મિજાજ (ગઝલસંગ્રહ) / કિરણસિંહ ચૌહાણ

મિજાજ (ગઝલસંગ્રહ) / કિરણસિંહ ચૌહાણ

કોપીરાઇટ :પલ્લવ - નમ્ર
આવરણ : મહેશ દાવડકર

અનુક્રમણિકા

 
1 - અર્પણ / મિજાજ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
2 - વાંચવી-મમળાવવી ગમે તેવી ગઝલો.../ પ્રસ્તાવના - મિજાજ / - રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'
3 - બીજી આવૃત્તિનો ઉમળકો / મિજાજ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
4 - ગુમાવીને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
5 - સાધના કરવી પડે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
6 - ઘટમાં તોયે વટમાં જીવ્યા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
7 - સાહેબ! / કિરણસિંહ ચૌહાણ
8 - આદત છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
9 - મને નહીં ખપે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
10 - ઉડાનને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
11 - જરૂરી છે? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
12 - એનાથી મોટી વાત કઈ? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
13 - બહુ નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
14 - પગલાં ચાલે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
15 - ભાન હોય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
16 - હિંમત રાખજે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
17 - જલસો કરીએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
18 - કોણે ના પાડી! / કિરણસિંહ ચૌહાણ
19 - હજી આ હાથમાં / કિરણસિંહ ચૌહાણ
20 - મોકલે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
21 - થયું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
22 - ટાળો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
23 - થઈ જાય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
24 - ક્યાં જઈ રહ્યાં? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
25 - ઘડિયાળની સાથે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
26 - થાકી જવાશે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
27 - દોડવું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
28 - સારું લાગે? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
29 - બંદગી ગમતી નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
30 - બનવું જોઈએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
31 - મજા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
32 - વહાવો છો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
33 - થવા દો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
34 - થોડાંક શ્વાસોથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
35 - ખોબો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
36 - તલાશીમાં / કિરણસિંહ ચૌહાણ
37 - એ પછી શું? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
38 - નક્કી કરો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
39 - હસાવ નહિ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
40 - શાનદાર થઈ જશે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
41 - ઉમેરાઈ જાય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
42 - લૂંટાવવું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
43 - મજાનું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
44 - અરમાન નહિ આપું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
45 - ટહુકો થઈ ગઈ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
46 - પડકારે આવ્યો છું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
47 - થોભો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
48 - આકાર થઈને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
49 - જાગે છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
50 - સરહદ નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
51 - એ કહો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
52 - બસ... બેઠો છું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
53 - વિશે કંઈ કહો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
54 - ચાલ્યા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
55 - મળવું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
56 - વેળાસર નીકળી જઈએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
57 - મુક્તકો / કિરણસિંહ ચૌહાણ