અલખના અસવાર (ગઝલસંગ્રહ) / યોસેફ મેકવાન

અલખના અસવાર (ગઝલસંગ્રહ) / યોસેફ મેકવાન

કોપીરાઇટ :મમતા દેસાઈ
આવરણ : સચીન દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / અલખના અસવાર / યોસેફ મેકવાન
 
1 - છણકો / યોસેફ મેકવાન
2 - પવનની ડાળ પર / યોસેફ મેકવાન
3 - ગાન છું..... / યોસેફ મેકવાન
4 - ઘણું સ્હેવું... / યોસેફ મેકવાન
5 - હળવે... હળવે.../ યોસેફ મેકવાન
6 - લાગણી / યોસેફ મેકવાન
7 - સજા / યોસેફ મેકવાન
8 - સવાલ / યોસેફ મેકવાન
9 - રહ્યો / યોસેફ મેકવાન
10 - નાંગરી બેઠો / યોસેફ મેકવાન
11 - તારી ગઝલ / યોસેફ મેકવાન
12 - પાનખર / યોસેફ મેકવાન
13 - એક પંખી / યોસેફ મેકવાન
14 - જાણી લીધું / યોસેફ મેકવાન
15 - સંબંધ / યોસેફ મેકવાન
16 - આપણે / યોસેફ મેકવાન
17 - મથામણો / યોસેફ મેકવાન
18 - ભેદ / યોસેફ મેકવાન
19 - ક્રોસ મારો / યોસેફ મેકવાન
20 - હું / યોસેફ મેકવાન
21 - હું = તું / યોસેફ મેકવાન
22 - મૌનથી / યોસેફ મેકવાન
23 - છલકું છું / યોસેફ મેકવાન
24 - ક્યાં જવું? / યોસેફ મેકવાન
25 - ઘાવનો ટાંકો / યોસેફ મેકવાન