ભારેલો અગ્નિ (નવલકથા) / રમણલાલ વ. દેસાઈ

ભારેલો અગ્નિ (નવલકથા) / રમણલાલ વ. દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
ચોથી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
બારમા પુનર્મુદ્રણ વખતે / ભારેલો અગ્નિ / અક્ષયકુમાર ર. દેસાઈ
 
1 - ખંડ પહેલો : સર્જાતો વિપ્લવ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.1 - રુદ્રદત્ત / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.2 - મૃત્યુની ભેટ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.3 - પાદરી યુવાનસેન / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.4 - રણવાટ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.5 - ઘર / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.6 - ખૂન / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.7 - ભારેલો અગ્નિ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.8 - અદૃશ્ય કેદી / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.9 - ગૌતમનું પુનરાગમન / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.10 - ઈર્ષાળુ પ્રેમ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    1.11 - ઊડી જતી રાખ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
2 - ખંડ બીજો : અપક્વ ભડકો / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.1 - ભાવિનો પડઘો / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.2 - ઉજાગરાભરી રાત / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.3 - જૂની મહેમાનગીરી / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.4 - નવો પરિચય / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.5 - વધુ પરિચય / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.6 - તૈયારી / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.7 - કંપનીબહાદુરની ભૂખ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.8 - રુદ્રદત્તનો વિરોધ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.9 - ગોરાનો ઘા / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.10 - ખેંચાણ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.11 - જખમનાં કારણો / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.12 - અજાણી પ્રવૃત્તિ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.13 - શિવરાત્રિ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.14 - ફકીર / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.15 - ગુપ્ત મંત્રણા / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.16 - અણગમતું સૂચન / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.17 - વિવિધ ખેંચાણ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.18 - વિપ્લવનો વિરોધ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.19 - ગૌતમની મૂંઝવણ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.20 - અપક્વ શરૂઆત / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.21 - પ્રયાણ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.22 - પહેલો પડઘો / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    2.23 - ભડકો / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
3 - ખંડ ત્રીજો : સિંહનું ભૂમિશયન / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    3.1 - પ્રથમ શહીદ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    3.2 - ઉઘાડી આંખ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    3.3 - પ્રયાણ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    3.4 - રુદ્રદત્તનું ભૂત / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    3.5 - પર્યટન / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    3.6 - સિંહનું ભૂમિશયન / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    3.7 - મૃત્યુ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    3.8 - નિષ્ફળતા / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
4 - ખંડ ચોથો : જીવનની પાર / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    4.1 - માર્ગમાં બળવો / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    4.2 - કલ્યાણીનો નિશ્ચય / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    4.3 - કોણ વધારે દુઃખી? / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    4.4 - છેલ્લું એકાંત / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    4.5 - યુદ્ધ / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    4.6 - જીવનને પેલે પાર / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ
    4.7 - સહગમન કે ભાવનાસિદ્ધિ? / ભારેલો અગ્નિ / રમણલાલ વ. દેસાઈ