પીડા પર્યંત (કાવ્યસંગ્રહ) / સ્નેહી પરમાર

પીડા પર્યંત (કાવ્યસંગ્રહ) / સ્નેહી પરમાર

કોપીરાઇટ :સ્નેહી પરમાર
આવરણ : દિલીપ આસોદરિયા

અનુક્રમણિકા

પીડાના પર્યાયરૂપ કવિતા / પ્રસ્તાવના / પીડા પર્યંત / ભગવતીકુમાર શર્મા
પીડા પર્યંત / નિવેદન / હૈયું ખોલ્યુ લ્યો.. / સ્નેહી પરમાર
સ્મરણ / પીડા પર્યંત / સ્નેહી પરમાર
અર્પણ / પીડા પર્યંત / સ્નેહી પરમાર
 
1 - ખૂલશે... / સ્નેહી પરમાર
2 - વિખેરે છે મને... / સ્નેહી પરમાર
3 - પવનનો પ્રાણવાયુ... / સ્નેહી પરમાર
4 - કોઈ કાળે... / સ્નેહી પરમાર
5 - વાવમાં... / સ્નેહી પરમાર
6 - લોબાનની ખુશબૂ... / સ્નેહી પરમાર
7 - માણસ લડે... / સ્નેહી પરમાર
8 - ગોપવું... / સ્નેહી પરમાર
9 - તુંકારો... / સ્નેહી પરમાર
10 - હાથ ઝાલીને... / સ્નેહી પરમાર
11 - ડૂલી જાય છે... / સ્નેહી પરમાર
12 - અફવા હતી... / સ્નેહી પરમાર
13 - ઝૂમવા લાગશે... / સ્નેહી પરમાર
14 - લલકાર જોઈએ... / સ્નેહી પરમાર
15 - લઈ જાય છે... / સ્નેહી પરમાર
16 - કાવ્ય મસીહા... / સ્નેહી પરમાર
17 - પોતાને ...... / સ્નેહી પરમાર
18 - ચામડી..... / સ્નેહી પરમાર
19 - અચાનક ..... / સ્નેહી પરમાર
20 - સુરામાં..... / સ્નેહી પરમાર
21 - ગઝલ થઈ ગઈ..... / સ્નેહી પરમાર
22 - તળિયાનું લોહી ..... / સ્નેહી પરમાર
23 - પડદાથી હઠીને..... / સ્નેહી પરમાર
24 - ક્યા બાત હૈ..... / સ્નેહી પરમાર
25 - રસ્તો શું છે ? ..... / સ્નેહી પરમાર
26 - કહુંબો ચડે..... / સ્નેહી પરમાર
27 - આસ્થા..... / સ્નેહી પરમાર
28 - ના તૂટે...... / સ્નેહી પરમાર
29 - ઊડવાનું છે..... / સ્નેહી પરમાર
30 - આછો ગુલાબી..... / સ્નેહી પરમાર
31 - વ્યર્થ છે..... / સ્નેહી પરમાર
32 - ખુલ્લે આમ કહી દીધું ..... / સ્નેહી પરમાર
33 - હું હતો ..... / સ્નેહી પરમાર
34 - જન્મોનું ચકકર ..... / સ્નેહી પરમાર
35 - તકદીરની અદાથી ..... / સ્નેહી પરમાર
36 - પ્રતીક્ષા..... / સ્નેહી પરમાર
37 - તથ્ય નથી ..... / સ્નેહી પરમાર
38 - ભૂલી જાઓ ..... / સ્નેહી પરમાર
39 - ખાલીપો ..... / સ્નેહી પરમાર
40 - ચાલી જશે ..... / સ્નેહી પરમાર
41 - વિરામો ? ..... / સ્નેહી પરમાર
42 - ચુંબન કર્યું છે ..... / સ્નેહી પરમાર
43 - લખી જિંદગાની ..... / સ્નેહી પરમાર
44 - પેંતરે પેંતરે.... / સ્નેહી પરમાર
45 - દંતકથાની રાજકુમારી ..... / સ્નેહી પરમાર
46 - હે સખી ! ..... / સ્નેહી પરમાર
47 - ઠેસ લાગી ..... / સ્નેહી પરમાર
48 - તો લખો ..... / સ્નેહી પરમાર
49 - સ્વયમ પ્રકાશમાં ..... / સ્નેહી પરમાર
50 - છાતી જઈએ છત્રીસની ..... / સ્નેહી પરમાર
51 - સંબંધનો દરિયો ..... / સ્નેહી પરમાર
52 - વાલમ ..... / સ્નેહી પરમાર
53 - હાથમાં ..... / સ્નેહી પરમાર
54 - પીડા ..... / સ્નેહી પરમાર
 
પરિચય / પીડા પર્યંત / સ્નેહી પરમાર