ઈથરના સમુદ્ર (કાવ્યસંગ્રહ) / મહેન્દ્ર જોશી

ઈથરના સમુદ્ર (કાવ્યસંગ્રહ) / મહેન્દ્ર જોશી

કોપીરાઇટ :મિહિર જોશી, મીરાં મિ.જોશી
આવરણ : મુખપૃષ્ઠ : સુરેશ રાવલ, અંતિમ પૃષ્ઠ : અંકુર સુચક
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬ + ૯૬ = ૧૧૨

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી
સભાનતાપૂર્વકની મથામણ / પ્રસ્તાવના / ઈથરના સમુદ્ર / સંજુ વાળા
 
1 - ::: ગીતો ::: / ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી
    1.1 - ગિરધર કાવ્યો (૧) / મહેન્દ્ર જોશી
    1.2 - ગિરધર કાવ્યો (૨) / મહેન્દ્ર જોશી
    1.3 - ગિરધર કાવ્યો (૩) / મહેન્દ્ર જોશી
    1.4 - ગિરધર કાવ્યો (૪) / મહેન્દ્ર જોશી
    1.5 - અચરજ / મહેન્દ્ર જોશી
    1.6 - વહાલું / મહેન્દ્ર જોશી
    1.7 - પારિજાત / મહેન્દ્ર જોશી
    1.8 - વરતારા / મહેન્દ્ર જોશી
    1.9 - પઢ / મહેન્દ્ર જોશી
    1.10 - પલાખાં / મહેન્દ્ર જોશી
    1.11 - દેણું / મહેન્દ્ર જોશી
    1.12 - પરછાઈ / મહેન્દ્ર જોશી
    1.13 - પદ-૧ / મહેન્દ્ર જોશી
    1.14 - પદ-૨ / મહેન્દ્ર જોશી
    1.15 - માટલી / મહેન્દ્ર જોશી
    1.16 - ભાષા વેદની / મહેન્દ્ર જોશી
    1.17 - અરજી / મહેન્દ્ર જોશી
    1.18 - બી / મહેન્દ્ર જોશી
    1.19 - નાજુક નમણું / મહેન્દ્ર જોશી
    1.20 - ગુજરીબજારમાં / મહેન્દ્ર જોશી
    1.21 - બાગમાં / મહેન્દ્ર જોશી
2 - :: ગઝલો :: / ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી
    2.1 - થાતો જાય છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.2 - વધુ શું જોઈએ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.3 - બેસી ગયા / મહેન્દ્ર જોશી
    2.4 - અઘરી વાત છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.5 - ના આવડ્યું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.6 - બને તો આવજે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.7 - અટકી ગયું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.8 - મુક્ત થઈ જા / મહેન્દ્ર જોશી
    2.9 - સમજ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.10 - હોય નહીં / મહેન્દ્ર જોશી
    2.11 - હથેલીમાં / મહેન્દ્ર જોશી
    2.12 - ચરણરજ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.13 - દિવાસળી / મહેન્દ્ર જોશી
    2.14 - દ્વાર ખોલી નાખ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.15 - હોઉં છું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.16 - છે અને છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.17 - હો વિરુદ્ધ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.18 - મનામણાં / મહેન્દ્ર જોશી
    2.19 - વધાઈ હો / મહેન્દ્ર જોશી
    2.20 - ધારી લે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.21 - દેખું છું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.22 - વીજળી થઈ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.23 - સોનેરી વરખ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.24 - છાપી શકે તો છાપ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.25 - ઉચ્ચારો છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.26 - બોલે છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.27 - તું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.28 - અથડાઈ ગઈ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.29 - તરે છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.30 - થવા દે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.31 - ઊતરે છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.32 - સરળ તરફ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.33 - ચાલશે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.34 - અહીં સુધી પહોંચ્યા / મહેન્દ્ર જોશી
    2.35 - અમથો ય હોકારો / મહેન્દ્ર જોશી
    2.36 - આમ તો / મહેન્દ્ર જોશી
    2.37 - એ તું જ છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.38 - કોણ છે ? / મહેન્દ્ર જોશી
    2.39 - કથા / મહેન્દ્ર જોશી
    2.40 - નથી નથી / મહેન્દ્ર જોશી
    2.41 - નથી / મહેન્દ્ર જોશી
    2.42 - ક્યાં હશે ? / મહેન્દ્ર જોશી
    2.43 - આંખ / મહેન્દ્ર જોશી
    2.44 - ખરા / મહેન્દ્ર જોશી
    2.45 - સાત ઢગલી / મહેન્દ્ર જોશી
    2.46 - પાંગત નથી / મહેન્દ્ર જોશી
    2.47 - જાગે છે / મહેન્દ્ર જોશી
    2.48 - મૂક્યું / મહેન્દ્ર જોશી
    2.49 - હજી ગઝલ કહે / મહેન્દ્ર જોશી
3 - ::: અચ્છાંદસ ::: / ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી
    3.1 - બાગમાં / મહેન્દ્ર જોશી
    3.2 - ભીંતો / મહેન્દ્ર જોશી
    3.3 - અશ્વો / મહેન્દ્ર જોશી
    3.4 - અભિશાપ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.5 - કવિ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.6 - અગ્નિ / મહેન્દ્ર જોશી
    3.7 - ભિખ્ખું / મહેન્દ્ર જોશી
    3.8 - ખંડ મંદાક્રાન્તા / મહેન્દ્ર જોશી
    3.9 - જન્મ દિવસે / મહેન્દ્ર જોશી
    3.10 - પારિજાત પ્રાંગણનું / મહેન્દ્ર જોશી
    3.11 - કાતર / મહેન્દ્ર જોશી
    3.12 - ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી
    3.13 - વિકલ્પો / મહેન્દ્ર જોશી
    3.14 - ગાય / મહેન્દ્ર જોશી