હરકાન્ત મલ્કાની આફ્રિકા ગયો નથી (વાર્તાસંગ્રહ) / જયેશ ભોગાયતા

હરકાન્ત મલ્કાની આફ્રિકા ગયો નથી (વાર્તાસંગ્રહ) / જયેશ ભોગાયતા

કોપીરાઇટ :જયેશ ભોગાયતા
આવરણ : આવરણ પરિકલ્પના : કનુ પટેલ, આવરણ ફોટોગ્રાફ : પિતા-પુત્ર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : 104