ભોંયબદલો (કાવ્યસંગ્રહ) / દલપત પઢિયાર

ભોંયબદલો (કાવ્યસંગ્રહ) / દલપત પઢિયાર

આવરણ : માધવ રામાનુજ

અનુક્રમણિકા

ભોંયબદલો – પ્રકાશક નિવેદન / રઘુવીર ચૌધરી
 
1 - કાગળના વિસ્તાર પર / દલપત પઢિયાર
2 - મારો ભોંયબદલો / દલપત પઢિયાર
3 - ચાલુ ચોમાસે / દલપત પઢિયાર
4 - મારે ગામ જતો હતો / દલપત પઢિયાર
5 - પૂછી લેજો / દલપત પઢિયાર
6 - હું મને ક્યાં મૂકું ? / દલપત પઢિયાર
7 - તમે / દલપત પઢિયાર
8 - રાતો સમય / દલપત પઢિયાર
9 - પંગાથની ભાષા / દલપત પઢિયાર
10 - જીવને / દલપત પઢિયાર
11 - ’લ્યા જીવ / દલપત પઢિયાર
12 - જીવાજી ઠાકોર / દલપત પઢિયાર
13 - ગરનાળાની ઘો / દલપત પઢિયાર
14 - નજરના છેડા / દલપત પઢિયાર
15 - કાલે / દલપત પઢિયાર
16 - સાંતી / દલપત પઢિયાર
17 - આંબાવાડિયું / દલપત પઢિયાર
18 - ફાંટા / દલપત પઢિયાર
19 - આ મન / દલપત પઢિયાર
20 - ઓળખાણ / દલપત પઢિયાર
21 - માટી ખાવાનું મન / દલપત પઢિયાર
22 - તો કહેજો / દલપત પઢિયાર
23 - રંગનું નોતરું / દલપત પઢિયાર
24 - અંતર / દલપત પઢિયાર
25 - વિચ્છેદ / દલપત પઢિયાર
26 - અંતરાયોનો પાર નથી / દલપત પઢિયાર
27 - મને, મારો જ ઑથો / દલપત પઢિયાર
28 - આમ તો મારે કશું જ કહેવાનું નથી / દલપત પઢિયાર
29 - સંદર્ભ / દલપત પઢિયાર
30 - શ્રી છકેલાજી / દલપત પઢિયાર
31 - અમથું / દલપત પઢિયાર
32 - બાપુ બહારવટે / દલપત પઢિયાર
33 - માણસ / દલપત પઢિયાર
34 - બહાર હવાનો ઉત્સવ છે / દલપત પઢિયાર
35 - કવિતા કવિતા રમતાં / દલપત પઢિયાર
36 - આ સડક છે / દલપત પઢિયાર
37 - કવિતાને રસ્તે / દલપત પઢિયાર
38 - સૂકા છાંટાની સલામું / દલપત પઢિયાર
39 - રામ બોલતાં અશકર ખૂટ્યા / દલપત પઢિયાર
40 - ચાલો સૈયર / દલપત પઢિયાર
41 - જલતી દીવડી / દલપત પઢિયાર
42 - વા’ણા વહી જશે / દલપત પઢિયાર
43 - મેડી / દલપત પઢિયાર
44 - બાર લખ છન્નું હજાર / દલપત પઢિયાર
45 - વીતી ગઈ રાત પછી રાત / દલપત પઢિયાર
46 - કોનો છાંયો લાગ્યો ? / દલપત પઢિયાર
47 - છેલ રમતૂડી / દલપત પઢિયાર
48 - ધન તમારી જાતર / દલપત પઢિયાર
49 - છતરસંગ છાના રો’ / દલપત પઢિયાર
50 - મોજડી / દલપત પઢિયાર
51 - ટેંટોડો / દલપત પઢિયાર
52 - રાજગરો / દલપત પઢિયાર
53 - ઉપ-વાસી / દલપત પઢિયાર
54 - અમને કોની રે સગાયું આજ સાંભરે - પુણ્ય સ્મરણ / દલપત પઢિયાર