ઈથરના સમુદ્ર (કાવ્યસંગ્રહ) / મહેન્દ્ર જોશી

ઈથરના સમુદ્ર (કાવ્યસંગ્રહ) / મહેન્દ્ર જોશી

કોપીરાઇટ :મિહિર જોશી, મીરાં મિ.જોશી
આવરણ : મુખપૃષ્ઠ : સુરેશ રાવલ, અંતિમ પૃષ્ઠ : અંકુર સુચક
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬ + ૯૬ = ૧૧૨

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી
૨ - ::: ગીતો ::: / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧ - માટલી / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૨ - ગિરધર કાવ્યો (૧) / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૩ - ગિરધર કાવ્યો (૨) / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૪ - ગિરધર કાવ્યો (૩) / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૫ - ગિરધર કાવ્યો (૪) / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૬ - અચરજ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૭ - વહાલું / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૮ - પારિજાત / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૯ - વરતારા / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૦ - પઢ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૧ - પલાખાં / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૨ - દેણું / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૩ - પરછાઈ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૪ - પદ-૧ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૫ - પદ-૨ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૬ - ભાષા વેદની / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૭ - અરજી / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૮ - બી / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૧૯ - નાજુક નમણું / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૨૦ - ગુજરીબજારમાં / મહેન્દ્ર જોશી
     ૨.૨૧ - બાગમાં / મહેન્દ્ર જોશી
૩ - :: ગઝલો :: / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧ - થાતો જાય છે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨ - વધુ શું જોઈએ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩ - બેસી ગયા / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૪ - અઘરી વાત છે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૫ - ના આવડ્યું / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૬ - બને તો આવજે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૭ - અટકી ગયું / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૮ - મુક્ત થઈ જા / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૯ - સમજ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૦ - હોય નહીં / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૧ - હથેલીમાં / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૨ - ચરણરજ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૩ - હોઉં છું / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૪ - દિવાસળી / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૫ - દ્વાર ખોલી નાખ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૬ - છે અને છે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૭ - હો વિરુદ્ધ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૮ - મનામણાં / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૧૯ - વધાઈ હો / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૦ - ધારી લે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૧ - દેખું છું / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૨ - વીજળી થઈ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૩ - સોનેરી વરખ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૪ - છાપી શકે તો છાપ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૫ - ઉચ્ચારો છે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૬ - બોલે છે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૭ - તું / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૮ - અથડાઈ ગઈ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૨૯ - તરે છે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૦ - થવા દે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૧ - ઊતરે છે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૨ - સરળ તરફ / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૩ - ચાલશે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૪ - અહીં સુધી પહોંચ્યા / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૫ - અમથો ય હોકારો / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૬ - આમ તો / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૭ - એ તું જ છે / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૮ - કોણ છે ? / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૩૯ - કથા / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૪૦ - નથી નથી / મહેન્દ્ર જોશી
     ૩.૪૧ - નથી / મહેન્દ્ર જોશી