ગાતાં ઝરણાં (કાવ્યસંગ્રહ) / ગની દહીંવાલા

ગાતાં ઝરણાં (કાવ્યસંગ્રહ) / ગની દહીંવાલા

કોપીરાઇટ :ગની દહીંવાલા
આવરણ : રજની
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬ + ૯૬ = ૧૧૨

અનુક્રમણિકા

૧ - સરિતાને / ગની દહીંવાલા
૨ - લઈને આવ્યો છું / ગની દહીંવાલા
૩ - જીવનપંથે / ગની દહીંવાલા
૪ - શા માટે ? / ગની દહીંવાલા
૫ - બહારો ન આવે / ગની દહીંવાળા
૬ - લાગણીવશ હૃદય / ગની દહીંવાલા
૭ - મનીષા / ગની દહીંવાલા
૮ - ઉમંગો (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
૯ - હૈયું / ગની દહીંવાલા
૧૦ - કંટકની સુવાસ / ગની દહીંવાલા
૧૧ - કોઈ પનિહારી / ગની દહીંવાલા
૧૨ - કથાનો સાર છે / ગની દહીંવાલા
૧૩ - આત્મબળ / ગની દહીંવાલા
૧૪ - બહાનું થઈ ગયું / ગની દહીંવાલા
૧૫ - મારા નિવેદનથી / ગની દહીંવાલા
૧૬ - મન, ગાજે / ગની દહીંવાલા
૧૭ - ભિખારણનું ગીત / ગની દહીંવાલા
૧૮ - સિતારાનાં સુમન / ગની દહીંવાલા
૧૯ - કિનારા પર / ગની દહીંવાલા
૨૦ - વારતા આવી / ગની દહીંવાલા
૨૧ - મેલાં વસ્ત્રો / ગની દહીંવાલા
૨૨ - વ્હાણું વાઈ ગયું / ગની દહીંવાલા
૨૩ - હાય શું થયું ? / ગની દહીંવાલા
૨૪ - દિશાઓ ફરી ગઈ ! / ગની દહીંવાલા
૨૫ - ખલાસીને / ગની દહીંવાલા
૨૬ - આવાહન / ગની દહીંવાલા
૨૭ - ક્ષમા કરે / ગની દહીંવાલા
૨૮ - હિમગિરિ ખસી ગયો / ગની દહીંવાલા
૨૯ - ‘આવી નથી શકતો’ / ગની દહીંવાલા
૩૦ - ચમન માટે / ગની દહીંવાલા
૩૧ - સવાર આવે / ગની દહીંવાલા
૩૨ - પ્યાલીનું છલકાઈ જવું ? / ગની દહીંવાલા
૩૩ - જીવન-ગીત / ગની દહીંવાલા
૩૪ - નકામાં નયનો / ગની દહીંવાલા
૩૫ - પડઘા / ગની દહીંવાલા
૩૬ - બહારો જોઈએ / ગની દહીંવાલા
૩૭ - મયખાર બનીને રહેવું છે ! / ગની દહીંવાલા
૩૮ - પાવન કોણ કરે ? / ગની દહીંવાલા
૩૯ - પાંખડીમાં / ગની દહીંવાલા
૪૦ - મહાલેખકને / ગની દહીંવાલા
૪૧ - કલાકારનું જીવન (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
૪૨ - સંધ્યા (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
૪૩ - વિસામણ થઈ જાયે / ગની દહીંવાલા
૪૪ - લણશે નહીં / ગની દહીંવાલા
૪૫ - ભોમને પાલવ / ગની દહીંવાલા
૪૬ - મારી યુવાની / ગની દહીંવાલા
૪૭ - કવનની ઓથ / ગની દહીંવાલા
૪૮ - પ્રિયતમાં / ગની દહીંવાલા
૪૯ - એક પત્ર / ગની દહીંવાલા
૫૦ - રંગીન ફરેબ (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
૫૧ - ઉપમા (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
૫૨ - જરૂર હતી / ગની દહીંવાલા
૫૩ - કલાકૃતિ (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
૫૪ - કવન થઈ જાય છે / ગની દહીંવાલા
૫૫ - તકદીર રાખું છું / ગની દહીંવાલા
૫૬ - કોઈના વિચારો ! / ગની દહીંવાલા
૫૭ - ધબકાર જેવા / ગની દહીંવાલા
૫૮ - રોટી (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા
૫૯ - અનાદર લાગે છે / ગની દહીંવાલા
૬૦ - હકદાર લાગે છે / ગની દહીંવાલા
૬૧ - પ્રસંગ નાચે છે / ગની દહીંવાલા
૬૨ - દેખાતા નથી ? / ગની દહીંવાલા
૬૩ - આકાર હોય છે / ગની દહીંવાલા
૬૪ - કૃષિકાર / ગની દહીંવાલા