અંગગત છવિ (શોધનિબંધ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

અંગગત છવિ (શોધનિબંધ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

અનુક્રમણિકા

आમુખ / अનુમુખ (Pre/Postface) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
 
1 - પ્રકરણ : એક – વસ્તુપ્રવેશ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
2 - પ્રકરણ : બે - રાવજી : જીવન અને સર્જનસંદર્ભ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    2.1 - (અ) રાવજી પટેલ : જીવન / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    2.2 - (બ) રાવજી : સર્જન-સંદર્ભ : / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
3 - પ્રકરણ : ત્રણ - રાવજી પટેલની કાવ્યસૃષ્ટિ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    3.1 - રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ : / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.1 - પ્રહલાદ પારેખ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.2 - રાજેન્દ્ર શાહ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.3 - નિરંજન ભગત : / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.4 - પ્રિયકાન્ત મણિયાર / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.5 - હસમુખ પાઠક / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.6 - નલિન રાવળ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    3.2 - રાવજીનો નીકટવર્તી પશ્ચાદભૂ : / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    3.3 - રાવજીની નિજી વિલક્ષણ કાવ્યભૂમિ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા