ગઝલપૂર્વક (ગઝલસંગ્રહ) / અંકિત ત્રિવેદી

ગઝલપૂર્વક (ગઝલસંગ્રહ) / અંકિત ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :અંકિત ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / ગઝલપૂર્વક / અંકિત ત્રિવેદી
૨ - ગઝલની ભીની રેતી પર કોઈ પગલાં કરે અંકિત.../ ગઝલપૂર્વક / આદિલ મન્સૂરી
૩ - હૃદયપૂર્વક / ગઝલપૂર્વક / ચિનુ મોદી `ઇર્શાદ'
૪ - કાલની જેમ આજ શોધું છું / અંકિત ત્રિવેદી
૫ - કૈંક યુગોથી સ્થિર ઊભો છું, રસ્તામાં છું
૬ - ફૂલની વચ્ચે પવન જેવા ફરીશું / અંકિત ત્રિવેદી
૭ - સાથે રહ્યો છું તારી આ તેનો દમામ છે / અંકિત ત્રિવેદી
૮ - ઘર, ગલી, શેરી, મહોલ્લામાં મૂકી જો / અંકિત ત્રિવેદી
૯ - નજરથી દૂર છે ને તોય છે ટાઢક બધી બાજુ / અંકિત ત્રિવેદી
૧૦ - હિસાબોનાં બધાંયે ધાંધિયાંનું ધ્યાન રાખું છું / અંકિત ત્રિવેદી
૧૧ - ઉઘાડા બારણે થડકો થઈને કઈ રીતે આવી? / અંકિત ત્રિવેદી
૧૨ - જ્યારે મળું ગઝલમાં ખૂબ જ નજીક લાગે / અંકિત ત્રિવેદી
૧૩ - ક્યાં નદીની જેમ સામે ચાલી મળવાનું કહે છે? / અંકિત ત્રિવેદી
૧૪ - જાત ઓગાળીને ઝળહળવા મથે / અંકિત ત્રિવેદી
૧૫ - બ્લૅક એન્ડ વ્હાઇટ છબીને જ્યારે જ્યારે જોઉં છું / અંકિત ત્રિવેદી
૧૬ - આંખ સામે આલબમ જ્યાં જૂનું આવી જાય છે / અંકિત ત્રિવેદી
૧૭ - તારા વિશે વિચારવાનું જ્યાં શરૂ કરું / અંકિત ત્રિવેદી
૧૮ - કેવળ દુઆનો દોર ઉપર દોર હોય છે / અંકિત ત્રિવેદી
૧૯ - પાસે ન ક્યાંય હોય ને દેખાઈ જાય તું / અંકિત ત્રિવેદી
૨૦ - આખો દિવસ સાથે હતો, સાંજે શમી ગયો / અંકિત ત્રિવેદી
૨૧ - એ જ હતી બસ સાંજની ખામી / અંકિત ત્રિવેદી
૨૨ - શક્યતાને આ રીતે સાંધો નહીં / અંકિત ત્રિવેદી
૨૩ - આવ, ને આવી ને કંઈ રકઝક ન કર / અંકિત ત્રિવેદી
૨૪ - આપણે પોતાને સમજાયા નથી / અંકિત ત્રિવેદી
૨૫ - ભરસભામાં ચૂપ રહી તાવ્યો મને / અંકિત ત્રિવેદી
૨૬ - કાપ મૂકવા માંડ્યો અંધારે, બહુ ભારે કરી / અંકિત ત્રિવેદી
૨૭ - તું મને ન શોધ ક્યાંય આસપાસમાં / અંકિત ત્રિવેદી
૨૮ - સૂની પડેલી સાંજને આવી સજાવ તું / અંકિત ત્રિવેદી
૨૯ - વાય નહિ એવી હવા પર નામ લખવાનું / અંકિત ત્રિવેદી
૩૦ - રેતના ઘરમાં રહું છું – રણ નથી / અંકિત ત્રિવેદી
૩૧ - સાંજને અંધારનું પાદર ગણી / અંકિત ત્રિવેદી
૩૨ - રદીફને કોઈ રીતે ક્યાં નડ્યો છું? / અંકિત ત્રિવેદી