ધ્વનિ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર શાહ

ધ્વનિ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર શાહ

કોપીરાઇટ :કૈવલ્ય આર. શાહ

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ
શિષ્ટ-પ્રશિષ્ટ સાહિત્યશ્રેણી / પ્રકાશક નિવેદન / ધ્વનિ
1 - નિરુદ્દેશે / રાજેન્દ્ર શાહ
2 - તમસો મા...... / રાજેન્દ્ર શાહ
3 - કને નવ શું માહરી ? / રાજેન્દ્ર શાહ
4 - રહસ્યઘન અંધકાર / રાજેન્દ્ર શાહ
5 - સંધિકાળ / રાજેન્દ્ર શાહ
6 - તંતુ શો એકતાનો ! / રાજેન્દ્ર શાહ
7 - હે દીપજ્યોતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
8 - હૃદય હે ! / રાજેન્દ્ર શાહ
9 - સ્વપ્ન-જાગૃતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
10 - અનાગત ! / રાજેન્દ્ર શાહ
11 - વિધાતાને / રાજેન્દ્ર શાહ
12 - ને એ જ તું ? / રાજેન્દ્ર શાહ
13 - હું છું ગયો ખોવાઈ / રાજેન્દ્ર શાહ
14 - આયુષ્યના અવશેષે / રાજેન્દ્ર શાહ
    14.1 - ઘર ભણી / રાજેન્દ્ર શાહ
    14.2 - પ્રવેશ / રાજેન્દ્ર શાહ
    14.3 - સ્વજનોની સ્મૃતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
    14.4 - પરિવર્તન / રાજેન્દ્ર શાહ
    14.5 - જીવનવિલય / રાજેન્દ્ર શાહ