ક્યાં (કાવ્યસંગ્રહ) – રમેશ પારેખ

ક્યાં (કાવ્યસંગ્રહ) – રમેશ પારેખ

અનુક્રમણિકા

૧. શગ રે સંકોરું / રમેશ પારેખ
૨. ગોરમાને પાંચે આંગળીએ પૂજ્યાં / રમેશ પારેખ
૩. દર્પણ-શી આંખ તમે ફેરવી લીધી ને…… / રમેશ પારેખ
૪. સૂરજ વિનાનું સાવ ગામ / રમેશ પારેખ
૫. ગાતાં ખોવાઈ ગયું ગીત / રમેશ પારેખ
૬. દરિયાઉં શમણે આવ્યા….. / રમેશ પારેખ
૭. તમે મારામાં આરપાર રહેતાં…… / રમેશ પારેખ
૮. મેં મને સાંભળી / રમેશ પારેખ
૯. કાચના મકાન તને ખમ્મા….. / રમેશ પારેખ
૧૦. સોનલદેને લખીએ…. / રમેશ પારેખ
૧૧. રાધાનું ગીત…. / રમેશ પારેખ
૧૨. હવે આંખોનું નામ નહીં આંખો ….. / રમેશ પારેખ
૧૩. સખી, તમે કોને પૂજ્યાં કે- / રમેશ પારેખ
૧૪. સોનલ, સોનલ, ચાલો હવે જઈએ આપણે ઘેર / રમેશ પારેખ
૧૫. તળનું મલક હશે કેવું…. / રમેશ પારેખ
૧૬. સીમાડો સાવ લીલો નાઘેર….. / રમેશ પારેખ
૧૭. કેમ રે સૂડો ભાળું ? / રમેશ પારેખ
૧૮. અંતે…… / રમેશ પારેખ
૧૯. ચીર વિરહીનું ગીત…. / રમેશ પારેખ
૨૦. કુંવારી છોકરીનું ગીત….. / રમેશ પારેખ
૨૧. વણબોલાતી વાત…. / રમેશ પારેખ
૨૨. ભજન…. / રમેશ પારેખ
૨૩. તમારી પરબ લીલા ઝાડવાની હેઠ…. / રમેશ પારેખ
૨૪. સોનલ, તમે….. / રમેશ પારેખ
૨૫. દાદા હો દીકરી…. / રમેશ પારેખ
૨૬. તારું પહેલાં વરસાદ સમું આવવું… / રમેશ પારેખ
૨૭. સમૂહ ગીત…. / રમેશ પારેખ
૨૮. દાદાજી કહેતા એ વાત…. / રમેશ પારેખ
૨૯. વાવણીનું ગીત… / રમેશ પારેખ
૩૦. સૈયર ચૂંટી ખણે ને – / રમેશ પારેખ
૩૧. ફાગણના દિવસોમાં… / રમેશ પારેખ
૩૨. કોરી ખંભે પછેડી…. / રમેશ પારેખ
૩૩. જાંબુડી હેઠ / રમેશ પારેખ
૩૪. ઠાલાં દીધા છે મારાં બારણાં… / રમેશ પારેખ
૩૫. ઓલા અવતરે, સોનલ….. / રમેશ પારેખ
૩૬. તારો મેવાડ મીરાં છોડશે…. / રમેશ પારેખ
૩૭. નથી ઊતરતાં તાણ, મારા વાલમા… / રમેશ પારેખ
૩૮. મોતી વેરાઈ ગયાં ચોકમાં… / રમેશ પારેખ
૩૯. તમે આવો તો વાત કહું, શ્યામ… / રમેશ પારેખ
૪૦. કોઈ વાર આવી ચડીશ તારા દેશ…. / રમેશ પારેખ
૪૧. કૈંક લીલું ચટ્ટાક / રમેશ પારેખ
૪૨. ન ઊડી શકતા પંખીનું ગીત…/ રમેશ પારેખ
૪૩. ભર બપ્પોરે માવઠું મૂશળધાર આવીને…. / રમેશ પારેખ
૪૪. કાંધ રે દીધી દેન દીધા…. / રમેશ પારેખ
૪૫. તૂટેલા પાંદડાનું ગીત….
૪૬. થાય છે પસાર…. / રમેશ પારેખ
૪૭. શકતો નથી… / રમેશ પારેખ
૪૮. લાગુ પ્રવાસમાં… / રમેશ પારેખ
૪૯. ચાંદની…/ રમેશ પારેખ
૫૦. કઈ રીતે… / રમેશ પારેખ
૫૧. રાત જાય ના આગળ… / રમેશ પારેખ
૫૨. નથી… / રમેશ પારેખ
૫૩. કશો યે અર્થ નીકળતો નથી… / રમેશ પારેખ
૫૪. એક સૂરજના અવસાન પછી… / રમેશ પારેખ
૫૫. સૂર્યવંશી આથમ્યા જેવું ગયા… / રમેશ પારેખ
૫૬. સવારસાંજ… / રમેશ પારેખ
૫૭. હવાઓ ફર્યા કરે… / રમેશ પારેખ
૫૮. ઓટ… / રમેશ પારેખ
૫૯. હોય છે… / રમેશ પારેખ
૬૦. સૂર્યનું પગલું મળે નહીં… / રમેશ પારેખ
૬૧. ગઈ કાલના… / રમેશ પારેખ
૬૨. યાદ… / રમેશ પારેખ
૬૩. હવાઓ… / રમેશ પારેખ
૬૪. પૂછી શકાતું નથી… / રમેશ પારેખ
૬૫. હાથ નહીં આવે મને… / રમેશ પારેખ
૬૬. પરોઢિયું… / રમેશ પારેખ
૬૭. કોઈ ચાલ્યું ગયું… / રમેશ પારેખ
૬૮. ચશ્માંના કાચ પર… / રમેશ પારેખ
૬૯. સાંજ વિષે ગઝલ… / રમેશ પારેખ
૭૦. તને…/ રમેશ પારેખ
૭૧. હું… / રમેશ પારેખ
૭૨. આંખો મીંચી દઉં તો… / રમેશ પારેખ
૭૩. બને મારી પળ… / રમેશ પારેખ
૭૪. થાકી જશે ત્યારે ?… / રમેશ પારેખ
૭૫. તમને ફૂલ દીધાનું યાદ… / રમેશ પારેખ
૭૬. ફરતી ટેકરીઓ ને… / રમેશ પારેખ
૭૭. હિતોપદેશ… / રમેશ પારેખ
૭૮. પગલાં પડી રહ્યા… / રમેશ પારેખ
૭૯. તમે ઘેર આવ્યાં ને, સોનલ…/ રમેશ પારેખ
૮૦. હવે મારી આંગળીમાં નથી રહ્યા રામ… / રમેશ પારેખ
૮૧. ખલાસીનું ગીત… / રમેશ પારેખ
૮૨. નિર્ગતિ વિષેનું તર્વિક… / રમેશ પારેખ
૮૩. રોજ એવું થાય, એવું થાય કે – / રમેશ પારેખ
૮૪. એક મરશિયું…/ રમેશ પારેખ
૮૫. કંઈક તો થાતું હશે… / રમેશ પારેખ
૮૬. પરપોટો… / રમેશ પારેખ
૮૭. આપણે… / રમેશ પારેખ
૮૮. સોનલ, તમે ગયાં / રમેશ પારેખ
૮૯. સૂરજના ઊગવા વિષે…/ રમેશ પારેખ
૯૦. કોણ… / રમેશ પારેખ
૯૧. કુરુક્ષેત્રે…? / રમેશ પારેખ
૯૨. જોજન જોજન ચાલ્યા કરીએ… / રમેશ પારેખ
૯૩. તારા સોરઠ દેશે કોઈ દંતકથા-શો ફરું… / રમેશ પારેખ
૯૪. રાણી સોનાંદેનું મરશિયું… / રમેશ પારેખ