મારી હકીકત (આત્મકથા) / કવિ નર્મદ

મારી હકીકત (આત્મકથા) / કવિ નર્મદ

અનુક્રમણિકા

 
1 - વિભાગ -1 : મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.1 - વિરામ 1 : જન્મ, ગોત્રાદિક, નાગર જ્ઞાતિ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.2 - વિરામ 2 : ઘરડાં વડીલો ને માબાપ સંવત 1811 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.3 - વિરામ 3 : બાળપણ અને પ્રાથમિક શિક્ષણ – સને 1833 -1845 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.4 - વિરામ 4 : અંગ્રેજી સ્કૂલ અને કૉલેજમાં –1845 - 1851 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.5 - વિરામ 5 : રાંદેરમાં શિક્ષક – (1851-1854) / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.6 - વિરામ 6 : કવિપદની તૈયારી – 1854-1856 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.7 - વિરામ 7 : કલમને ખોળે – 1857-1859 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.8 - વિરામ 8 : જદુનાથજી સાથે પ્રસંગ – 1860 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.9 - વિરામ 9 : કીર્તિનો મધ્યાહ્ન – 1861-64 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.10 - વિરામ 10 : સરસ્વતીમંદિર – 1865-1866 સપટેમ્બર 18મી સુધી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
2 - વિભાગ - ૨ : નર્મદનાં સ્વજનો અને પરિજનો વિશે મિતાક્ષર નોંધ / મારી હકીકત / નર્મદ
    2.1 - ડાહીગૌરી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.2 - સુભદ્રાગૌરી ઉર્ફે નર્મદાગૌરી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.3 - સવિતાગૌરી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.4 - નરભેરામ પ્રાણશંકર (કારકુન) / મારી હકીકત / નર્મદ
    2.5 - પુત્ર જયશંકર (બક્કો) / મારી હકીકત / નર્મદ
    2.6 - રામશંકર (અને તેમના પુત્ર રાજારામ શાસ્ત્રી) / મારી હકીકત / નર્મદ
3 - વિભાગ – 3 : પત્રાવલિ / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.1 - જદુનાથજી મહારાજને / મારી હકીકત / નર્મદ
        3.1.1 - જદુનાથજી મહારાજને - ૧ / મારી હકીકત / નર્મદ
        3.1.2 - જદુનાથજી મહારાજને - ૨ / મારી હકીકત / નર્મદ
        3.1.3 - જદુનાથજી મહારાજને - ૩ / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.2 - નવલરામ લક્ષ્મીરામ પંડયાને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.3 - કવિ હીરાચંદ કાનજીને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.4 - કરસનદાસ માધવદાસને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.5 - પ્રાણલાલને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.6 - નર્મદાશંકર દયાશંકરને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.7 - મણિનંદ શાસ્ત્રીને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.8 - પાર્વતીશંકરને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.9 - શાન્તારામને /મારી હકીકત / નર્મદ
    3.10 - અંબાશંકરને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.11 - કેશવરામ ધીરજરામને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.12 - ગોપાળજી ગુલાબભાઈને / મારી હકીકત / નર્મદ
    3.13 - શેઠ હરિવલ્લભદાસ કલ્યાણદાસ મોતીવાળાને / મારી હકીકત / નર્મદ