કેસૂડો અને સોનેરુ તથા कोजाग्रि ? (કાવ્યસંગ્રહ) – હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ

કેસૂડો અને સોનેરુ તથા कोजाग्रि ? (કાવ્યસંગ્રહ) – હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન – કેસૂડો અને સોનેરૂ તથા कोजाग्रि? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨. શ્રી. ઉમાશંકર જોષીને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩. પરિચય / નગીનદાસ પારેખ
૪. કેસૂડો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫. સોનેરૂ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬. જાસૂદ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૭. સીમાડા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૮. अनलुप्ता सरस्वती ? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૯. સ્મરણો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૦. માનવને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૧. “And How Was It That Love First Came To You” – Rilke / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૨. અજ્ઞાત દંપતીનું ચિત્ર જોઇને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૩. જુલિયેટનું સ્મરણ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૪. સિંદૂર સેંથે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૫. એ નેનમાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૬. શિવ નિજ રૂપના / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૭. હૈયે છુપાઈ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૮. વીજ ચમકે ને મેહુલો વરસે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૯. અલકલટની શોભા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૦. સફેદ ચંપાનાં ફૂલોને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૧. મૃત્યુનો જય / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૨. જીવનનો જય ? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૩. જીવન સુંદર, સુંદર, સુંદર / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૪. મૃત્યુ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૫. સતત એક પરાજય વાંછજે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૬. વસંત / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૭. યમ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૮. ઉરમથનનાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૯. સંદેશો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૦. સપનું / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૧. કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૨. સાગરતરંગ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૩. પરાજય (પરિચય) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૪. પરાજય / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૫. પ્લેટોનો આત્મા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૬. ડબલ્યુ. બી. યીટ્સને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૭. તારો જ તું જય થજે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૮. મહિમા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૯. અગ્નિને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૦. પૃથ્વીને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૧. પવનને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૨. રુદ્રને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૩. ઇન્દ્રને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૪. પ્રથમા નારી – (૧) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૫. પ્રથમા નારી – (૨) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૬. પ્રથમા નારી – (૩) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૭. સંસિદ્ધિ સૌ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૮. કાવ્ય – ૧ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૯. કાવ્ય – ૨ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૦. કાવ્ય – ૩ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૧. કાવ્ય – ૪ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૨. કાવ્ય – ૫ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૩. કાવ્ય – ૬ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૪. કાવ્ય – ૭ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૫. કાવ્ય – ૮ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૬. કાવ્ય – ૯ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૭. કાવ્ય – ૧૦ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૮. કાવ્ય – ૧૧ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૯. કાવ્ય – ૧૨ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૦. કાવ્ય – ૧૩ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૧. કાવ્ય – ૧૪ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૨. કાવ્ય – ૧૫ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૩. કાવ્ય – ૧૬ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૪. કાવ્ય – ૧૭ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૫. કાવ્ય – ૧૮ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૬. અનુવાદ કર્તાની નોંધ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ