડ / ગની દહીંવાલા
78 - ‘ઝિન્દાબાદ હિન્દુસ્તાન !’ / ગની દહીંવાલા
79 - શે ધીરજ ખૂટી ચાલી ? / ગની દહીંવાલા
80 - કોણ ગયું ચાલી ? / ગની દહીંવાલા
81 - મુક્તિના વ્રતધારી / ગની દહીંવાલા
82 - શહીદને / ગની દહીંવાલા
83 - મેઘાણી / ગની દહીંવાલા