એક શોધપર્વ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર પટેલ

એક શોધપર્વ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર પટેલ

કોપીરાઇટ :રાજેન્દ્ર પટેલ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૯૬

અનુક્રમણિકા

 
1 - ખંડ એક : પૂર / એક શોધપર્વ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.1 - પૂર – ૧ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.2 - પૂર – ૨ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.3 - પૂર – ૩ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.4 - પૂર – ૪ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.5 - પૂર – ૫ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.6 - પૂર – ૬ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.7 - પૂર – ૭ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.8 - પૂર – ૮ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    1.9 - પૂર – ૯ / રાજેન્દ્ર પટેલ
2 - ખંડ બે : ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ / એક શોધપર્વ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.1 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૧ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.2 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૨ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.3 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૩ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.4 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૪ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.5 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૫ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.6 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૬ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.7 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૭ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.8 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૮ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    2.9 - ભૂ-કંપ ઉર્ફે એક શોધ – ૯ / રાજેન્દ્ર પટેલ
3 - ખંડ ત્રણ : વિસ્ફોટ / એક શોધપર્વ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    3.1 - વિસ્ફોટ – ૧ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    3.2 - વિસ્ફોટ – ૨ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    3.3 - વિસ્ફોટ – ૩ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    3.4 - વિસ્ફોટ – ૪ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    3.5 - વિસ્ફોટ – ૫ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    3.6 - વિસ્ફોટ – ૬ / રાજેન્દ્ર પટેલ
4 - ખંડ ચાર : થોડી શાહી અઢળક આંસુ / એક શોધપર્વ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.1 - પેસ્ટકન્ટ્રોલ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.2 - જાળાં-બાવાં / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.3 - ડ્રાઈક્લીનર્સ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.4 - ફાયર સેફટિ / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.5 - વિડિઓગ્રાફર / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.6 - ડસ્ટ્બીન / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.7 - બાકોરું / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.8 - ઉંદરિયું / રાજેન્દ્ર પટેલ
    4.9 - ચિરંજીવ જાળાનું સ્વપ્ન / રાજેન્દ્ર પટેલ
 
મારી સર્જન પ્રક્રિયા / પરિચય / રાજેન્દ્ર પટેલ
એક જીવતી કવિતા : બુધસભા / પ્રસ્તાવના / રાજેન્દ્ર પટેલ