એકતારો (કાવ્યસંગ્રહ) / ઝવેરચંદ મેઘાણી

એકતારો (કાવ્યસંગ્રહ) / ઝવેરચંદ મેઘાણી

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / એકતારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
 
1 - આવજો આવજો વા'લી બા ! / ઝવેરચંદ મેઘાણી
2 - શબદના સોદાગરોની જાય ચાલી વણઝાર જી / ઝવેરચંદ મેઘાણી
3 - નવાં કલેવર ધરો હંસલા / ઝવેરચંદ મેઘાણી
4 - વીરા ! સત્તાની દેરીઓ ઉખાડી / ઝવેરચંદ મેઘાણી
5 - દેવાયત પંડિતે દા’ડા દાખવ્યા / ઝવેરચંદ મેઘાણી
6 - યુગ યુગના કેડા પર કદમે ભરતી / ઝવેરચંદ મેઘાણી
7 - અદીઠી આગના ઓલાવણહાર જીવો ! / ઝવેરચંદ મેઘાણી
8 - ભોંઠી પડી રે સમશેર / ઝવેરચંદ મેઘાણી
9 - હિન્દીજન તો તેને કહીએ જે / ઝવેરચંદ મેઘાણી
10 - આ પારે ગામડું ને એ પારે શે’ર / ઝવેરચંદ મેઘાણી
11 - ભીડેલા આાભને ભેદી કો' રાજબાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
12 - સુરજ ને સાંજ બે ભાંડુની જોડલી / ઝવેરચંદ મેઘાણી
13 - મર્ત્યજનોની માત ધરણીને અમરોનાં વરદાન ! / ઝવેરચંદ મેઘાણી
14 - કોઈ તાણે એનાં શીંગડાં ને તાણે / ઝવેરચંદ મેઘાણી
15 - વેચશો મા મને વેચશો મા / ઝવેરચંદ મેઘાણી
16 - ચિતા સાત સો જલે સામટી / ઝવેરચંદ મેઘાણી
17 - દ્યો ઠેલા, દ્યો ઠેલા, દ્યો ઠેલા / ઝવેરચંદ મેઘાણી
18 - મીલ કેરે ચરખે રે હાથ મારો કાપી લીધો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
19 - તાપીના તીર તણી ગરવી ગુજરાતણ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
20 - ગાઓ ગીતો 'ગરીબોદ્ધાર'નાં / ઝવેરચંદ મેઘાણી
21 - પાણીમાં ડાંગ મારનારા, લાજીને હવે છેટા રે'જો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
22 - વીસ ને સાઠ વર્ષોનાં અંતર પૂરાયલાં હતાં / ઝવેરચંદ મેઘાણી
23 - તમે ગીતા પાઈ, પચી નહિ અમોને / ઝવેરચંદ મેઘાણી
24 - તમે હસો છો મનુજોની ક્ષુદ્રતાને / ઝવેરચંદ મેઘાણી
25 - થંભો જબાનો, કવિ-ગાન થંભો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
26 - પુત્રને ઝેરના પ્યાલા, પીવાડી પોઢાજો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
27 - કોણે કહ્યું કાળ વિનાશપ્રેમી ! / ઝવેરચંદ મેઘાણી
28 - હું જુવાન, હું જુવાન / ઝવેરચંદ મેઘાણી
29 - વધે છે અંધારૂં / ઝવેરચંદ મેઘાણી
30 - પૂછે કોઈ શિશુ જો તમને / ઝવેરચંદ મેઘાણી