કાગળને પ્રથમ તિલક (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકેશ જોષી

કાગળને પ્રથમ તિલક (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકેશ જોષી

પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૧૨

અનુક્રમણિકા

૧ - થોડુંક કહું? / મુકેશ જોષી
૨ - અર્પણ / કાગળને પ્રથમ તિલક / મુકેશ જોષી
૩ - ::: ગીત ::: / મુકેશ જોષી
     ૩.૧ - મા. મને કક્કો શિખવાડ / મુકેશ જોષી
     ૩.૨ - અમને તો ફીરકી ને માંજાના કોડ / મુકેશ જોષી
     ૩.૩ - અમે કાગળ નથી કે તમે અક્ષર લખો / મુકેશ જોષી
     ૩.૪ - છાનોછપનો / મુકેશ જોષી
     ૩.૫ - અમે થયા’તા દરિયાના પાડોશીજી / મુકેશ જોષી
     ૩.૬ - સપનું / મુકેશ જોષી
     ૩.૭ - આજુબાજુ / મુકેશ જોષી
     ૩.૮ - આજે તારો કાગળ મળ્યો / મુકેશ જોષી
     ૩.૯ - આપણી વચ્ચે / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૦ - આપણે ઇચ્છા વિનાનાં વાદળાં / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૧ - એક ગમતીલું ગામ / મુકેશજોષી
     ૩.૧૨ - અબરખ રાખી / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૩ - એક.... / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૪ - સીધા કાગળજીના ઘરમાં... / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૫ - સાવ માણસની જાત... / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૬ - કે બાઈ, મુંને આજ કો’કે લીંબોળી મારી... / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૭ - અંદર અંદર કણસે... / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૮ - તો કાગળ પર આંસુ આ ગીત સમાં લાગે.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૧૯ - ઝાકળ જેવી એક છોકરી તમને મળવા આવે.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૦ - આંખો થઈ ગઈ જક્કી../ મુકેશ જોષી
     ૩.૨૧ - હું... / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૨ - ઘર છોડતા પહેલાં જરા હું... / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૩ - હવે હુંય અસ્તાચળ ભણી છું... / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૪ - ચાલો પેલી પાર... / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૫ - નિવૃત્ત થતા શિક્ષકનું ગીત.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૬ - છોકરીના હૈયામાં ચોમાસું બેઠું... / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૭ - તમે સાંભળો તો કલરવ શું લાગે... / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૮ - લીલેરાં વન્ન જાય ઓચિંતાં સળગી... / મુકેશ જોષી
     ૩.૨૯ - તડકાની ભાષા.../ મુકેશ જોષી
     ૩.૩૦ - લાગણીઓ આ ભરચક ભરચક / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૧ - તમે કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો? / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૨ - તમે / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૩ - પ્રેમનો પહેલો વળાંક / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૪ - માન્યામાં આવતું ન હોય તો જોઈ લે / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૫ - ચ્યુંઇગમ / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૬ - હૃદયના તાર એવા ઝણઝણે / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૭ - તેં તારી રીતે જ / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૮ - ધારો કે / મુકેશ જોષી
     ૩.૩૯ - નામ લખીને / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૦ - દરિયો નહીં ને / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૧ - શું? / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૨ - મારું બચપણ ખોવાયું એ જ દા’ડે / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૩ - પ્રિય પ્રિય દરિયાજી / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૪ - બોલ સખી, તારા હૈયામાં શોર થયો કે નહીં? / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૫ - મને તમારા સખીપણાના હજુય કેમ અભરખા.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૬ - તને વ્હાલો વરસાદ કે હું? / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૭ - શ્યામ જાશે તો.... / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૮ - મારા આયખામાં ઓચિંતી સાંજ પડી ગઈ / મુકેશ જોષી
     ૩.૪૯ - આખું ગોકુળ પછી હેલે ચઢ્યું / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૦ - કવિ, તું કવિતા લખ / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૧ - નહીં ઘાવ તોય ગોકુળ હણાયું.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૨ - હરિ જ આવે યાદ.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૩ - મારી મીંચાતી આંખમાં... / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૪ - વિચાર બેઠા ટોળે / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૫ - રોજ તારા નામનો કક્કો ગોખું... / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૬ - રોશનીમાં અંધારું ભેળવીને આપો... / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૭ - મનગમતા ચહેરાની પાસે લઈ ચાલો.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૮ - બાઝી પડ્યો રે વરસાદ.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૫૯ - વિચાર છું... / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૦ - માણસ નામે ખૂબ ઉજાણી... / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૧ - રાધાનું ગામ સાવ ધૂળિયું.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૨ - સખી, મને ભારે વરસાદનું સુખ / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૩ - સુખની આખી અનુક્રમણિકા / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૪ - સૂરજ એના ભાગનો ઇન્કમટૅક્સ ભરે છે / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૫ - હસીને કહું છું મજા છે / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૬ - તો પાડ... મારી ગમગીનીનો હવે એક્સ-રે તું પાડ / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૭ - હરિ, આ મારા જન્માક્ષર તો વાંચો / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૮ - હરિ, તમારા ઝાંખાપાંખા અજવાળાની.. / મુકેશ જોષી
     ૩.૬૯ - હરિ, તમે તો સાવ જ અંગત સાંભળજો આ મરજી / મુકેશ જોષી
     ૩.૭૦ - હરિનો કાગળ આવ્યો આજ / મુકેશ જોષી
     ૩.૭૧ - હવે મૃગજળ મને તો બહુ વહાલ કરે છે / મુકેશ જોષી
     ૩.૭૨ - તને આવો મેં કોઈ દિવસ ધાર્યો નો’તો / મુકેશ જોષી
     ૩.૭૩ - પાસ હવે પારણું ઝુલાવવાનું ટાણું... / મુકેશ જોષી
     ૩.૭૪ - ગીત લખું કે ગઝલ! / મુકેશ જોષી
     ૩.૭૫ - ફાટ્યા ને તૂટ્યા / મુકેશ જોષી
     ૩.૭૬ - દાર્જીલિંગ જતા પહેલાં / મુકેશ જોષી
     ૩.૭૭ - દાર્જીલિંગ જોયા પછી / મુકેશ જોષી
૪ - ::: ગઝલ ::: / મુકેશ જોષી
     ૪.૧ - ત્યારે સાલું લાગી આવે / મુકેશ જોષી
     ૪.૨ - અહીં ઝખ્મ ઉપરથી વીંઝાય સોટી / મુકેશ જોષી
     ૪.૩ - આ વખત તો ખૂબ છોલાવું પડ્યું / મુકેશ જોષી
     ૪.૪ - આપી ગઝલ / મુકેશ જોષી
     ૪.૫ - આંખમાંથી શું ઝરે છે શી ખબર / મુકેશ જોષી
     ૪.૬ - ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા / મુકેશ જોષી
     ૪.૭ - કૈંક ચોમાસાં અને વરસાદ રાધા / મુકેશ જોષી
     ૪.૮ - તો તું શું કરીશ? / મુકેશ જોષી
     ૪.૯ - તું ફકત ના હાર જો કે જીત જો / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૦ - તું શું કરી શકે? / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૧ - હમણાં હમણાં / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૨ - લાગી શરત / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૩ - કક્કો શીખું છું / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૪ - નવાઈ છે ને! / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૫ - યાર, હું કોને કહું? / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૬ - લો તમે દીવો કરો / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૭ - ધાધીંના ધાતીંના / મુકેશ જોષી
     ૪.૧૮ - સંકેલો હવે / મુકેશ જોષી
૫ - ::: અછાંદસ ::: / મુકેશ જોષી
     ૫.૧ - નવજાત સ્વપ્નનો જન્મ / મુકેશ જોષી
     ૫.૨ - વર્ષગાંઠ / મુકેશ જોષી
     ૫.૩ - સ્વભાવ / મુકેશ જોષી
     ૫.૪ - વીલ / મુકેશ જોષી
     ૫.૫ - વર્ષોથી / મુકેશ જોષી
૬ - હરિ, કેટલી વાર? / મુકેશ જોષી