મિજાજ (ગઝલસંગ્રહ) / કિરણસિંહ ચૌહાણ

મિજાજ (ગઝલસંગ્રહ) / કિરણસિંહ ચૌહાણ

કોપીરાઇટ :પલ્લવ - નમ્ર
આવરણ : મહેશ દાવડકર

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / મિજાજ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨ - વાંચવી-મમળાવવી ગમે તેવી ગઝલો.../ પ્રસ્તાવના - મિજાજ / - રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'
૩ - બીજી આવૃત્તિનો ઉમળકો / મિજાજ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪ - ગુમાવીને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫ - સાધના કરવી પડે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૬ - ઘટમાં તોયે વટમાં જીવ્યા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૭ - સાહેબ! / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૮ - આદત છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૯ - મને નહીં ખપે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૦ - ઉડાનને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૧ - જરૂરી છે? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૨ - એનાથી મોટી વાત કઈ? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૩ - બહુ નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૪ - પગલાં ચાલે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૫ - ભાન હોય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૬ - હિંમત રાખજે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૭ - જલસો કરીએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૮ - કોણે ના પાડી! / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૧૯ - હજી આ હાથમાં / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૦ - મોકલે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૧ - થયું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૨ - ટાળો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૩ - થઈ જાય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૪ - ક્યાં જઈ રહ્યાં? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૫ - ઘડિયાળની સાથે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૬ - થાકી જવાશે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૭ - દોડવું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૮ - સારું લાગે? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૨૯ - બંદગી ગમતી નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૦ - બનવું જોઈએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૧ - મજા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૨ - વહાવો છો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૩ - થવા દો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૪ - થોડાંક શ્વાસોથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૫ - ખોબો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૬ - તલાશીમાં / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૭ - એ પછી શું? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૮ - નક્કી કરો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૩૯ - હસાવ નહિ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૦ - શાનદાર થઈ જશે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૧ - ઉમેરાઈ જાય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૨ - લૂંટાવવું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૩ - મજાનું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૪ - અરમાન નહિ આપું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૫ - ટહુકો થઈ ગઈ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૬ - પડકારે આવ્યો છું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૭ - થોભો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૮ - આકાર થઈને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૪૯ - જાગે છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫૦ - સરહદ નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫૧ - એ કહો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫૨ - બસ... બેઠો છું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫૩ - વિશે કંઈ કહો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫૪ - ચાલ્યા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫૫ - મળવું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫૬ - વેળાસર નીકળી જઈએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
૫૭ - મુક્તકો / કિરણસિંહ ચૌહાણ