વેવિશાળ (નવલકથા) / ઝવેરચંદ મેઘાણી

વેવિશાળ (નવલકથા) / ઝવેરચંદ મેઘાણી

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
પહેલી આવૃત્તિનું નિવેદન / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
બીજી આવૃત્તિનું નિવેદન / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
 
1 - પ્રકરણ - ૧ : સાસરિયાંની ધમકી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
2 - પ્રકરણ - ૨ : ‘પીલી જોઈએ’ / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
3 - પ્રકરણ - ૩ : પહેલું મિલન / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
4 - પ્રકરણ - ૪ : વિજયચંદ્રનું વ્યક્તિત્વ / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
5 - પ્રકરણ - ૫ : ઇસ્પિતાલમાં / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
6 - પ્રકરણ - ૬ : નર્સ લીના / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
7 - પ્રકરણ - ૭ : પરોણો આવ્યો / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
8 - પ્રકરણ - ૮ : શૂન્ય ઘરની બે સહિયરો: ભાભુ અને ભત્રીજી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
9 - પ્રકરણ - ૯ : બિછાનાની સમસ્યા / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
10 - પ્રકરણ - ૧૦ : જુવાન પુત્રીની આફતમાંથી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી