ખડિંગ (કાવ્યસંગ્રહ) / રમેશ પારેખ

ખડિંગ (કાવ્યસંગ્રહ) / રમેશ પારેખ

આવરણ : બહાદુરભાઈ વાંક

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / ખડિંગ / રમેશ પારેખ
૨ - તમને / રમેશ પારેખ
૩ - તમે / રમેશ પારેખ
૪ - સજા / રમેશ પારેખ
૫ - લોકોકિત / રમેશ પારેખ
૬ - આ શહેર... / રમેશ પારેખ
૭ - કબૂલ નથી / રમેશ પારેખ
૮ - આ બળતું નગર... / રમેશ પારેખ
૯ - બહુ કઠિન છે / રમેશ પારેખ
૧૦ - આ શ્હેર છે / રમેશ પારેખ
૧૧ - પૂછો - / રમેશ પારેખ
૧૨ - હોય તોય શું ? / રમેશ પારેખ
૧૩ - દૂર / રમેશ પારેખ
૧૪ - EPIDEMIC / રમેશ પારેખ
૧૫ - હાથ આપણને / રમેશ પારેખ
૧૬ - ચીંધીને આંગળી (મુક્તક) / રમેશ પારેખ
૧૭ - ક્યાં છે વિશ્વાસનાં વહાણો (મુક્તક) / રમેશ પારેખ
૧૮ - પ્રસંગની જ શૂન્યતા (મુક્તક) / રમેશ પારેખ
૧૯ - કાગળનું રણ સફેદ (મુક્તક) / રમેશ પારેખ
૨૦ - અરીસામાં ઊગે છે / રમેશ પારેખ
૨૧ - અહીં રઝળતા કાગળો / રમેશ પારેખ
૨૨ - અસંખ્ય ઝાંઝવાં / રમેશ પારેખ
૨૩ - થયા કરે છે / રમેશ પારેખ