રાસતરંગિણી (કાવ્યસંગ્રહ) – દામોદરદાસ ખુ. બોટાદકર

રાસતરંગિણી (કાવ્યસંગ્રહ) – દામોદરદાસ ખુ. બોટાદકર

અનુક્રમણિકા

૧ - શબ્દકોષ / દામોદર બોટાદકર
૨ - સખીઓને / દામોદર બોટાદકર
૩ - કોયલ બહેની / દામોદર બોટાદકર
૪ - જનની / દામોદર બોટાદકર
૫ - ભાભી / દામોદર બોટાદકર
૬ - રાજવણ / દામોદર બોટાદકર
૭ - માતૃગુંજન / દામોદર બોટાદકર
૮ - સુંદરી શીળે ભરી રે / દામોદર બોટાદકર
૯ - સન્દેશ / દામોદર બોટાદકર
૧૦ - આણાં / દામોદર બોટાદકર
૧૧ - સાસરી / દામોદર બોટાદકર
૧૨ - રૂપાળી રાત / દામોદર બોટાદકર
૧૩ - વાલ્યમનાં વેણ / દામોદર બોટાદકર
૧૪ - હિંડોળ / દામોદર બોટાદકર
૧૫ - દામ્પત્ય / દામોદર બોટાદકર
૧૬ - શણગાર /દામોદર બોટાદકર
૧૭ - પનઘટ / દામોદર બોટાદકર
૧૮ - જળઝીલણી / દામોદર બોટાદકર
૧૯ - દેવર / દામોદર બોટાદકર
૨૦ - સાસુ / દામોદર બોટાદકર
૨૧ - નણદી / દામોદર બોટાદકર
૨૨ - સમોવડ / દામોદર બોટાદકર
૨૩ - ભાઈબીજ / દામોદર બોટાદકર
૨૪ - સીમન્ત / દામોદર બોટાદકર
૨૫ - વાત્સલ્ય / દામોદર બોટાદકર
૨૬ - બાપુ / દામોદર બોટાદકર
૨૭ - મોસાળ / દામોદર બોટાદકર
૨૮ - મધમાખ / દામોદર બોટાદકર
૨૯ - સરિત્સુન્દરી / દમદાર બોટાદકર
૩૦ - પોયણી / દામોદર બોટાદકર
૩૧ - ભવસાગર / દામોદર બોટાદકર
૩૨ - અમાસ / દામોદર બોટાદકર
૩૩ - વાદળી / દામોદર બોટાદકર
૩૪ - ઝેર / દામોદર બોટાદકર
૩૫ - મહિયર / દામોદર બોટાદકર