ધ્વનિ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર શાહ

ધ્વનિ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર શાહ

કોપીરાઇટ :કૈવલ્ય આર. શાહ

અનુક્રમણિકા

શિષ્ટ-પ્રશિષ્ટ સાહિત્યશ્રેણી / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ
અર્પણ / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ
સમીક્ષા / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / ઉમાશંકર જોશી
 
1 - કાવ્યો / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.1 - નિરુદ્દેશે / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.2 - તમસો મા...... / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.3 - કને નવ શું માહરી ? / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.4 - રહસ્યઘન અંધકાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.5 - સંધિકાળ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.6 - તંતુ શો એકતાનો ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.7 - હે દીપજ્યોતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.8 - હૃદય હે ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.9 - સ્વપ્ન-જાગૃતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.10 - અનાગત ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.11 - વિધાતાને / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.12 - ને એ જ તું ? / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.13 - હું છું ગયો ખોવાઈ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.14 - આયુષ્યના અવશેષે / રાજેન્દ્ર શાહ
        1.14.1 - ઘર ભણી / રાજેન્દ્ર શાહ
        1.14.2 - પ્રવેશ / રાજેન્દ્ર શાહ
        1.14.3 - સ્વજનોની સ્મૃતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
        1.14.4 - પરિવર્તન / રાજેન્દ્ર શાહ
        1.14.5 - જીવનવિલય / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.15 - શેષ અભિસાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.16 - વિખૂટા પડતાં / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.17 - કોણ અણદીઠ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.18 - વાણી અને સૂર / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.19 - અંતરાય / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.20 - વિવર્ત / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.21 - વય સંધિકાલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.22 - હે પ્રેમ પાગલ ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.23 - પૂર્ણિમા નિત્ય રમ્ય / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.24 - હે મુગ્ધ ! લજ્જામયિ ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.25 - ગોપવનિતાને / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.26 - તને ‘મધુર યામિની’ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.27 - રહઃમિલન અભિલાષ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.28 - શ્રાવણી સંધિકાએ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.29 - આજે / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.30 - મિલન વિરહે / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.31 - શિરીષ ફૂલ શી / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.32 - અશ્રુ હે ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.33 - એ ય સ-રસ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.34 - યોગહીણો વિયોગ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.35 - સુધામય રાગિણી / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.36 - એકલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.37 - રજનિ થકી યે / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.38 - એક ફલ એવું / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.39 - પ્રેમના મંત્રનું કૈંક ગુંજન / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.40 - માયાવિની / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.41 - મિલન / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.42 - આનંદ શો અમિત / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.43 - આપણી બારમાસી / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.44 - ઉર હે ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.45 - કંઠ જાણે કારાગાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.46 - આજ અષાઢની માઝમ રાત / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.47 - પ્રાસાનુપ્રાસ ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.48 - જા....ઓ, આવ / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.49 - પાવકની જ્વાલ યદિ.... / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.50 - ભરી સુધા દે / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.51 - જિંદગી ! જિંદગી ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.52 - પથ દૂર દૂર જાય / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.53 - સમયની ગતિ...! / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.54 - વિજન અરણ્યે / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.55 - શીમળાને / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.56 - પ્રભાતમાં નાસિક / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.57 - શ્રાવણી મધ્યાહ્ને / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.58 - વર્ષો પછી / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.59 - ઘન શ્યામ આવ્યો / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.60 - એક સવાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.61 - પાનખરની સંધ્યા / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.62 - યામિનીને કિનાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    1.63 - હે અંધકાર / રાજેન્દ્ર શાહ
2 - અર્થનિર્દેશ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.1 - કાવ્ય. ૧ : નિરુદ્દેશે / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.2 - કાવ્ય. ૨-૭ ‘તમસો મા......’ થી ‘હે દીપજ્યોતિ......’ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.3 - કાવ્ય. ૮ ‘હૃદય હે’, કાવ્ય. ૯ ‘સ્વપ્ન જાગૃતિ' કાવ્ય.૧૩ ‘હું છું ગયો ખોવાઈ’ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.4 - કાવ્ય. ૧૨ ‘ને એજ તું ?’ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.5 - કાવ્ય. ૧૪ આયુષ્યના અવશેષે / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.6 - કાવ્ય. ૧૫ શેષ અભિસાર / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.7 - કાવ્ય. ૩૪ યોગહીણો વિયોગ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.8 - કાવ્ય ૩૫ સુધામય રાગિણી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.9 - કાવ્ય. ૩૮ એક ફલ એવું, કાવ્ય. ૩૯ પ્રેમના મંત્રનું કૈંક ગુંજન, કાવ્ય. ૪૦ માયાવિની, કાવ્ય. ૪૭ પ્રાસાનુપ્રાસ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.10 - કાવ્ય. ૫૩ સમયની ગતિ...! / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.11 - કાવ્ય ૫૪ વિજન અરણ્યે / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.12 - કાવ્ય પ૭ શ્રાવણી મધ્યાહ્ને / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.13 - કાવ્ય ૬ર યામિનીને કિનાર / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    2.14 - કાવ્ય ૬૩ હે અંધકાર / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
3 - કેટલાંક કાવ્યો અને ગીતોનું ટિપ્પણ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.1 - કાવ્ય ૧. નિરુદ્દેશે / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.2 - કાવ્ય ૧૪. આયુષ્યના અવશેષ/ ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.3 - કાવ્ય ૧૫. શેષ અભિસાર / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.4 - કાવ્ય ૨૭. રહઃમિલન અભિલાષ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.5 - કાવ્ય. ૩૪ યોગહીણો વિયોગ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.6 - કાવ્ય. ૩૫ સુધામય રાગિણી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.7 - કાવ્ય. ૪ર આનંદ શો અમિત / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.8 - કાવ્ય પર વિજન અરણ્યે / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.9 - કાવ્ય પ૭ શ્રાવણી મધ્યાહ્ને / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.10 - કાવ્ય ૬ર યામિનીને કિનાર / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.11 - ગીત. ૧ કોઈ સૂરનો સવાર / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.12 - ગીત ૨ આડે ઊભાં સાગ, શાલ્મલી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.13 - ગીત ૩ તને જોઈ જોઈ તો ય તું અજાણી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.14 - ગીત ૬ ઇંધણા વીણવા ગૈતી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.15 - ગીત ૭ પીળી છે પાંદડી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.16 - ગીત ૮ પોયણીએ ઊચું જોયું / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.17 - ગીત ૯ આપણાં બેનાં એક બન્યાં મન / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.18 - ગીત ૧૫ ભાઈ રે, આપણા દુઃખનું કેટલું જોર ! / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.19 - ગીત ૨૦ અલ્યા મેહુલા / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.20 - ગીત ૨૨ વાયરે ઊડી ઊડી જાય / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.21 - ગીત ર૭ ફરી ફરી ફાગુન આયો રી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.22 - ગીત ૨૮ હો સાંવર થોરી અઁખિયનમેં / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.23 - ગીત ૨૯ આયોજી વૈશાખ લાલ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.24 - ગીત ૩૯ કાયાને કોટડે બંધાણો / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.25 - ગીત ૪૪ આપણે આવળ બાવળ બોરડી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
4 - ગીતો / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.1 - કોઈ સૂરનો સવાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.2 - આડે ઊભાં સાગ શાલ્મલી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.3 - તને જોઈ જોઈ તો ય તું અજાણી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.4 - સંગમાં રાજી રાજી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.5 - નીરખું નિર્નિમેષ / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.6 - ઇંધણા વીણવા ગૈતી મોરી સૈયર / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.7 - પીળી છે પાંદડી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.8 - પોયણીએ ઊંચું જોયું રે આકાશમાં / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.9 - આપણા બેનાં એક બન્યાં મન / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.10 - મન મેં તારું જાણ્યું ના / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.11 - એ શું હતી મુજ ભૂલ ? / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.12 - ના બોલાય રે ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.13 - દીપક રે હોલવાયો / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.14 - ભૂલ ભાંગી મારી ભૂલ હો ભાંગી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.15 - ભાઈ રે, આપણા દુઃખનું કેટલું જોર? / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.16 - દૂરથી આવે કોઈનું ગાણું / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.17 - સુંદર ! બહુરિ કુટિલ તવ છલના / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.18 - અલી ઓ ફૂલની કલિ ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.19 - બોલ રે ફરી બોલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.20 - અલ્યા મેહુલા ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.21 - મારું મન બન્યું આજ પાગલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.22 - વાયરે ઊડી ઊડી જાય રે પટોળું / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.23 - કેવડાને ક્યારે / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.24 - આવડો મ લોભ તે કીજીએ 'લી મોરલી ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.25 - વનભૂમિને મારગે રાધા આવતી તળાવ-તીરે / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.26 - મારું પહેલા પરોઢનું સોણલું / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.27 - ફરી ફરી ફાગુન આયો રી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.28 - હો સાંવર થોરી અઁખિયનમૈં જોબનિયું ઝૂકે લાલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.29 - આયોજી વૈશાખ લાલ આયોજી રે / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.30 - ઝરમરિયો મેહુલો શો આજ રમે રંગમાં ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.31 - આપણ ખેતરિયે મંગલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.32 - આભમહીં ઊડે કપાસના પોલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.33 - અહો સુંદર શરદની રાત્રિ ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.34 - જુઈની મ્હોરી વેલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.35 - પેલાં રાનભૂમિના લેલાં / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.36 - બેડલો છોડો / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.37 - અરુણ વેળા વહી જાય ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.38 - દૂરનો વસનારો ઓરો આયો રે / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.39 - કાયાને કોટડે બંધાણો / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.40 - હરિ તારા ઘટના મંદિરિયામાં બેસણાં હોજી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.41 - મારી સુષુમણાનો તાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.42 - એક દિન સામેને તીરે બાંધી તે બેડલી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.43 - પેલાં આછેરાં વાદળ આવી ઊતરે છે ક્યાંય ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.44 - આપણે આવળ બાવળ બોરડી / રાજેન્દ્ર શાહ
    4.45 - તું છો મોરી કલ્પના / રાજેન્દ્ર શાહ