રાસતરંગિણી (કાવ્યસંગ્રહ) – દામોદરદાસ ખુ. બોટાદકર

રાસતરંગિણી (કાવ્યસંગ્રહ) – દામોદરદાસ ખુ. બોટાદકર

અનુક્રમણિકા

શબ્દકોષ / દામોદર બોટાદકર
 
1 - સખીઓને / દામોદર બોટાદકર
2 - કોયલ બહેની / દામોદર બોટાદકર
3 - જનની / દામોદર બોટાદકર
4 - ભાભી / દામોદર બોટાદકર
5 - રાજવણ / દામોદર બોટાદકર
6 - માતૃગુંજન / દામોદર બોટાદકર
7 - સુંદરી શીળે ભરી રે / દામોદર બોટાદકર
8 - સન્દેશ / દામોદર બોટાદકર
9 - આણાં / દામોદર બોટાદકર
10 - સાસરી / દામોદર બોટાદકર
11 - રૂપાળી રાત / દામોદર બોટાદકર
12 - વાલ્યમનાં વેણ / દામોદર બોટાદકર
13 - હિંડોળ / દામોદર બોટાદકર
14 - દામ્પત્ય / દામોદર બોટાદકર
15 - શણગાર /દામોદર બોટાદકર
16 - પનઘટ / દામોદર બોટાદકર
17 - જળઝીલણી / દામોદર બોટાદકર
18 - દેવર / દામોદર બોટાદકર
19 - સાસુ / દામોદર બોટાદકર
20 - નણદી / દામોદર બોટાદકર
21 - સમોવડ / દામોદર બોટાદકર
22 - ભાઈબીજ / દામોદર બોટાદકર
23 - સીમન્ત / દામોદર બોટાદકર
24 - વાત્સલ્ય / દામોદર બોટાદકર
25 - બાપુ / દામોદર બોટાદકર
26 - મોસાળ / દામોદર બોટાદકર
27 - મધમાખ / દામોદર બોટાદકર
28 - સરિત્સુન્દરી / દમદાર બોટાદકર
29 - પોયણી / દામોદર બોટાદકર
30 - ભવસાગર / દામોદર બોટાદકર
31 - અમાસ / દામોદર બોટાદકર
32 - વાદળી / દામોદર બોટાદકર
33 - ઝેર / દામોદર બોટાદકર
34 - મહિયર / દામોદર બોટાદકર