ગંગાસતીનાં ભજનો

ગંગાસતીનાં ભજનો

અનુક્રમણિકા

૧. અંત:કરણથી પૂજાવાની આશા / ગંગાસતી
૨. અચળ વચન કોઈ દિ’ ચળે નહિ / ગંગાસતી
૩. અભ્યાસ જાગ્યા પછી ભમવું નહીં / ગંગાસતી
૪. આ ઈતિહાસ જ્યારે પાનબાઈએ સાંભળ્યો રે / ગંગાસતી
૫. આદિ અનાદિ છે વચન પરિપૂર્ણ / ગંગાસતી
૬. એકાગ્ર ચિત્ત કરી સાંભળો / ગંગાસતી
૭. કળજુગ આવ્યો હવે કારમો / ગંગાસતી
૮. કળજુગમાં જતિ સતી / ગંગાસતી
૯. કાળધર્મ ને સ્વભાવને જીતવો / ગંગાસતી
૧૦. કુપાત્રની પાસે વસ્તુ ના વાવીએ / ગંગાસતી
૧૧. ગુપત રસ આ જાણી લેજો / ગંગાસતી
૧૨. ચક્ષુ બદલાણી ને / ગંગાસતી
૧૩. છૂટાં છૂટા તીર અમને મારો મા / ગંગાસતી
૧૪. જીવ ને શિવની થઈ એકતા / ગંગાસતી
૧૫. જુગતી તમે જાણી લેજો / ગંગાસતી
૧૬. જેના મન નવ ડગે / ગંગાસતી
૧૭. જ્યાં લગી લાગ્યાનો ભય / ગંગાસતી
૧૮. ઝીલવો જ હોય તો રસ / ગંગાસતી
૧૯. દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવવું / ગંગાસતી
૨૦. ધ્યાન ધારણા કાયમ રાખવી / ગંગાસતી
૨૧. નવધા ભક્તિમાં નિર્મળ રહેવું / ગંગાસતી
૨૨. પદમાવતીના જયદેવ સ્વામી / ગંગાસતી
૨૩. પરિપૂર્ણ સતસંગ હવે તમને કરાવું / ગંગાસતી
૨૪. પાકો પ્રેમ જ્યારે અંગમાં આવે / ગંગાસતી
૨૫. પી લેવો હોય તો રસ પી લેજો / ગંગાસતી
૨૬. પૃથુરાજ ચાલ્યા સ્વધામ ત્યારે / ગંગાસતી
૨૭. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જેને પ્રગટી / ગંગાસતી
૨૮. ભક્તિ રે કરવી એણે રાંક થઈને રહેવું / ગંગાસતી
૨૯. ભક્તિ હરિની પદમણી પ્રેમદા / ગંગાસતી
૩૦. ભગતિ રૂપી મણિ લેજો હાથમાં રે / ગંગાસતી .
૩૧. મન મરિયું તેને ત્યાગી કહીએ રે / ગંગાસતી
૩૨. મન વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળ / ગંગાસતી
૩૩. મનડાને સ્થિર કરી આવો રે મેદાનમાં / ગંગાસતી
૩૪. માણવો હોય તો રસ / ગંગાસતી
૩૫. મેદાનમાં જેણે મોરચો માંડ્યો / ગંગાસતી
૩૬. મોહજીત રાજા મહાવિવેકી રે / ગંગાસતી
૩૭. યોગી થવું હોય તો સંકલ્પને ત્યાગો / ગંગાસતી
૩૮. રમીએ તો રંગમાં રમીએ / ગંગાસતી
૩૯. લાગ્યા ભાગ્યાની ભે રહે મનમાં / ગંગાસતી
૪૦. લાભ જ લેવો હોય તો / ગંગાસતી
૪૧. વચન વિવેકી જે નરનારી / ગંગાસતી
૪૨. વચન સુણીને બેઠાં એકાંતમાં / ગંગાસતી
૪૩. વસ્તુ વિચારીને દીજીએ / ગંગાસતી
૪૪. વિવેક રાખો તમે સમજી ચાલો / ગંગાસતી
૪૫. વીજળીને ચમકારે મોતીડાં પરોવો / ગંગાસતી
૪૬. વીણવો હોય તો રસ / ગંગાસતી
૪૭. શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ / ગંગાસતી
૪૮. સત્ય વસ્તુમાં જેનું ચિત્ત / ગંગાસતી
૪૯. સદગુરુના વચનના થાવ અધિકારી / ગંગાસતી
૫૦. સરળ ચિત્ત રાખીને નિર્મળ રહેવું / ગંગાસતી
૫૧. સર્વ ઈતિહાસનો સિદ્ધાંત એક છે/ ગંગાસતી
૫૨. સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું / ગંગાસતી
૫૩. સ્થિરતાએ રહેજો ને વચનમાં ચાલજો / ગંગાસતી
૫૪. હેઠા ઊતરીને પાય લાગ્યા / ગંગાસતી