કવિતા વિશે કવિતા (કાવ્યસંગ્રહ) / દિલીપ ઝવેરી

કવિતા વિશે કવિતા (કાવ્યસંગ્રહ) / દિલીપ ઝવેરી

કોપીરાઇટ :દિલીપ ઝવેરી
આવરણ : પીયૂષ ઠક્કર

અનુક્રમણિકા

કવિતા વિશે કવિતા / દિલીપ ઝવેરી
આભાર / કવિતા વિશે કવિતા / દિલીપ ઝવેરી
અર્પણ / કવિતા વિશે કવિતા / દિલીપ ઝવેરી
બસ આટલુંક / કવિતા વિશે કવિતા / દિલીપ ઝવેરી
1 - બળતી મીણબત્તીને ફૂંક મારી / દિલીપ ઝવેરી
2 - મારા બાપના દાદાને કોઈએ જોયાનું ઓસાણ પણ નથી / દિલીપ ઝવેરી
3 - મારે કવિતા લખવી છે / દિલીપ ઝવેરી
4 - કવિતાને પહેલાં ગાઈવગાડીનાચીને સાચવી રાખતા / દિલીપ ઝવેરી
5 - કવિનો શબ્દ / દિલીપ ઝવેરી
6 - ક્યારેક એવું બને / દિલીપ ઝવેરી
7 - વાત / દિલીપ ઝવેરી
8 - ભાષા / દિલીપ ઝવેરી
9 - કવિને માથે / દિલીપ ઝવેરી
10 - કવિતા / દિલીપ ઝવેરી
11 - દારૂ જેવા તડકા ગચગચ ઊંચી ડોકે ગળચ્યા / દિલીપ ઝવેરી
12 - પહેલે દિવસે / દિલીપ ઝવેરી
13 - કવિતા કરતાં કરતાં / દિલીપ ઝવેરી
14 - કવિતા ખરા ખપનો લય ગોતે / દિલીપ ઝવેરી
15 - ફુલડીમાં ઢાંકેલા દેવતાની જેમ / દિલીપ ઝવેરી
16 - ધોળા બરફમાં થીજી જતાં બચવા / દિલીપ ઝવેરી
17 - જેને સપનામાં નખશિખ દેખી હોય / દિલીપ ઝવેરી
18 - વેગીલા વાહનમાંથી બહાર દેખતી આંખ / દિલીપ ઝવેરી
19 - આંખ મીંચો તો / દિલીપ ઝવેરી
20 - કવિતા અડે / દિલીપ ઝવેરી
21 - કોરા કાગળ ઉપર / દિલીપ ઝવેરી
22 - લખેલા અક્ષર છેકી શકાય / દિલીપ ઝવેરી