ઈથરના સમુદ્ર (કાવ્યસંગ્રહ) / મહેન્દ્ર જોશી

ઈથરના સમુદ્ર (કાવ્યસંગ્રહ) / મહેન્દ્ર જોશી

કોપીરાઇટ :મિહિર જોશી, મીરાં મિ.જોશી
આવરણ : મુખપૃષ્ઠ : સુરેશ રાવલ, અંતિમ પૃષ્ઠ : અંકુર સુચક
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬ + ૯૬ = ૧૧૨