હારસમેનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

હારસમેનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

અનુક્રમણિકા

૧ - પ્રણમું પ્રેમે પરિબ્રહ્મ પુરુષોત્તમને / નરસિંહ મહેતા
૨ - હે હરિ ! લોક કહે : ‘નરસૈંયો લંપટી’/ નરસિંહ મહેતા
૩ - તું દયાશીલ, હું દીન, દામોદરા / નરસિંહ મહેતા
૪ - માહરે તાહરા નામનો આશરો / નરસિંહ મહેતા
૫ - કવણ ઠાકોરને વીનવું, વીઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
૬ - દયા આણ, દામોદરા ! શીઘ્ર સેવક તણી / નરસિંહ મહેતા
૭ - ભક્તચા ઈશ ! તુને વિષ્ણુ સહુ કો કહે / નરસિંહ મહેતા
૮ - તું કિશા ઠાકુર ? હું કિશા સેવકા ? / નરસિંહ મહેતા
૯ - દેવા ! હમચી વાર કાં બધિર હોઈલા ? / નરસિંહ મહેતા
૧૦ - શ્રીમદમાતો, શ્રીધરા ! તુંને, વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
૧૧ - ચોદિશ જોઉં વાટડી : મારો નાથ ન આવે / નરસિંહ મહેતા
૧૨ - શ્રાવણ-સૂનો થયો, શામળા શ્રીહરિ / નરસિંહ મહેતા
૧૩ - મોગરે શું મોહી રહ્યો મોહના ? / નરસિંહ મહેતા
૧૪ - કૃષ્ણ કૃપાનિધિ કેશવા ! કર કૃપા / નરસિંહ મહેતા
૧૫ - હું તો તારે ભરૂંસે વળૂંધ્યો / નરસિંહ મહેતા
૧૬ - શામળિયા ! શું સૂતો છે સોડ તાણી ? / નરસિંહ મહેતા
૧૭ - વ્યભિચાર સાથે શી પ્રીતડી, જે સ્ત્રીસંગે રાતો ? / નરસિંહ મહેતા
૧૮ - સાર કર, શામળા ! મેલ મન-આંબળા / નરસિંહ મહેતા
૧૯ - વિઠ્ઠલા વિશ્વવ્યાપક ! કરું વીનતી / નરસિંહ મહેતા
૨૦ - હારને કાજ શું હઠ કરું, શામળા / નરસિંહ મહેતા
૨૧ - આપ રે હાર સૂત નંદ-વસુદેવના / નરસિંહ મહેતા
૨૨ - ઊઠને શામળા ! મેલ મન-આંબળા / નરસિંહ મહેતા
૨૩ - ઊઠ, તું અટપટા, બોલ તું ચટપટા / નરસિંહ મહેતા
૨૪ - અરે કાનુડા ! આ માહરું મન ભમે / નરસિંહ મહેતા
૨૫ - નંદના નંદ કાં વાર લાગે ઘણી / નરસિંહ મહેતા
૨૬ - પ્રથમ પ્રીત માંડી, હવે શેં રહ્યો સાંભળી / નરસિંહ મહેતા
૨૭ - રોકી રહી રાધિકા, રંગ જામ્યો ઘણો / નરસિંહ મહેતા
૨૮ - આપને હાર, વાસુદેવસુર વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
૨૯ - જે તારાં ચરણ ને શરણને અનુસરે / નરસિંહ મહેતા
૩૦ - કૃષ્ણ કૃપાળ ! કરુણાનિધિ કેશવા / નરસિંહ મહેતા
૩૧ - દીનબંધુ તમો દારિદ્રય-મોચના / નરસિંહ મહેતા
૩૨ - પુષ્પથી સાર અનેક છે, શામળા / નરસિંહ મહેતા
૩૩ - ઘણું વરાંસિયો આજ હું, વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
૩૪ - હાર હૈયે ધર્યો, દાસ કાં વીસર્યો / નરસિંહ મહેતા
૩૫ - ભાળ તું, ભાળ તું સંમુખે, શામળા / નરસિંહ મહેતા
૩૬ - હો જગતપતિ જાદવા ! શું રે જોઈ રહ્યો / નરસિંહ મહેતા
૩૭ - આપને હાર, કપટી તું કાનુડા / નરસિંહ મહેતા
૩૮ - માળા, મધુસુદન ! આજ વહાલી થઈ / નરસિંહ મહેતા
૩૯ - સાર કર, સાર કર માહરી શામળા / નરસિંહ મહેતા
૪૦ - હું રે જાચક, તું દાતાર, દામોદરા / નરસિંહ મહેતા
૪૧ - વાત વિચારતાં પ્રાત થાયે રખે / નરસિંહ મહેતા
૪૨ - જાગને જાદવા ! રાત થોડી રહી / નરસિંહ મહેતા
૪૩ - ભાંગો ભોગળ / નરસિંહ મહેતા
૪૪ - હારને કાજે વિલંબ કર મા ઘણું / નરસિંહ મહેતા
૪૫ - ધન્ય તું, ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ / નરસિંહ મહેતા
૪૬ - હરખે હરિ ઓચરે, નરસૈંયો ચિત્ત ધરે / નરસિંહ મહેતા
૪૭ - મારા ઠાકુર દમોદારા / નરસિંહ મહેતા
૪૮ - દામોદરે કીધી દયા / નરસિંહ મહેતા
૪૯ - મુગટ સહિત મુંને આપ્યો હાર / નરસિંહ મહેતા
૫૦ - સંવત પંદર બારોત્તર સપ્તમીને સોમવાર / નરસિંહ મહેતા