એક શોધપર્વ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર પટેલ

એક શોધપર્વ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર પટેલ

કોપીરાઇટ :રાજેન્દ્ર પટેલ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૯૬

અનુક્રમણિકા

૧ - ખંડ એક : પૂર / એક શોધપર્વ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૧ - પૂર – ૧ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૨ - પૂર – ૨ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૩ - પૂર – ૩ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૪ - પૂર – ૪ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૫ - પૂર – ૫ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૬ - પૂર – ૬ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૭ - પૂર – ૭ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૮ - પૂર – ૮ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૧.૯ - પૂર – ૯ / રાજેન્દ્ર પટેલ
૨ - ખંડ બે : ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ / એક શોધપર્વ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૧ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૧ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૨ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૨ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૩ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૩ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૪ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૪ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૫ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૫ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૬ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૬ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૭ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૭ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૮ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૮ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૨.૯ - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૯ / રાજેન્દ્ર પટેલ
૩ - ખંડ ત્રણ : વિસ્ફોટ / એક શોધપર્વ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૩.૧ - વિસ્ફોટ – ૧ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૩.૨ - વિસ્ફોટ – ૨ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૩.૩ - વિસ્ફોટ – ૩ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૩.૪ - વિસ્ફોટ – ૪ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૩.૫ - વિસ્ફોટ – ૫ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૩.૬ - વિસ્ફોટ – ૬ / રાજેન્દ્ર પટેલ
૪ - ખંડ ચાર : થોડી શાહી અઢળક આંસુ / એક શોધપર્વ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૧ - પેસ્ટકન્ટ્રોલ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૨ - જાળાં-બાવાં / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૩ - ડ્રાઈક્લીનર્સ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૪ - ફાયર સેફટિ / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૫ - વિડિઓગ્રાફર / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૬ - ડસ્ટ્બીન / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૭ - બાકોરું / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૮ - ઉંદરિયું / રાજેન્દ્ર પટેલ
     ૪.૯ - ચિરંજીવ જાળાનું સ્વપ્ન / રાજેન્દ્ર પટેલ
૫ - એક જીવતી કવિતા : બુધસભા / પ્રસ્તાવના / રાજેન્દ્ર પટેલ
૬ - મારી સર્જન પ્રક્રિયા / પરિચય / રાજેન્દ્ર પટેલ