ભોંયબદલો (કાવ્યસંગ્રહ) / દલપત પઢિયાર

ભોંયબદલો (કાવ્યસંગ્રહ) / દલપત પઢિયાર

આવરણ : માધવ રામાનુજ

અનુક્રમણિકા

૧ - ભોંયબદલો – પ્રકાશક નિવેદન / રઘુવીર ચૌધરી
૨ - કાગળના વિસ્તાર પર / દલપત પઢિયાર
૩ - મારો ભોંયબદલો / દલપત પઢિયાર
૪ - ચાલુ ચોમાસે / દલપત પઢિયાર
૫ - મારે ગામ જતો હતો / દલપત પઢિયાર
૬ - પૂછી લેજો / દલપત પઢિયાર
૭ - હું મને ક્યાં મૂકું ? / દલપત પઢિયાર
૮ - તમે / દલપત પઢિયાર
૯ - રાતો સમય / દલપત પઢિયાર
૧૦ - પંગાથની ભાષા / દલપત પઢિયાર
૧૧ - જીવને / દલપત પઢિયાર
૧૨ - ’લ્યા જીવ / દલપત પઢિયાર
૧૩ - જીવાજી ઠાકોર / દલપત પઢિયાર
૧૪ - ગરનાળાની ઘો / દલપત પઢિયાર
૧૫ - નજરના છેડા / દલપત પઢિયાર
૧૬ - કાલે / દલપત પઢિયાર
૧૭ - સાંતી / દલપત પઢિયાર
૧૮ - આંબાવાડિયું / દલપત પઢિયાર
૧૯ - ફાંટા / દલપત પઢિયાર
૨૦ - આ મન / દલપત પઢિયાર
૨૧ - ઓળખાણ / દલપત પઢિયાર
૨૨ - માટી ખાવાનું મન / દલપત પઢિયાર
૨૩ - તો કહેજો / દલપત પઢિયાર
૨૪ - રંગનું નોતરું / દલપત પઢિયાર
૨૫ - અંતર / દલપત પઢિયાર
૨૬ - વિચ્છેદ / દલપત પઢિયાર
૨૭ - અંતરાયોનો પાર નથી / દલપત પઢિયાર
૨૮ - મને, મારો જ ઑથો / દલપત પઢિયાર
૨૯ - આમ તો મારે કશું જ કહેવાનું નથી / દલપત પઢિયાર
૩૦ - સંદર્ભ / દલપત પઢિયાર
૩૧ - શ્રી છકેલાજી / દલપત પઢિયાર
૩૨ - અમથું / દલપત પઢિયાર
૩૩ - બાપુ બહારવટે / દલપત પઢિયાર
૩૪ - માણસ / દલપત પઢિયાર
૩૫ - બહાર હવાનો ઉત્સવ છે / દલપત પઢિયાર
૩૬ - કવિતા કવિતા રમતાં / દલપત પઢિયાર
૩૭ - આ સડક છે / દલપત પઢિયાર
૩૮ - કવિતાને રસ્તે / દલપત પઢિયાર
૩૯ - સૂકા છાંટાની સલામું / દલપત પઢિયાર
૪૦ - રામ બોલતાં અશકર ખૂટ્યા / દલપત પઢિયાર
૪૧ - ચાલો સૈયર / દલપત પઢિયાર
૪૨ - જલતી દીવડી / દલપત પઢિયાર
૪૩ - વા’ણા વહી જશે / દલપત પઢિયાર
૪૪ - મેડી / દલપત પઢિયાર
૪૫ - બાર લખ છન્નું હજાર / દલપત પઢિયાર
૪૬ - વીતી ગઈ રાત પછી રાત / દલપત પઢિયાર
૪૭ - કોનો છાંયો લાગ્યો ? / દલપત પઢિયાર
૪૮ - છેલ રમતૂડી / દલપત પઢિયાર
૪૯ - ધન તમારી જાતર / દલપત પઢિયાર
૫૦ - છતરસંગ છાના રો’ / દલપત પઢિયાર
૫૧ - મોજડી / દલપત પઢિયાર
૫૨ - ટેંટોડો / દલપત પઢિયાર
૫૩ - રાજગરો / દલપત પઢિયાર
૫૪ - ઉપ-વાસી / દલપત પઢિયાર
૫૫ - અમને કોની રે સગાયું આજ સાંભરે - પુણ્ય સ્મરણ / દલપત પઢિયાર