પાથરણાવાળો (કાવ્યસંગ્રહ) / રમેશ આચાર્ય

પાથરણાવાળો (કાવ્યસંગ્રહ) / રમેશ આચાર્ય

અનુક્રમણિકા

૧ - પાથરણાવાળો / રમેશ આચાર્ય
૨ - પરપોટા-કથા / રમેશ આચાર્ય
૩ - મંદિરની પબનો પ્યાલો / રમેશ આચાર્ય
૪ - મામલો / રમેશ આચાર્ય
૫ - પાછલી રાતે વાણી / રમેશ આચાર્ય
૬ - તરણેતરનાં મેળામાં / રમેશ આચાર્ય
૭ - ચડસા-ચડસી / રમેશ આચાર્ય
૮ - મારી વૃદ્ધાવસ્થા / રમેશ આચાર્ય
૯ - મારી નિશાની / રમેશ આચાર્ય
૧૦ - રણનો રંગ / રમેશ આચાર્ય
૧૧ - બગલા પક્ષીની વડછડ / રમેશ આચાર્ય
૧૨ - અધિક માસની પૂનમનો ચાંદ / રમેશ આચાર્ય
૧૩ - સૂરજનું પહેલું કિરણ / રમેશ આચાર્ય
૧૪ - ઉનાળાની અલસ બપોર / રમેશ આચાર્ય
૧૫ - તેજ અને ભેજ / રમેશ આચાર્ય
૧૬ - બહુરૂપી પવન / રમેશ આચાર્ય
૧૭ - રસોઈઘરનાંથોડાંકાવ્યો / રમેશ આચાર્ય
૧૮ - મારીમા / રમેશ આચાર્ય
૧૯ - ઊભરો / રમેશ આચાર્ય
૨૦ - ભાવકનો શાપ / રમેશ આચાર્ય
૨૧ - ઊડી ગયેલો બલ્બ / રમેશ આચાર્ય
૨૨ - ચકલીનોમાળો / રમેશ આચાર્ય
૨૩ - બ્રેક / રમેશ આચાર્ય
૨૪ - કપાસી / રમેશ આચાર્ય
૨૫ - ફળ કાવ્યો / રમેશ આચાર્ય
૨૬ - પનોતી / રમેશ આચાર્ય
૨૭ - પતંગિયાકથા / રમેશ આચાર્ય
૨૮ - છીંકલી / રમેશ આચાર્ય
૨૯ - ઊભો સંબંધ, આડો સંબંધ / રમેશ આચાર્ય
૩૦ - ચોપાટ / રમેશ આચાર્ય
૩૧ - ભોલો / રમેશ આચાર્ય
૩૨ - પરકાયા-પ્રવેશ / રમેશ આચાર્ય
૩૩ - રોટલાની દોડ / રમેશ આચાર્ય
૩૪ - ત્રણ ધાન્ય કાવ્યો / રમેશ આચાર્ય
૩૫ - પૌત્રદર્શન: બે તહેવારે / રમેશ આચાર્ય
૩૬ - કવિનું દેહદાન / રમેશ આચાર્ય
૩૭ - કાલાના કાલા-વેડા / રમેશ આચાર્ય
૩૮ - હાથરૂમાલ / રમેશ આચાર્ય
૩૯ - પરિવર્તન / રમેશ આચાર્ય
૪૦ - ફૂલોને પજવતા પ્રશ્નો / રમેશ આચાર્ય