કેસૂડો અને સોનેરુ તથા कोजाग्रि ? (કાવ્યસંગ્રહ) – હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ

કેસૂડો અને સોનેરુ તથા कोजाग्रि ? (કાવ્યસંગ્રહ) – હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન – કેસૂડો અને સોનેરૂ તથા कोजाग्रि? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨ - શ્રી. ઉમાશંકર જોષીને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩ - પરિચય / નગીનદાસ પારેખ
૪ - કેસૂડો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫ - સોનેરૂ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬ - જાસૂદ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૭ - સીમાડા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૮ - अनलुप्ता सरस्वती ? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૯ - સ્મરણો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૦ - માનવને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૧ - “And How Was It That Love First Came To You” – Rilke / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૨ - અજ્ઞાત દંપતીનું ચિત્ર જોઇને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૩ - જુલિયેટનું સ્મરણ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૪ - સિંદૂર સેંથે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૫ - એ નેનમાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૬ - શિવ નિજ રૂપના / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૭ - હૈયે છુપાઈ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૮ - વીજ ચમકે ને મેહુલો વરસે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૧૯ - અલકલટની શોભા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૦ - સફેદ ચંપાનાં ફૂલોને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૧ - મૃત્યુનો જય / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૨ - જીવનનો જય ? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૩ - જીવન સુંદર, સુંદર, સુંદર / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૪ - મૃત્યુ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૫ - સતત એક પરાજય વાંછજે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૬ - વસંત / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૭ - યમ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૮ - ઉરમથનનાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૨૯ - સંદેશો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૦ - સપનું / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૧ - કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૨ - સાગરતરંગ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૩ - પરાજય (પરિચય) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૪ - પરાજય / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૫ - પ્લેટોનો આત્મા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૬ - ડબલ્યુ. બી. યીટ્સને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૭ - તારો જ તું જય થજે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૮ - મહિમા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૩૯ - અગ્નિને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૦ - પૃથ્વીને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૧ - પવનને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૨ - રુદ્રને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૩ - ઇન્દ્રને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૪ - પ્રથમા નારી – (૧) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૫ - પ્રથમા નારી – (૨) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૬ - પ્રથમા નારી – (૩) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૭ - સંસિદ્ધિ સૌ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૮ - કાવ્ય – ૧ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૪૯ - કાવ્ય – ૨ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૦ - કાવ્ય – ૩ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૧ - કાવ્ય – ૪ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૨ - કાવ્ય – ૫ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૩ - કાવ્ય – ૬ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૪ - કાવ્ય – ૭ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૫ - કાવ્ય – ૮ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૬ - કાવ્ય – ૯ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૭ - કાવ્ય – ૧૦ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૮ - કાવ્ય – ૧૧ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૫૯ - કાવ્ય – ૧૨ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૦ - કાવ્ય – ૧૩ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૧ - કાવ્ય – ૧૪ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૨ - કાવ્ય – ૧૫ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૩ - કાવ્ય – ૧૬ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૪ - કાવ્ય – ૧૭ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૫ - કાવ્ય – ૧૮ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
૬૬ - અનુવાદ કર્તાની નોંધ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ