તમસા ( કાવ્યસંગ્રહ) / રઘુવીર ચૌધરી

તમસા ( કાવ્યસંગ્રહ) / રઘુવીર ચૌધરી

અનુક્રમણિકા

નિવેદન / રઘુવીર ચૌધરી
તમસા – પ્રસ્તાવના / નલિન રાવળ
તમસા – પ્રસ્તાવના / ભગવતીકુમાર શર્મા
 
1 - રાજસ્થાન / રઘુવીર ચૌધરી
2 - ચાર મુક્તક / રઘુવીર ચૌધરી
3 - મને કેમ ના વાર્યો / રઘુવીર ચૌધરી
4 - ત્રણ હાઈકુ / રઘુવીર ચૌધરી
5 - વ્રજ વેરાન / રઘુવીર ચૌધરી
6 - મધ્ય યુગ / રઘુવીર ચૌધરી
7 - પિરામિડ/ રઘુવીર ચૌધરી
8 - અનુનય / રઘુવીર ચૌધરી
9 - શેક્સપિયર : ચાર વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
10 - કાલિમંદિર, કલકત્તા / રઘુવીર ચૌધરી
11 - અમદાવાદ / રઘુવીર ચૌધરી
12 - અસ્તોદય / રઘુવીર ચૌધરી
13 - અન્વસ્થા / રઘુવીર ચૌધરી
14 - કાવ્યરિક્ત દિવસો / રઘુવીર ચૌધરી
15 - ચાલવાનું / રઘુવીર ચૌધરી
16 - નિસર્ગનો નાભિશ્વાસ / રઘુવીર ચૌધરી
17 - ભારવિની અંતિમ પ્રતીતિ / રઘુવીર ચૌધરી
18 - વિપ્રયોગ / રઘુવીર ચૌધરી
19 - પાછા જવું / રઘુવીર ચૌધરી
20 - એક ફલશ્રુતિ – ૧ અ-ભાવ / રઘુવીર ચૌધરી
21 - એક ફલશ્રુતિ -૨ ઉપસ્થિતિ / રઘુવીર ચૌધરી
22 - ફલશ્રુતિ – ૩ પૂર્વાવસ્થા / રઘુવીર ચૌધરી
23 - ફલશ્રુતિ ૪ – નિયતિ ? / રઘુવીર ચૌધરી
24 - ફલશ્રુતિ – ૫ વતન / રઘુવીર ચૌધરી
25 - ફલશ્રુતિ – ૬ ઋત : વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
26 - ફલશ્રુતિ / રઘુવીર ચૌધરી
27 - પથ્થર / રઘુવીર ચૌધરી
28 - દૂરતા / રઘુવીર ચૌધરી
29 - કેફિયત / રઘુવીર ચૌધરી
30 - પછી તો હું મળીશ નહિ / રઘુવીર ચૌધરી
31 - વનમાં / રઘુવીર ચૌધરી
32 - મોર / રઘુવીર ચૌધરી
33 - આથામતો સૂરજ / રઘુવીર ચૌધરી
34 - અભિમાન / રઘુવીર ચૌધરી
35 - ઇચ્છામતીને તીરે / રઘુવીર ચૌધરી
36 - ઇન્દ્રગોપ / રઘુવીર ચૌધરી
37 - મૃગજળની બે પ્યાલી / રઘુવીર ચૌધરી
38 - યુદ્ધ પછી / રઘુવીર ચૌધરી
39 - ઇતિહાસ / રઘુવીર ચૌધરી
40 - ઉત્સર્ગ / રઘુવીર ચૌધરી
41 - નદીનું પ્રભાત / રઘુવીર ચૌધરી
42 - ते ही नो दिवसा गता : / રઘુવીર ચૌધરી
43 - શોધ / રઘુવીર ચૌધરી
44 - સર્જન / રઘુવીર ચૌધરી
45 - કવિતા / રઘુવીર ચૌધરી
46 - તે પહેલાં / રઘુવીર ચૌધરી
47 - આ એક નદી / રઘુવીર ચૌધરી
48 - અવાજ / રઘુવીર ચૌધરી
49 - મંજરી / રઘુવીર ચૌધરી
50 - પોતાને / રઘુવીર ચૌધરી
51 - અ-ગતિ / રઘુવીર ચૌધરી
52 - દાવાનળ / રઘુવીર ચૌધરી
53 - પુનર્જનની પળ / રઘુવીર ચૌધરી
54 - શ્રી કૃષ્ણશાસ્ત્રીને / રઘુવીર ચૌધરી
55 - તમસા નદીને તીરે / રઘુવીર ચૌધરી
56 - પારિજાત / રઘુવીર ચૌધરી
57 - ઝરુખો સ્વપ્નનો / રઘુવીર ચૌધરી
58 - રત્નાવલીનો પત્ર / રઘુવીર ચૌધરી
59 - નારી / રઘુવીર ચૌધરી
60 - આર્દ્ર પંથે / રઘુવીર ચૌધરી
61 - અંકે શિશુ / રઘુવીર ચૌધરી
62 - બીજલેખા / રઘુવીર ચૌધરી
63 - સહજાત ભાન / રઘુવીર ચૌધરી
64 - સ્વપ્નકથા / રઘુવીર ચૌધરી
65 - બે વૃક્ષ / રઘુવીર ચૌધરી
66 - દર્દ / રઘુવીર ચૌધરી
67 - અંતર / રઘુવીર ચૌધરી
68 - દૂરનો અંધાર / રઘુવીર ચૌધરી
69 - એકલો હું નથી / રઘુવીર ચૌધરી
70 - કેનેડાની હત્યા પછી / રઘુવીર ચૌધરી
71 - સીમમાં / રઘુવીર ચૌધરી
72 - નગર / રઘુવીર ચૌધરી
73 - મૃત્યુ / રઘુવીર ચૌધરી
74 - સૂરજ / રઘુવીર ચૌધરી
75 - વન / રઘુવીર ચૌધરી
76 - હવે જળ વિરામશે / રઘુવીર ચૌધરી
77 - એકલતા / રઘુવીર ચૌધરી
78 - દરિયો / રઘુવીર ચૌધરી
79 - રણકાર / રઘુવીર ચૌધરી
80 - વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
81 - શેષ વાત / રઘુવીર ચૌધરી
82 - કંપાવી કોક ગયું / રઘુવીર ચૌધરી
83 - સોનલ નૃત્યુ / રઘુવીર ચૌધરી
84 - ચીલો / રઘુવીર ચૌધરી
85 - ગયાં સહુ ગીત / રઘુવીર ચૌધરી
86 - વસંત / રઘુવીર ચૌધરી
87 - સકળ લોકે / રઘુવીર ચૌધરી
88 - વીતક વાત / રઘુવીર ચૌધરી
89 - વરસે / રઘુવીર ચૌધરી
90 - શ્રાવણમાં / રઘુવીર ચૌધરી
91 - વાદળી / રઘુવીર ચૌધરી
92 - વણરોક્યાં રણ / રઘુવીર ચૌધરી
93 - અવ્યક્ત આકાશ / રઘુવીર ચૌધરી
94 - કૈં ના જાણીએ / રઘુવીર ચૌધરી