ઈથરના સમુદ્ર (કાવ્યસંગ્રહ) / મહેન્દ્ર જોશી

ઈથરના સમુદ્ર (કાવ્યસંગ્રહ) / મહેન્દ્ર જોશી

કોપીરાઇટ :મિહિર જોશી, મીરાં મિ.જોશી
આવરણ : મુખપૃષ્ઠ : સુરેશ રાવલ, અંતિમ પૃષ્ઠ : અંકુર સુચક
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬ + ૯૬ = ૧૧૨

અનુક્રમણિકા

1 - અર્પણ / ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી
2 - ::: ગીતો ::: / મહેન્દ્ર જોશી
    2.1 - ગિરધર કાવ્યો (૧) / મહેન્દ્ર જોશી
    2.2 - ગિરધર કાવ્યો (૨) / મહેન્દ્ર જોશી
    2.3 - ગિરધર કાવ્યો (૩) / મહેન્દ્ર જોશી
    2.4 - ગિરધર કાવ્યો (૪) / મહેન્દ્ર જોશી
    2.5 - અચરજ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.6 - વહાલું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.7 - પારિજાત / મહેન્દ્ર જોશી
    2.8 - વરતારા / મહેન્દ્ર જોશી
    2.9 - પઢ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.10 - પલાખાં / મહેન્દ્ર જોશી
    2.11 - દેણું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.12 - પરછાઈ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.13 - પદ-૧ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.14 - પદ-૨ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.15 - માટલી / મહેન્દ્ર જોશી
    2.16 - ભાષા વેદની / મહેન્દ્ર જોશી
    2.17 - અરજી / મહેન્દ્ર જોશી
    2.18 - બી / મહેન્દ્ર જોશી
    2.19 - નાજુક નમણું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.20 - ગુજરીબજારમાં / મહેન્દ્ર જોશી
    2.21 - બાગમાં / મહેન્દ્ર જોશી
3 - :: ગઝલો :: / મહેન્દ્ર જોશી
    3.1 - થાતો જાય છે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.2 - વધુ શું જોઈએ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.3 - બેસી ગયા / મહેન્દ્ર જોશી
    3.4 - અઘરી વાત છે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.5 - ના આવડ્યું / મહેન્દ્ર જોશી
    3.6 - બને તો આવજે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.7 - અટકી ગયું / મહેન્દ્ર જોશી
    3.8 - મુક્ત થઈ જા / મહેન્દ્ર જોશી
    3.9 - સમજ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.10 - હોય નહીં / મહેન્દ્ર જોશી
    3.11 - હથેલીમાં / મહેન્દ્ર જોશી
    3.12 - ચરણરજ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.13 - દિવાસળી / મહેન્દ્ર જોશી
    3.14 - દ્વાર ખોલી નાખ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.15 - હોઉં છું / મહેન્દ્ર જોશી
    3.16 - છે અને છે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.17 - હો વિરુદ્ધ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.18 - મનામણાં / મહેન્દ્ર જોશી
    3.19 - વધાઈ હો / મહેન્દ્ર જોશી
    3.20 - ધારી લે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.21 - દેખું છું / મહેન્દ્ર જોશી
    3.22 - વીજળી થઈ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.23 - સોનેરી વરખ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.24 - છાપી શકે તો છાપ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.25 - ઉચ્ચારો છે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.26 - બોલે છે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.27 - તું / મહેન્દ્ર જોશી
    3.28 - અથડાઈ ગઈ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.29 - તરે છે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.30 - થવા દે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.31 - ઊતરે છે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.32 - સરળ તરફ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.33 - ચાલશે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.34 - અહીં સુધી પહોંચ્યા / મહેન્દ્ર જોશી
    3.35 - અમથો ય હોકારો / મહેન્દ્ર જોશી
    3.36 - આમ તો / મહેન્દ્ર જોશી
    3.37 - એ તું જ છે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.38 - કોણ છે ? / મહેન્દ્ર જોશી
    3.39 - કથા / મહેન્દ્ર જોશી
    3.40 - નથી નથી / મહેન્દ્ર જોશી
    3.41 - નથી / મહેન્દ્ર જોશી