એક કપ કૉફી અને... (કાવ્યસંગ્રહ) / દિનેશ કાનાણી

એક કપ કૉફી અને... (કાવ્યસંગ્રહ) / દિનેશ કાનાણી

કોપીરાઇટ :ડૉ. કે જી. કાનાણી
આવરણ : પરેશ દુધાત, રાહુલ નાયક

અનુક્રમણિકા

૧ - એક કપ કૉફી અને તાજી હવા દે / દિનેશ કાનાણી
૨ - એક માણસ હારવાનો વારતાના અંતમાં / દિનેશ કાનાણી
૩ - ન ખૂલેલાં બારણાંઓ દાનમાં દીધાં / દિનેશ કાનાણી
૪ - રોજ એને યાદ કરવાની પ્રથા ખોટી છે ! / દિનેશ કાનાણી
૫ - આપવીતી લખાવ તો આપે / દિનેશ કાનાણી
૬ - કૈં અજબ ખેંચાણ લઈને જીવતા’તા / દિનેશ કાનાણી
૭ - હો નિકટ ને તે છતાંયે દૂર લાગે / દિનેશ કાનાણી
૮ - સાવ સીધો ને સરળ ઉપાય છે / દિનશ કાનાણી
૯ - અજવાળે અંધારે માણસ રમતા કાતર કાતર / દિનેશ કાનાણી
૧૦ - સભ્યતાથી વાત કરતા આવડે તો આવજે / દિનેશ કાનાણી
૧૧ - શ્રીમંતાઈ પેશ કરવાની મના છે / દિનેશ કાનાણી
૧૨ - રોજ પડતર કિંમતે લીધી હતી / દિનેશ કાનાણી
૧૩ - કૈંક હો’ મંજૂર ત્યારે આવજે / દિનેશ કાનાણી
૧૪ - ચામડાનાં પર્સમાં તું ફૂલ રાખે / દિનેશ કાનાણી
૧૫ - બેઉ હાથે દાન કરતા આવડે છે / દિનેશ કાનાણી
૧૬ - સાવ ખાલી હાથ લઈને ક્યાં જવું ? / દિનેશ કાનાણી
૧૭ - પહેલા ઈશ્વર કેટલો ઓરો હતો / દિનેશ કાનાણી
૧૮ - તમારો અહીંથી જવાનો સમય છે / દિનેશ કાનાણી
૧૯ - હાથે કરી હથિયાર લીધા હાથમાં / દિનેશ કાનાણી
૨૦ - પાછો પેલો ભાર ઉપાડું / દિનેશ કાનાણી
૨૧ - અઘરું છે; પણ કાગડાઓ રામ બોલે / દિનેશ કાનાણી
૨૨ - બંધ મુઠ્ઠીમાં શું ધારી શકો / દિનેશ કાનાણી
૨૩ - એ તરંગો થઈ બધે લહેરાય છે / દિનેશ કાનાણી
૨૪ - શ્વાસની સંભાવનાઓ ત્યાંય સારી હતી / દિનેશ કાનાણી
૨૫ - આ હયાતી પાઘડીના વળ નથી / દિનેશ કાનાણી
૨૬ - હળવું મળવું ઝાકળ જેવું ને જંતર મંતર / દિનેશ કાનાણી
૨૭ - મૂળમાંથી ડાળમાં બેસી ગયા / દિનેશ કાનાણી
૨૮ - થઈ ગયું છે વેર જેવું ભાઈ સાથે / દિનેશ કાનાણી
૨૯ - એ જ રીતે દ્વારને ખોલાય છે / દિનેશ કાનાણી
૩૦ - દાવ છેલ્લો રાખજે મારો મને મંજૂર છે / દિનેશ કાનાણી
૩૧ - આખે આખું જીવતર અગડમબગડમ / દિનેશ કાનાણી
૩૨ - થાય, એવું તો બધાને થાય છે / દિનેશ કાનાણી
૩૩ - જડ થયેલી માન્યતાને રામ રામ / દિનેશ કાનાણી
૩૪ - પૂર્વમાંથી નીકળીને આવશે / દિનેશ કાનાણી
૩૫ - ઈશ્વરી સંકેત મળતા નથી / દિનેશ કાનાણી
૩૬ - રૂમ નંબર પાંચ તારી યાદ લઈને બૂક છે / દિનેશ કાનાણી
૩૭ - પૂછું કોને હું હથેળી ધરીને / દિનેશ કાનાણી
૩૮ - ચીસ પાડી એક ટહુકો માંગવો / દિનેશ કાનાણી
૩૯ - ગામ આખું હીબકાંઓ ભરે છે / દિનેશ કાનાણી
૪૦ - પૂર્વજોની માલમિલકત ભાગમાં આવી નથી / દિનેશ કાનાણી
૪૧ - ભર વસંતે પાનખરની યાદ આવે / દિનેશ કાનાણી
૪૨ - ટોળટપ્પા મારવાનું બંધ કર / દિનેશ કાનાણી
૪૩ - રોજ નાટક કરે છે સૌ પડદા વગર / દિનેશ કાનાણી
૪૪ - જિગરની વચોવચ ખુમારી પડી છે / દિનેશ કાનાણી
૪૫ - ચાંદ, સૂરજ, તારલાઓ આવશે / દિનેશ કાનાણી
૪૬ - લાલ જાજમ પાથરીને બેઠાં છીએ / દિનેશ કાનાણી
૪૭ - હું સલામત સ્થળની શોધ કરતો હતો / દિનેશ કાનાણી
૪૮ - રંગ લઈને રોજ તારી યાદના / દિનેશ કાનાણી
૪૯ - તું ફરી શૈશવ સમું બોલાવ ‘મા’ / દિનેશ કાનાણી
૫૦ - આપણા મતભેદ થોડા દૂર રાખીએ / દિનેશ કાનાણી
૫૧ - કેટલો સુંદર સુકોમળ ચાંદ લાગે / દિનેશ કાનાણી
૫૨ - કોક અંદર અવતરે છે ક્યાંક તો / દિનેશ કાનાણી
૫૩ - કોક રસ્તાની ઉદાસી લઈ ફરું છું / દિનેશ કાનાણી
૫૪ - સાપસીડી રમત રમતાં હતાં / દિનેશ કાનાણી
૫૫ - કેટલા છે આળસું આ શ્વાસ મારા / દિનેશ કાનાણી
૫૬ - સાંજના હડતાલ પૂરી થઈ જશે / દિનેશ કાનાણી
૫૭ - ઝીણું ઝીણું જીવમાં કંતાય છે / દિનેશ કાનાણી
૫૮ - ઠોકરો પર ઠોકરો મળશે તને / દિનેશ કાનાણી
૫૯ - હાડપિંજર થઈ ગયેલા શ્વાસમાં / દિનેશ કાનાણી
૬૦ - કૈંક બોલું તો ખરેખર આભ ફાટે / દિનેશ કાનાણી
૬૧ - પોલ ખોલીને તમે ભારે કરી / દિનેશ કાનાણી
૬૨ - જ્યાં કહો ત્યાં આવવા તૈયાર છે / દિનેશ કાનાણી
૬૩ - એક એની યાદ આવે તોય બસ / દિનેશ કાનાણી
૬૪ - એ જ થાશે ખાસ મારા / દિનેશ કાનાણી
૬૫ - કેટલા વિહવળ બનીને આવતા / દિનેશ કાનાણી
૬૬ - પીપળાનાં પાન જેવા શ્વાસ છે / દિનેશ કાનાણી
૬૭ - દઉં પુરાવા કોઈ ભીની યાદના / દિનેશ કાનાણી
૬૮ - ત્યાં, જતાં ને આવતા બસ ઠેસ વાગે છે / દિનેશ કાનાણી
૬૯ - માત્ર તારા નામના દીવા કરું છું / દિનેશ કાનાણી
૭૦ - બંધ મુઠ્ઠી ખોલવાનો હું નથી / દિનેશ કાનાણી