ઈર્શાદગઢ (કાવ્યસંગ્રહ) – ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ઈર્શાદગઢ (કાવ્યસંગ્રહ) – ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

અનુક્રમણિકા

૧. ઇર્શાદગઢ – ચિનુ મોદીની તસબીનું વર્ણનાત્મક વિશ્લેષણ / ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા
૨. એક ગઝલ / ચિનુ મોદી
૩. આંખ પાસે શ્વેત અંતરપટ હજી આવે નહીં / ચિનુ મોદી
૪. આ નિસરણીનું નગર છે ને તમારે ક્યાં મરણ ? / ચિનુ મોદી
૫. ઓ ગઝલ, ‘ઇર્શાદ’ સાથે તારે તે શું વેર છે ?/ ચિનુ મોદી
૬. કહો, હોડકાં હાથ હલેસાં ખોટાં છે / ચિનુ મોદી
૭. હું જાગું, તું ઊંઘતી, અવળાસવળા ઘાટ / ચિનુ મોદી
૮. સ્થાન પર રહેતી નથી એવી નદીનું નામ શું ? / ચિનુ મોદી
૯. ઇચ્છાસર હવેલીમાં પવન આવ્યો હશે / ચિનુ મોદી
૧૦. પર્વતને નામે પથ્થર, દરિયાને નામે પાણી / ચિનુ મોદી
૧૧. આ પર્વતની પીઠ ઉપર પાણીએ પાડયા સોળ, સાલ્લા / ચિનુ મોદી
૧૨. રહે એ જ ‘ઇર્શાદ’ને વસવસો / ચિનુ મોદી
૧૩. ઝેર જાણી ચાખી જોવું જોઈએ / ચિનુ મોદી
૧૪. સ્પર્શવાના ખ્યાલથી પણ લોહ સોનું થાય છે / ચિનુ મોદી
૧૫. આપણો વ્હેવાર જૂઠો, અપની સમજણ ગલત / ચિનુ મોદી
૧૬. ગામ ઉજ્જડ તેં કર્યા છે ઢોલ વગડાવા અલ્યા / ચિનુ મોદી
૧૭. મરવા પડેલા મનને તું મારીને ચાલ મન / ચિનુ મોદી
૧૮. ઓસ તોડ્યાનો મને જે દોષ લાગ્યો છે, સનમ / ચિનુ મોદી
૧૯. આપણાં સંયોગી મનને હું સમજવા માંડતો / ચિનુ મોદી
૨૦. આપણે ક્યાં કાગડાને લીધે કાળો કેર છે ? / ચિનુ મોદી
૨૧. પાણીમાં એ હંસ, પ્હાડો થાય પાંખાળો સમય / ચિનુ મોદી
૨૨. આ તરસનું બાળ છે, તાપસ ન ગણ / ચિનુ મોદી
૨૩. કોણ કહે છે કે અરીસાના હજી વશમાં છું હું ? / ચિનુ મોદી
૨૪. રોજ સપનામાં તને લાગે તરસ / ચિનુ મોદી
૨૫. લાગણીવશ હાથમાંથી જડભરત પાસો પડ્યો / ચિનુ મોદી
૨૬. આ તરંગો છે, તરંગો પળ પછી શમતા રહે / ચિનુ મોદી
૨૭. કોરી કરવા લાગણીને સૂકવી શકશો ખરા ? / ચિનુ મોદી
૨૮. છો સમયની એકસરખી ધાક છે / ચિનુ મોદી
૨૯. વેશ બદલી આપતી નિશ્ચલ પરી કાંપી હતી / ચિનુ મોદી
૩૦. કાળ સાથેની રમતમાં, શ્વાસ ! તું શાશ્વત નથી / ચિનુ મોદી
૩૧. પગ વગરનો છે પવન ને એટલે નિષ્પાપ છે / ચિનુ મોદી
૩૨. એકદમ ખોટી પડેલી આંખને ક્યાં જાણ છે ? / ચિનુ મોદી
૩૩. ભેદ એ કે આંસુ તો સારી શકાતું હોય છે / ચિનુ મોદી
૩૪. આપણાં સંબંધના ઇતિહાસનો આ સાર છે / ચિનુ મોદી
૩૫. પાપનાં ને પુણ્યનાં શું કામ આ કલ્પાંત છે ? / ચિનુ મોદી
૩૬. શ્વાસમાં જે ક્ષણે તું ભળે છે / ચિનુ મોદી
૩૭. ક્ષણ બધીયે રંગબેરંગી લખોટી થાય છે / ચિનુ મોદી
૩૮. રોંગ નંબર , રોંગ નંબર, બસ બમળતાં રાતદિન / ચિનુ મોદી
૩૯. પકડદાવનાં પાપ ફેડી શકે છે / ચિનુ મોદી
૪૦. જ્યાં અને ત્યાં આરસી સામે ધરે / ચિનુ મોદી
૪૧. બધી બારીઓથી ડર્યાં તો અહોહો / ચિનુ મોદી
૪૨. કોક વેળા આવતાં આંસુથી ટોકાયા છીએ / ચિનુ મોદી
૪૩. સંગ એવો રંગ લાગી જાય છે, કોણે કહ્યું ? / ચિનુ મોદી
૪૪. શબ્દનાં બાંધાણ અમને કેટલાં નડતાં રહ્યાં / ચિનુ મોદી
૪૫. સમજી ગયાના સારમાં સમજણ હતી – ગઈ / ચિનુ મોદી
૪૬. તન વગરના મનની રહેવાસી નદી / ચિનુ મોદી
૪૭. સપનાં ઉઘાડી આંખનાં જોયાં હતાં, મોહ્યાં હતાં / ચિનુ મોદી
૪૮. કોઇના વેરાન રણમાં આવતો વંટોળ છું / ચિનુ મોદી
૪૯. મરણબાદ ક્યારેક જોવાઈએ / ચિનુ મોદી
૫૦. બંધ બારી પર પવન એમ જ પછાડા ખાય છે / ચિનુ મોદી
૫૧. હું સમયની પીઠ પર બેસી સરી શકતો નથી / ચિનુ મોદી
૫૨. પંખી બેઠાંનો હવે રોમાંચ ક્યાં છે ડાળીએ ? / ચિનુ મોદી
૫૩. પારકું કહેવું પડે ક્યારેક પોતાનું હરણ / ચિનુ મોદી
૫૪. વૃક્ષને સમજાય એવું સૂર્ય બોલે છે ખરો ? / ચિનુ મોદી
૫૫. શ્વાસની ચાલે નહીં બાંહેધરી / ચિનુ મોદી
૫૬. દ્રશ્યની આગળ હશે ને દ્રશ્યની પાછળ હશે / ચિનુ મોદી
૫૭. શક્યતાની ચાલચલગત શું બતાવું બાદશા’ ? / ચિનુ મોદી
૫૮. બંડ ખાતર બંડ જેવું પણ જગાવું બાદશા’ / ચિનુ મોદી
૫૯. હવે સ્વર્ગ મનમાં લવાશે નહીં / ચિનુ મોદી
૬૦. શ્વાસના સંબંધ મારા એમ પૂરા થાય છે / ચિનુ મોદી
૬૧. રેતનો દરિયો અને એનુંય જો મંથન થશે / ચિનુ મોદી
૬૨. ક્યાંક પુષ્પોનો વિવશ ઢોળાવ છે / ચિનુ મોદી
૬૩. સ્હેજમાં અત્તરની શીશી જેમ ઢોળાઈ ગયો / ચિનુ મોદી
૬૪. કોઇ સમજી જાય પણ હું કેમ સમજાવું મને ? / ચિનુ મોદી
૬૫. લાગણીના નામ પર કે ધારણાના નામ પર / ચિનુ મોદી
૬૬. ક્યાંક પડછાયો પડે છે, ક્યાંક ઊભો દેહ દ્રઢ / ચિનુ મોદી