કંદરા (કાવ્યસંગ્રહ) / મનીષા જોષી

કંદરા (કાવ્યસંગ્રહ) / મનીષા જોષી

કોપીરાઇટ :મનીષા જોષી

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / કંદરા / મનીષા જોષી
પ્રકાશકીય / કંદરા / ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા
સર્જકનો શબ્દ / કંદરા / મનીષા જોષી
 
1 - હું / કંદરા / મનીષા જોષી
    1.1 - પંજૂરી* / મનીષા જોષી
    1.2 - મધ / મનીષા જોષી
    1.3 - સાંજનું આકાશ / મનીષા જોષી
    1.4 - મંત્રોચ્ચાર / મનીષા જોષી
    1.5 - ઇજા / મનીષા જોષી
    1.6 - પ્રદક્ષિણા / મનીષા જોષી
    1.7 - માયાવી વન / મનીષા જોષી
    1.8 - ત્રિતાલ / મનીષા જોષી
    1.9 - નેક્રોપોલીશ / મનીષા જોષી
    1.10 - જલપરી / મનીષા જોષી
    1.11 - મીઠાના અગર / મનીષા જોષી
    1.12 - સસ્યસંપત્તિ / મનીષા જોષી
    1.13 - હઠ / મનીષા જોષી
    1.14 - સૂરજ / મનીષા જોષી
    1.15 - હીંચકો / મનીષા જોષી
    1.16 - જલ / મનીષા જોષી
    1.17 - પગદંડી / મનીષા જોષી
    1.18 - બ્રેઈનકેન્સર / મનીષા જોષી
    1.19 - પીછો / મનીષા જોષી
    1.20 - રેઝર્વેશન / મનીષા જોષી
    1.21 - નરપિશાચ / મનીષા જોષી
    1.22 - સામ્રાજ્ય / મનીષા જોષી
2 - એ (મારો પુરુષ) / કંદરા / મનીષા જોષી
    2.1 - ઈચ્છા / મનીષા જોષી
    2.2 - પ્રવાસી / મનીષા જોષી
    2.3 - શ્રદ્ધા / મનીષા જોષી
    2.4 - કંદરા / મનીષા જોષી
    2.5 - શુક / મનીષા જોષી
    2.6 - બુકાની / મનીષા જોષી
    2.7 - ખલાસી / મનીષા જોષી
    2.8 - ગર્ભદ્વાર / મનીષા જોષી
    2.9 - સિંહબાળ / મનીષા જોષી
3 - તે (ત્રીજો પુરુષ) / મનીષા જોષી
    3.1 - માળો / મનીષા જોષી
    3.2 - ગીત / મનીષા જોષી
    3.3 - છળ / મનીષા જોષી
    3.4 - ઝેરી દૂધ / મનીષા જોષી
    3.5 - દાણા / મનીષા જોષી
    3.6 - રાણી રૂપમતી / મનીષા જોષી
    3.7 - ચાંદની ચોક / મનીષા જોષી
    3.8 - બહારવટી / મનીષા જોષી
    3.9 - સ્પાઈડરમેન / મનીષા જોષી
    3.10 - ડોશીના વાળ / મનીષા જોષી
    3.11 - એક કિશોરી / મનીષા જોષી
    3.12 - રોગિષ્ઠ કૂતરી / મનીષા જોષી
    3.13 - હાથ / મનીષા જોષી
    3.14 - મણિ / મનીષા જોષી
    3.15 - મેરુ / મનીષા જોષી
    3.16 - રંગ / મનીષા જોષી