કુસુમમાળા (કાવ્યસંગ્રહ) / નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયા

કુસુમમાળા (કાવ્યસંગ્રહ) / નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયા

આવરણ : ચૈતાલી જોગી

અનુક્રમણિકા

૧ - મંગળાચરણ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨ - અવતરણ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩ - સહસ્ત્રલિંગ તળાવના કાંઠા ઉપરથી પાટણ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪ - કાળચક્ર / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫ - અમૃતત્વસિન્ધુ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૬ - ગિરિશૃઙ્ગ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૭ - દિવ્ય મંદિર તથા લેખ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૮ - વિનીતતા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૯ - નદીકિનારે / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૦ - સરોવરમાં ઊભેલો બગ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૧ - દિવ્ય ટહુકો / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૨ - ગર્જના / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૩ - સરિત્સંગમ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૪ - મેઘવૃષ્ટિવાળી એક સાંઝ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૫ - લાગટ વૃષ્ટિ પછી એક સ્હવારનો સમય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૬ - એક અદ્ભુત દેખાવ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૭ - દિવ્ય કાવ્ય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૮ - અનુત્તર પશ્ન / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૧૯ - માનવબુદ્‌બુદ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૦ - અસ્થિર અને સ્થિર પ્રેમ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૧ - પ્રેમસિન્ધુ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૨ - પ્રેમનાં સ્વરૂપ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૩ - પ્રેમ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૪ - બહુરૂપ અનુપમ પ્રેમ ધરે / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૫ - આનન્દ-ઑવારા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૬ - કવિનું સુખ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૭ - ફૂલ સાથે રમત / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૮ - કરેણા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૨૯ - આશાપંખીડું / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૦ - વિધવાનો વિલાપ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૧ - નદૃનદીસંગમ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૨ - કર્તવ્ય અને વિલાસ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૩ - વિપદમાં ધારણ કરનાર બળ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૪ - મિશ્ર થયેલી બે છાયા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૫ - સંસ્કારોદ્બોધન / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૬ - લગ્ન સમયે એક કુસુમપાત્રની ભેટ મોકલતાં / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૭ - અભિનન્દૃનાષ્ટક / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૮ - ત્હારી કાન્તિ, પ્રેમ અને આત્મા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૩૯ - પ્રેમીજનનો મંડપ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૦ - વસંતની એક સાંઝ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૧ - ગાનસરિત / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૨ - ત્‍હારી છબિ નથી / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૩ - હુનાળાના એક પ્‍હરોડનું સ્મરણ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૪ - શિયાળાનું એક સ્‍હવાર / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૫ - કૉયલનો ટહુકો / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૬ - મધ્યરાત્રિએ કૉયલ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૭ - રાત્રિયે કૉયલ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૮ - વસન્તમાં એક સ્હવારનો સમય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૪૯ - હ્રદયપ્રતિબિમ્બ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૦ - એક નદી ઉપર અજવાળી મધ્યરાત્રિ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૧ - ટેકરિયોમાં એક સાંઝનો સમય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૨ - કૉયલ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૩ - રાત્રિ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૪ - સૂર્યોદય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૫ - સન્ધ્યા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૬ - મેઘાડમ્બર / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૭ - લાગટ હૅલી ઊઘડતી વખતની રચના / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૮ - મેઘગર્જન / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૫૯ - પ્રભાત / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૬૦ - મેઘ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૬૧ - ચંદા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
૬૨ - અવસાન / નરસિંહરાવ દિવેટિયા