ગંગાસતીનાં ભજનો

ગંગાસતીનાં ભજનો

અનુક્રમણિકા

૧ - અંત:કરણથી પૂજાવાની આશા / ગંગાસતી
૨ - અચળ વચન કોઈ દિ’ ચળે નહિ / ગંગાસતી
૩ - અભ્યાસ જાગ્યા પછી ભમવું નહીં / ગંગાસતી
૪ - આ ઈતિહાસ જ્યારે પાનબાઈએ સાંભળ્યો રે / ગંગાસતી
૫ - આદિ અનાદિ છે વચન પરિપૂર્ણ / ગંગાસતી
૬ - એકાગ્ર ચિત્ત કરી સાંભળો / ગંગાસતી
૭ - કળજુગ આવ્યો હવે કારમો / ગંગાસતી
૮ - કળજુગમાં જતિ સતી / ગંગાસતી
૯ - કાળધર્મ ને સ્વભાવને જીતવો / ગંગાસતી
૧૦ - કુપાત્રની પાસે વસ્તુ ના વાવીએ / ગંગાસતી
૧૧ - ગુપત રસ આ જાણી લેજો / ગંગાસતી
૧૨ - ચક્ષુ બદલાણી ને / ગંગાસતી
૧૩ - છૂટાં છૂટા તીર અમને મારો મા / ગંગાસતી
૧૪ - જીવ ને શિવની થઈ એકતા / ગંગાસતી
૧૫ - જુગતી તમે જાણી લેજો / ગંગાસતી
૧૬ - જેના મન નવ ડગે / ગંગાસતી
૧૭ - જ્યાં લગી લાગ્યાનો ભય / ગંગાસતી
૧૮ - ઝીલવો જ હોય તો રસ / ગંગાસતી
૧૯ - દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવવું / ગંગાસતી
૨૦ - ધ્યાન ધારણા કાયમ રાખવી / ગંગાસતી
૨૧ - નવધા ભક્તિમાં નિર્મળ રહેવું / ગંગાસતી
૨૨ - પદમાવતીના જયદેવ સ્વામી / ગંગાસતી
૨૩ - પરિપૂર્ણ સતસંગ હવે તમને કરાવું / ગંગાસતી
૨૪ - પાકો પ્રેમ જ્યારે અંગમાં આવે / ગંગાસતી
૨૫ - પી લેવો હોય તો રસ પી લેજો / ગંગાસતી
૨૬ - પૃથુરાજ ચાલ્યા સ્વધામ ત્યારે / ગંગાસતી
૨૭ - પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જેને પ્રગટી / ગંગાસતી
૨૮ - ભક્તિ રે કરવી એણે રાંક થઈને રહેવું / ગંગાસતી
૨૯ - ભક્તિ હરિની પદમણી પ્રેમદા / ગંગાસતી
૩૦ - ભગતિ રૂપી મણિ લેજો હાથમાં રે / ગંગાસતી .
૩૧ - મન મરિયું તેને ત્યાગી કહીએ રે / ગંગાસતી
૩૨ - મન વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળ / ગંગાસતી
૩૩ - મનડાને સ્થિર કરી આવો રે મેદાનમાં / ગંગાસતી
૩૪ - માણવો હોય તો રસ / ગંગાસતી
૩૫ - મેદાનમાં જેણે મોરચો માંડ્યો / ગંગાસતી
૩૬ - મોહજીત રાજા મહાવિવેકી રે / ગંગાસતી
૩૭ - યોગી થવું હોય તો સંકલ્પને ત્યાગો / ગંગાસતી
૩૮ - રમીએ તો રંગમાં રમીએ / ગંગાસતી
૩૯ - લાગ્યા ભાગ્યાની ભે રહે મનમાં / ગંગાસતી
૪૦ - લાભ જ લેવો હોય તો / ગંગાસતી
૪૧ - વચન વિવેકી જે નરનારી / ગંગાસતી
૪૨ - વચન સુણીને બેઠાં એકાંતમાં / ગંગાસતી
૪૩ - વસ્તુ વિચારીને દીજીએ / ગંગાસતી
૪૪ - વિવેક રાખો તમે સમજી ચાલો / ગંગાસતી
૪૫ - વીજળીને ચમકારે મોતીડાં પરોવો / ગંગાસતી
૪૬ - વીણવો હોય તો રસ / ગંગાસતી
૪૭ - શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ / ગંગાસતી
૪૮ - સત્ય વસ્તુમાં જેનું ચિત્ત / ગંગાસતી
૪૯ - સદગુરુના વચનના થાવ અધિકારી / ગંગાસતી
૫૦ - સરળ ચિત્ત રાખીને નિર્મળ રહેવું / ગંગાસતી
૫૧ - સર્વ ઈતિહાસનો સિદ્ધાંત એક છે/ ગંગાસતી
૫૨ - સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું / ગંગાસતી
૫૩ - સ્થિરતાએ રહેજો ને વચનમાં ચાલજો / ગંગાસતી
૫૪ - હેઠા ઊતરીને પાય લાગ્યા / ગંગાસતી