હારસમેનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

હારસમેનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

અનુક્રમણિકા

૧. પ્રણમું પ્રેમે પરિબ્રહ્મ પુરુષોત્તમને / નરસિંહ મહેતા
૨. હે હરિ ! લોક કહે : ‘નરસૈંયો લંપટી’/ નરસિંહ મહેતા
૩. તું દયાશીલ, હું દીન, દામોદરા / નરસિંહ મહેતા
૪. માહરે તાહરા નામનો આશરો / નરસિંહ મહેતા
૫. કવણ ઠાકોરને વીનવું, વીઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
૬. દયા આણ, દામોદરા ! શીઘ્ર સેવક તણી / નરસિંહ મહેતા
૭. ભક્તચા ઈશ ! તુને વિષ્ણુ સહુ કો કહે / નરસિંહ મહેતા
૮. તું કિશા ઠાકુર ? હું કિશા સેવકા ? / નરસિંહ મહેતા
૯. દેવા ! હમચી વાર કાં બધિર હોઈલા ? / નરસિંહ મહેતા
૧૦. શ્રીમદમાતો, શ્રીધરા ! તુંને, વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
૧૧. ચોદિશ જોઉં વાટડી : મારો નાથ ન આવે / નરસિંહ મહેતા
૧૨. શ્રાવણ-સૂનો થયો, શામળા શ્રીહરિ / નરસિંહ મહેતા
૧૩. મોગરે શું મોહી રહ્યો મોહના ? / નરસિંહ મહેતા
૧૪. કૃષ્ણ કૃપાનિધિ કેશવા ! કર કૃપા / નરસિંહ મહેતા
૧૫. હું તો તારે ભરૂંસે વળૂંધ્યો / નરસિંહ મહેતા
૧૬. શામળિયા ! શું સૂતો છે સોડ તાણી ? / નરસિંહ મહેતા
૧૭. વ્યભિચાર સાથે શી પ્રીતડી, જે સ્ત્રીસંગે રાતો ? / નરસિંહ મહેતા
૧૮. સાર કર, શામળા ! મેલ મન-આંબળા / નરસિંહ મહેતા
૧૯. વિઠ્ઠલા વિશ્વવ્યાપક ! કરું વીનતી / નરસિંહ મહેતા
૨૦. હારને કાજ શું હઠ કરું, શામળા / નરસિંહ મહેતા
૨૧. આપ રે હાર સૂત નંદ-વસુદેવના / નરસિંહ મહેતા
૨૨. ઊઠને શામળા ! મેલ મન-આંબળા / નરસિંહ મહેતા
૨૩. ઊઠ, તું અટપટા, બોલ તું ચટપટા / નરસિંહ મહેતા
૨૪. અરે કાનુડા ! આ માહરું મન ભમે / નરસિંહ મહેતા
૨૫. નંદના નંદ કાં વાર લાગે ઘણી / નરસિંહ મહેતા
૨૬. પ્રથમ પ્રીત માંડી, હવે શેં રહ્યો સાંભળી / નરસિંહ મહેતા
૨૭. રોકી રહી રાધિકા, રંગ જામ્યો ઘણો / નરસિંહ મહેતા
૨૮. આપને હાર, વાસુદેવસુર વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
૨૯. જે તારાં ચરણ ને શરણને અનુસરે / નરસિંહ મહેતા
૩૦. કૃષ્ણ કૃપાળ ! કરુણાનિધિ કેશવા / નરસિંહ મહેતા
૩૧. દીનબંધુ તમો દારિદ્રય-મોચના / નરસિંહ મહેતા
૩૨. પુષ્પથી સાર અનેક છે, શામળા / નરસિંહ મહેતા
૩૩. ઘણું વરાંસિયો આજ હું, વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
૩૪. હાર હૈયે ધર્યો, દાસ કાં વીસર્યો / નરસિંહ મહેતા
૩૫. ભાળ તું, ભાળ તું સંમુખે, શામળા / નરસિંહ મહેતા
૩૬. હો જગતપતિ જાદવા ! શું રે જોઈ રહ્યો / નરસિંહ મહેતા
૩૭. આપને હાર, કપટી તું કાનુડા / નરસિંહ મહેતા
૩૮. માળા, મધુસુદન ! આજ વહાલી થઈ / નરસિંહ મહેતા
૩૯. સાર કર, સાર કર માહરી શામળા / નરસિંહ મહેતા
૪૦. હું રે જાચક, તું દાતાર, દામોદરા / નરસિંહ મહેતા
૪૧. વાત વિચારતાં પ્રાત થાયે રખે / નરસિંહ મહેતા
૪૨. જાગને જાદવા ! રાત થોડી રહી / નરસિંહ મહેતા
૪૩. ભાંગો ભોગળ / નરસિંહ મહેતા
૪૪. હારને કાજે વિલંબ કર મા ઘણું / નરસિંહ મહેતા
૪૫. ધન્ય તું, ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ / નરસિંહ મહેતા
૪૬. હરખે હરિ ઓચરે, નરસૈંયો ચિત્ત ધરે / નરસિંહ મહેતા
૪૭. મારા ઠાકુર દમોદારા / નરસિંહ મહેતા
૪૮. દામોદરે કીધી દયા / નરસિંહ મહેતા
૪૯. મુગટ સહિત મુંને આપ્યો હાર / નરસિંહ મહેતા
૫૦. સંવત પંદર બારોત્તર સપ્તમીને સોમવાર / નરસિંહ મહેતા