રાસતરંગિણી (કાવ્યસંગ્રહ) – દામોદરદાસ ખુ. બોટાદકર

રાસતરંગિણી (કાવ્યસંગ્રહ) – દામોદરદાસ ખુ. બોટાદકર

અનુક્રમણિકા

૧. શબ્દકોષ / દામોદર બોટાદકર
૨. સખીઓને / દામોદર બોટાદકર
૩. કોયલ બહેની / દામોદર બોટાદકર
૪. જનની / દામોદર બોટાદકર
૫. ભાભી / દામોદર બોટાદકર
૬. રાજવણ / દામોદર બોટાદકર
૭. માતૃગુંજન / દામોદર બોટાદકર
૮. સુંદરી શીળે ભરી રે / દામોદર બોટાદકર
૯. સન્દેશ / દામોદર બોટાદકર
૧૦. આણાં / દામોદર બોટાદકર
૧૧. સાસરી / દામોદર બોટાદકર
૧૨. રૂપાળી રાત / દામોદર બોટાદકર
૧૩. વાલ્યમનાં વેણ / દામોદર બોટાદકર
૧૪. હિંડોળ / દામોદર બોટાદકર
૧૫. દામ્પત્ય / દામોદર બોટાદકર
૧૬. શણગાર /દામોદર બોટાદકર
૧૭. પનઘટ / દામોદર બોટાદકર
૧૮. જળઝીલણી / દામોદર બોટાદકર
૧૯. દેવર / દામોદર બોટાદકર
૨૦. સાસુ / દામોદર બોટાદકર
૨૧. નણદી / દામોદર બોટાદકર
૨૨. સમોવડ / દામોદર બોટાદકર
૨૩. ભાઈબીજ / દામોદર બોટાદકર
૨૪. સીમન્ત / દામોદર બોટાદકર
૨૫. વાત્સલ્ય / દામોદર બોટાદકર
૨૬. બાપુ / દામોદર બોટાદકર
૨૭. મોસાળ / દામોદર બોટાદકર
૨૮. મધમાખ / દામોદર બોટાદકર
૨૯. સરિત્સુન્દરી / દમદાર બોટાદકર
૩૦. પોયણી / દામોદર બોટાદકર
૩૧. ભવસાગર / દામોદર બોટાદકર
૩૨. અમાસ / દામોદર બોટાદકર
૩૩. વાદળી / દામોદર બોટાદકર
૩૪. ઝેર / દામોદર બોટાદકર
૩૫. મહિયર / દામોદર બોટાદકર