અંતિમ યુદ્ધ (દ્વિઅંકી નાટક) / ધ્વનિલ પારેખ

અંતિમ યુદ્ધ (દ્વિઅંકી નાટક) / ધ્વનિલ પારેખ

કોપીરાઇટ :ધ્વનિલ પારેખ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬ + ૪૦ = ૫૬

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
‘અંતિમ યુદ્ધ’ નિમિત્તે – નિવેદન / ધ્વનિલ પારેખ
 
1 - પાત્રો / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
2 - અંક ૧ : અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    2.1 - દૃશ્ય - ૧ / અંક ૧ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    2.2 - દૃશ્ય – ૨ / અંક ૧ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    2.3 - દૃશ્ય – ૩ / અંક ૧ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    2.4 - દૃશ્ય – ૪ / અંક ૧ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    2.5 - દૃશ્ય – ૫ / અંક ૧ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
3 - અંક ૨ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    3.1 - દૃશ્ય – ૧ / અંક ૨ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    3.2 - દૃશ્ય – ૨ / અંક ૨ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    3.3 - દૃશ્ય – ૩ / અંક ૨ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ
    3.4 - દૃશ્ય – ૪ / અંક ૨ / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ