રાગાધીનમ્ (કાવ્યસંગ્રહ) / સંજુ વાળા

રાગાધીનમ્ (કાવ્યસંગ્રહ) / સંજુ વાળા

અનુક્રમણિકા

रागाधिनम् - પ્રસ્તાવના / સુન્દરમ્
रागाधिनम् પ્રસ્તાવના - પ્રયોગમાં પરંપરાનું તેજ / રઘુવીર ચૌધરી
रागाधिनम् - અર્પણ / સંજુ વાળા
 
1 - એક / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળા
    1.1 - અણીએ ઊભા / સંજુ વાળા
    1.2 - મજા / સંજુ વાળા
    1.3 - કોણ ભયો સંબંધ / સંજુ વાળા
    1.4 - એક પલકારે / સંજુ વાળા
    1.5 - રમે માંહ્યલો / સંજુ વાળા
    1.6 - અનભે ગતિ / સંજુ વાળા
    1.7 - સુખસંગત / સંજુ વાળા
    1.8 - અવળી ચાલ / સંજુ વાળા
    1.9 - જડી સરવાણી / સંજુ વાળા
    1.10 - ઊગ્યું અણધાર્યું / સંજુ વાળા
    1.11 - સાંઢણી / સંજુ વાળા
    1.12 - તું આવે / સંજુ વાળા
    1.13 - ચકરાવો / સંજુ વાળા
    1.14 - જીવને ! / સંજુ વાળા
    1.15 - છાંઈ / સંજુ વાળા
    1.16 - દાધારંગા / સંજુ વાળા
    1.17 - બોલે ! / સંજુ વાળા
    1.18 - બધું બરાબર / સંજુ વાળા
    1.19 - શબરી ને મન - / સંજુ વાળા
    1.20 - હે પાનભાઈ ! / સંજુ વાળા
2 - બે / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળા
    2.1 - ક્યાં એની જાણ ? / સંજુ વાળા
    2.2 - સંવાદ / સંજુ વાળા
    2.3 - કહીએ પૃથ્વીને કૂંડું / સંજુ વાળા
    2.4 - વારતાને / સંજુ વાળા
    2.5 - થઈને રહીએ લીટી / સંજુ વાળા
    2.6 - નિન્મસ્તર વાત / સંજુ વાળા
    2.7 - જાદુઈ ખાનું / સંજુ વાળા
    2.8 - કંઈ / સંજુ વાળા
    2.9 - ઘરમાં / સંજુ વાળા
    2.10 - આપણે / સંજુ વાળા
    2.11 - ક્યાંય નહીં / સંજુ વાળા
    2.12 - રોજ ઊઠીને દળવું / સંજુ વાળા
    2.13 - તંત કોઈ ઝાલ્યા / સંજુ વાળા
    2.14 - સરખી સૌની રાવ / સંજુ વાળા
    2.15 - તો સારું / સંજુ વાળા
    2.16 - ખમ્મા કાળને / સંજુ વાળા
    2.17 - વાતના વળાંક પર / સંજુ વાળા
    2.18 - એ...૧ / સંજુ વાળા
    2.19 - એ...૨ / સંજુ વાળા
    2.20 - માણસ / સંજુ વાળા
    2.21 - ધારણ ધરીએ / સંજુ વાળા
    2.22 - સાધુવેશ / સંજુ વાળા
    2.23 - સ્મરણ / સંજુ વાળા
    2.24 - જળઘાત / સંજુ વાળા