એક કપ કૉફી અને... (કાવ્યસંગ્રહ) / દિનેશ કાનાણી

એક કપ કૉફી અને... (કાવ્યસંગ્રહ) / દિનેશ કાનાણી

કોપીરાઇટ :ડૉ. કે જી. કાનાણી
આવરણ : પરેશ દુધાત, રાહુલ નાયક

અનુક્રમણિકા

૧ - એક કપ કૉફી અને તાજી હવા દે / દિનેશ કાનાણી
૨ - એક માણસ હારવાનો વારતાના અંતમાં / દિનેશ કાનાણી
૩ - ન ખૂલેલાં બારણાંઓ દાનમાં દીધાં / દિનેશ કાનાણી
૪ - રોજ એને યાદ કરવાની પ્રથા ખોટી છે ! / દિનેશ કાનાણી
૫ - આપવીતી લખાવ તો આપે / દિનેશ કાનાણી
૬ - કૈં અજબ ખેંચાણ લઈને જીવતા’તા / દિનેશ કાનાણી
૭ - હો નિકટ ને તે છતાંયે દૂર લાગે / દિનેશ કાનાણી
૮ - સાવ સીધો ને સરળ ઉપાય છે / દિનશ કાનાણી
૯ - અજવાળે અંધારે માણસ રમતા કાતર કાતર / દિનેશ કાનાણી
૧૦ - સભ્યતાથી વાત કરતા આવડે તો આવજે / દિનેશ કાનાણી
૧૧ - શ્રીમંતાઈ પેશ કરવાની મના છે / દિનેશ કાનાણી
૧૨ - રોજ પડતર કિંમતે લીધી હતી / દિનેશ કાનાણી
૧૩ - કૈંક હો’ મંજૂર ત્યારે આવજે / દિનેશ કાનાણી
૧૪ - ચામડાનાં પર્સમાં તું ફૂલ રાખે / દિનેશ કાનાણી
૧૫ - બેઉ હાથે દાન કરતા આવડે છે / દિનેશ કાનાણી
૧૬ - સાવ ખાલી હાથ લઈને ક્યાં જવું ? / દિનેશ કાનાણી
૧૭ - પહેલા ઈશ્વર કેટલો ઓરો હતો / દિનેશ કાનાણી
૧૮ - તમારો અહીંથી જવાનો સમય છે / દિનેશ કાનાણી
૧૯ - હાથે કરી હથિયાર લીધા હાથમાં / દિનેશ કાનાણી
૨૦ - પાછો પેલો ભાર ઉપાડું / દિનેશ કાનાણી
૨૧ - અઘરું છે; પણ કાગડાઓ રામ બોલે / દિનેશ કાનાણી
૨૨ - બંધ મુઠ્ઠીમાં શું ધારી શકો / દિનેશ કાનાણી
૨૩ - એ તરંગો થઈ બધે લહેરાય છે / દિનેશ કાનાણી
૨૪ - શ્વાસની સંભાવનાઓ ત્યાંય સારી હતી / દિનેશ કાનાણી
૨૫ - આ હયાતી પાઘડીના વળ નથી / દિનેશ કાનાણી
૨૬ - હળવું મળવું ઝાકળ જેવું ને જંતર મંતર / દિનેશ કાનાણી
૨૭ - મૂળમાંથી ડાળમાં બેસી ગયા / દિનેશ કાનાણી
૨૮ - થઈ ગયું છે વેર જેવું ભાઈ સાથે / દિનેશ કાનાણી
૨૯ - એ જ રીતે દ્વારને ખોલાય છે / દિનેશ કાનાણી
૩૦ - દાવ છેલ્લો રાખજે મારો મને મંજૂર છે / દિનેશ કાનાણી