પગલાં તળાવમાં (ગઝલસંગ્રહ) / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'

પગલાં તળાવમાં (ગઝલસંગ્રહ) / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'

કોપીરાઇટ :મૈત્રી-હર્ષિલ
આવરણ : સંજય વૈદ્ય
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૦૮

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨ - મારી વાત / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩ - બીજી આવૃત્તિ વેળાએ / પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪ - તૃતીય આવૃત્તિ વેળાએ.../ પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૫ - ચોથી આવૃત્તિ વેળાએ.../ પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૬ - :: વિવેચનાત્મક લેખો ::
     ૬.૧ - ગઝલ સ્વરૂપની આરાધના કરતો દમદાર કવિ / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. નરેશ શુક્લ
     ૬.૨ - અગોચર પગલાંની સફર / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ'
૭ - :: આસ્વાદલેખો ::
     ૭.૧ - 'નથી'ની પાછળ રહેલી નરવી નિખાલસતા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / રાધેશ્યામ શર્મા
     ૭.૨ - યાદ /અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / ડૉ. નીતિન વડગામા
     ૭.૩ - નામ વગરનો રોગ... / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / અંકિત ત્રિવેદી
     ૭.૪ - આંસુ એટલે ઓગળી ગયેલાં દૃશ્યો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / અંકિત ત્રિવેદી
૮ - આદિલ'થી 'બેદિલ' સુધી / ડૉ. ચિનુ મોદી 'ઇર્શાદ'
૯ - પગલાં તળાવમાં : મજબૂત કૂંપળની મથામણ / ડૉ. રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'
૧૦ - મને ખબર છે મને તું કશું ન દેવાનો! / પગલાં તળાવમાં / રમેશ પારેખ
૧૧ - ગઝલની ભરચક મહેફિલમાં પોતીકો અવાજ / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. હર્ષદેવ માધવ
૧૨ - લાગણીઓનું કાવ્યઘર / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. પ્રફુલ્લ રાવલ
૧૩ - મારામાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૧૪ - લઈને ચાલ્યા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૧૫ - જરૂરિયાત મુજબ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૧૬ - હવેલીને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૧૭ - થઈ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૧૮ - ફક્ત પથ્થર હોય છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૧૯ - મા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૦ - પડઘા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૧ - પાણીમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૨ - આઇકાર્ડમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૩ - પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૪ - ક્યાંય તડ નથી / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૫ - મને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૬ - વિશ્વ અંધ છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૭ - આપી શકે તો આપ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૮ - તું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૨૯ - અવાજમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૦ - ફકીરને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૧ - હવા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૨ - આશરે ગયા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૩ - શ્રીફળ વધેરું છું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૪ - લોહી જ લોહી છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૫ - નીકળી ગયો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૬ - શું સબબ હશે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૭ - સુધી / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૮ - દંગાફસાદમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૩૯ - હશે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૦ - હું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૧ - શકે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૨ - સમજ વગર / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૩ - હવે સળગાવ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૪ - જોવા દે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૫ - આગ મૂકી છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૬ - લખી મોકલ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૭ - અનુવાદ કરવાનો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૮ - સાચવું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૪૯ - છે આ તરફ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૫૦ - પ્રિયે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
૫૧ - ચર્ચાય છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'