ક્યાં (કાવ્યસંગ્રહ) – રમેશ પારેખ

ક્યાં (કાવ્યસંગ્રહ) – રમેશ પારેખ

અનુક્રમણિકા

૧ - શગ રે સંકોરું / રમેશ પારેખ
૨ - ગોરમાને પાંચે આંગળીએ પૂજ્યાં / રમેશ પારેખ
૩ - દર્પણ-શી આંખ તમે ફેરવી લીધી ને…… / રમેશ પારેખ
૪ - સૂરજ વિનાનું સાવ ગામ / રમેશ પારેખ
૫ - ગાતાં ખોવાઈ ગયું ગીત / રમેશ પારેખ
૬ - દરિયાઉં શમણે આવ્યા….. / રમેશ પારેખ
૭ - તમે મારામાં આરપાર રહેતાં…… / રમેશ પારેખ
૮ - મેં મને સાંભળી / રમેશ પારેખ
૯ - કાચના મકાન તને ખમ્મા….. / રમેશ પારેખ
૧૦ - સોનલદેને લખીએ…. / રમેશ પારેખ
૧૧ - રાધાનું ગીત…. / રમેશ પારેખ
૧૨ - હવે આંખોનું નામ નહીં આંખો ….. / રમેશ પારેખ
૧૩ - સખી, તમે કોને પૂજ્યાં કે- / રમેશ પારેખ
૧૪ - સોનલ, સોનલ, ચાલો હવે જઈએ આપણે ઘેર / રમેશ પારેખ
૧૫ - તળનું મલક હશે કેવું…. / રમેશ પારેખ
૧૬ - સીમાડો સાવ લીલો નાઘેર….. / રમેશ પારેખ
૧૭ - કેમ રે સૂડો ભાળું ? / રમેશ પારેખ
૧૮ - અંતે…… / રમેશ પારેખ
૧૯ - ચીર વિરહીનું ગીત…. / રમેશ પારેખ
૨૦ - કુંવારી છોકરીનું ગીત….. / રમેશ પારેખ
૨૧ - વણબોલાતી વાત…. / રમેશ પારેખ
૨૨ - ભજન…. / રમેશ પારેખ
૨૩ - તમારી પરબ લીલા ઝાડવાની હેઠ…. / રમેશ પારેખ
૨૪ - સોનલ, તમે….. / રમેશ પારેખ
૨૫ - દાદા હો દીકરી…. / રમેશ પારેખ
૨૬ - તારું પહેલાં વરસાદ સમું આવવું… / રમેશ પારેખ
૨૭ - સમૂહ ગીત…. / રમેશ પારેખ
૨૮ - દાદાજી કહેતા એ વાત…. / રમેશ પારેખ
૨૯ - વાવણીનું ગીત… / રમેશ પારેખ
૩૦ - સૈયર ચૂંટી ખણે ને – / રમેશ પારેખ
૩૧ - ફાગણના દિવસોમાં… / રમેશ પારેખ
૩૨ - કોરી ખંભે પછેડી…. / રમેશ પારેખ
૩૩ - જાંબુડી હેઠ / રમેશ પારેખ
૩૪ - ઠાલાં દીધા છે મારાં બારણાં… / રમેશ પારેખ
૩૫ - ઓલા અવતરે, સોનલ….. / રમેશ પારેખ
૩૬ - તારો મેવાડ મીરાં છોડશે…. / રમેશ પારેખ
૩૭ - નથી ઊતરતાં તાણ, મારા વાલમા… / રમેશ પારેખ
૩૮ - મોતી વેરાઈ ગયાં ચોકમાં… / રમેશ પારેખ
૩૯ - તમે આવો તો વાત કહું, શ્યામ… / રમેશ પારેખ
૪૦ - કોઈ વાર આવી ચડીશ તારા દેશ…. / રમેશ પારેખ
૪૧ - કૈંક લીલું ચટ્ટાક / રમેશ પારેખ
૪૨ - ન ઊડી શકતા પંખીનું ગીત…/ રમેશ પારેખ
૪૩ - ભર બપ્પોરે માવઠું મૂશળધાર આવીને…. / રમેશ પારેખ
૪૪ - કાંધ રે દીધી દેન દીધા…. / રમેશ પારેખ
૪૫ - તૂટેલા પાંદડાનું ગીત….
૪૬ - થાય છે પસાર…. / રમેશ પારેખ
૪૭ - શકતો નથી… / રમેશ પારેખ
૪૮ - લાગુ પ્રવાસમાં… / રમેશ પારેખ
૪૯ - ચાંદની…/ રમેશ પારેખ
૫૦ - કઈ રીતે… / રમેશ પારેખ
૫૧ - રાત જાય ના આગળ… / રમેશ પારેખ
૫૨ - નથી… / રમેશ પારેખ
૫૩ - કશો યે અર્થ નીકળતો નથી… / રમેશ પારેખ
૫૪ - એક સૂરજના અવસાન પછી… / રમેશ પારેખ
૫૫ - સૂર્યવંશી આથમ્યા જેવું ગયા… / રમેશ પારેખ
૫૬ - સવારસાંજ… / રમેશ પારેખ
૫૭ - હવાઓ ફર્યા કરે… / રમેશ પારેખ
૫૮ - ઓટ… / રમેશ પારેખ
૫૯ - હોય છે… / રમેશ પારેખ
૬૦ - સૂર્યનું પગલું મળે નહીં… / રમેશ પારેખ
૬૧ - ગઈ કાલના… / રમેશ પારેખ
૬૨ - યાદ… / રમેશ પારેખ
૬૩ - હવાઓ… / રમેશ પારેખ
૬૪ - પૂછી શકાતું નથી… / રમેશ પારેખ
૬૫ - હાથ નહીં આવે મને… / રમેશ પારેખ
૬૬ - પરોઢિયું… / રમેશ પારેખ
૬૭ - કોઈ ચાલ્યું ગયું… / રમેશ પારેખ
૬૮ - ચશ્માંના કાચ પર… / રમેશ પારેખ
૬૯ - સાંજ વિષે ગઝલ… / રમેશ પારેખ
૭૦ - તને…/ રમેશ પારેખ
૭૧ - હું… / રમેશ પારેખ
૭૨ - આંખો મીંચી દઉં તો… / રમેશ પારેખ
૭૩ - બને મારી પળ… / રમેશ પારેખ
૭૪ - થાકી જશે ત્યારે ?… / રમેશ પારેખ
૭૫ - તમને ફૂલ દીધાનું યાદ… / રમેશ પારેખ
૭૬ - ફરતી ટેકરીઓ ને… / રમેશ પારેખ
૭૭ - હિતોપદેશ… / રમેશ પારેખ
૭૮ - પગલાં પડી રહ્યા… / રમેશ પારેખ
૭૯ - તમે ઘેર આવ્યાં ને, સોનલ…/ રમેશ પારેખ
૮૦ - હવે મારી આંગળીમાં નથી રહ્યા રામ… / રમેશ પારેખ
૮૧ - ખલાસીનું ગીત… / રમેશ પારેખ
૮૨ - નિર્ગતિ વિષેનું તર્વિક… / રમેશ પારેખ
૮૩ - રોજ એવું થાય, એવું થાય કે – / રમેશ પારેખ
૮૪ - એક મરશિયું…/ રમેશ પારેખ
૮૫ - કંઈક તો થાતું હશે… / રમેશ પારેખ
૮૬ - પરપોટો… / રમેશ પારેખ
૮૭ - આપણે… / રમેશ પારેખ
૮૮ - સોનલ, તમે ગયાં / રમેશ પારેખ
૮૯ - સૂરજના ઊગવા વિષે…/ રમેશ પારેખ
૯૦ - કોણ… / રમેશ પારેખ
૯૧ - કુરુક્ષેત્રે…? / રમેશ પારેખ
૯૨ - જોજન જોજન ચાલ્યા કરીએ… / રમેશ પારેખ
૯૩ - તારા સોરઠ દેશે કોઈ દંતકથા-શો ફરું… / રમેશ પારેખ
૯૪ - રાણી સોનાંદેનું મરશિયું… / રમેશ પારેખ