ઈર્શાદગઢ (કાવ્યસંગ્રહ) – ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ઈર્શાદગઢ (કાવ્યસંગ્રહ) – ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

અનુક્રમણિકા

૧ - ઇર્શાદગઢ – ચિનુ મોદીની તસબીનું વર્ણનાત્મક વિશ્લેષણ / ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા
૨ - એક ગઝલ / ચિનુ મોદી
૩ - આંખ પાસે શ્વેત અંતરપટ હજી આવે નહીં / ચિનુ મોદી
૪ - આ નિસરણીનું નગર છે ને તમારે ક્યાં મરણ ? / ચિનુ મોદી
૫ - ઓ ગઝલ, ‘ઇર્શાદ’ સાથે તારે તે શું વેર છે ?/ ચિનુ મોદી
૬ - કહો, હોડકાં હાથ હલેસાં ખોટાં છે / ચિનુ મોદી
૭ - હું જાગું, તું ઊંઘતી, અવળાસવળા ઘાટ / ચિનુ મોદી
૮ - સ્થાન પર રહેતી નથી એવી નદીનું નામ શું ? / ચિનુ મોદી
૯ - ઇચ્છાસર હવેલીમાં પવન આવ્યો હશે / ચિનુ મોદી
૧૦ - પર્વતને નામે પથ્થર, દરિયાને નામે પાણી / ચિનુ મોદી
૧૧ - આ પર્વતની પીઠ ઉપર પાણીએ પાડયા સોળ, સાલ્લા / ચિનુ મોદી
૧૨ - રહે એ જ ‘ઇર્શાદ’ને વસવસો / ચિનુ મોદી
૧૩ - ઝેર જાણી ચાખી જોવું જોઈએ / ચિનુ મોદી
૧૪ - સ્પર્શવાના ખ્યાલથી પણ લોહ સોનું થાય છે / ચિનુ મોદી
૧૫ - આપણો વ્હેવાર જૂઠો, અપની સમજણ ગલત / ચિનુ મોદી
૧૬ - ગામ ઉજ્જડ તેં કર્યા છે ઢોલ વગડાવા અલ્યા / ચિનુ મોદી
૧૭ - મરવા પડેલા મનને તું મારીને ચાલ મન / ચિનુ મોદી
૧૮ - ઓસ તોડ્યાનો મને જે દોષ લાગ્યો છે, સનમ / ચિનુ મોદી
૧૯ - આપણાં સંયોગી મનને હું સમજવા માંડતો / ચિનુ મોદી
૨૦ - આપણે ક્યાં કાગડાને લીધે કાળો કેર છે ? / ચિનુ મોદી
૨૧ - પાણીમાં એ હંસ, પ્હાડો થાય પાંખાળો સમય / ચિનુ મોદી
૨૨ - આ તરસનું બાળ છે, તાપસ ન ગણ / ચિનુ મોદી
૨૩ - કોણ કહે છે કે અરીસાના હજી વશમાં છું હું ? / ચિનુ મોદી
૨૪ - રોજ સપનામાં તને લાગે તરસ / ચિનુ મોદી
૨૫ - લાગણીવશ હાથમાંથી જડભરત પાસો પડ્યો / ચિનુ મોદી
૨૬ - આ તરંગો છે, તરંગો પળ પછી શમતા રહે / ચિનુ મોદી
૨૭ - કોરી કરવા લાગણીને સૂકવી શકશો ખરા ? / ચિનુ મોદી
૨૮ - છો સમયની એકસરખી ધાક છે / ચિનુ મોદી
૨૯ - વેશ બદલી આપતી નિશ્ચલ પરી કાંપી હતી / ચિનુ મોદી
૩૦ - કાળ સાથેની રમતમાં, શ્વાસ ! તું શાશ્વત નથી / ચિનુ મોદી
૩૧ - પગ વગરનો છે પવન ને એટલે નિષ્પાપ છે / ચિનુ મોદી
૩૨ - એકદમ ખોટી પડેલી આંખને ક્યાં જાણ છે ? / ચિનુ મોદી
૩૩ - ભેદ એ કે આંસુ તો સારી શકાતું હોય છે / ચિનુ મોદી
૩૪ - આપણાં સંબંધના ઇતિહાસનો આ સાર છે / ચિનુ મોદી
૩૫ - પાપનાં ને પુણ્યનાં શું કામ આ કલ્પાંત છે ? / ચિનુ મોદી
૩૬ - શ્વાસમાં જે ક્ષણે તું ભળે છે / ચિનુ મોદી
૩૭ - ક્ષણ બધીયે રંગબેરંગી લખોટી થાય છે / ચિનુ મોદી
૩૮ - રોંગ નંબર , રોંગ નંબર, બસ બમળતાં રાતદિન / ચિનુ મોદી
૩૯ - પકડદાવનાં પાપ ફેડી શકે છે / ચિનુ મોદી
૪૦ - જ્યાં અને ત્યાં આરસી સામે ધરે / ચિનુ મોદી
૪૧ - બધી બારીઓથી ડર્યાં તો અહોહો / ચિનુ મોદી
૪૨ - કોક વેળા આવતાં આંસુથી ટોકાયા છીએ / ચિનુ મોદી
૪૩ - સંગ એવો રંગ લાગી જાય છે, કોણે કહ્યું ? / ચિનુ મોદી
૪૪ - શબ્દનાં બાંધાણ અમને કેટલાં નડતાં રહ્યાં / ચિનુ મોદી
૪૫ - સમજી ગયાના સારમાં સમજણ હતી – ગઈ / ચિનુ મોદી
૪૬ - તન વગરના મનની રહેવાસી નદી / ચિનુ મોદી
૪૭ - સપનાં ઉઘાડી આંખનાં જોયાં હતાં, મોહ્યાં હતાં / ચિનુ મોદી
૪૮ - કોઇના વેરાન રણમાં આવતો વંટોળ છું / ચિનુ મોદી
૪૯ - મરણબાદ ક્યારેક જોવાઈએ / ચિનુ મોદી
૫૦ - બંધ બારી પર પવન એમ જ પછાડા ખાય છે / ચિનુ મોદી
૫૧ - હું સમયની પીઠ પર બેસી સરી શકતો નથી / ચિનુ મોદી
૫૨ - પંખી બેઠાંનો હવે રોમાંચ ક્યાં છે ડાળીએ ? / ચિનુ મોદી
૫૩ - પારકું કહેવું પડે ક્યારેક પોતાનું હરણ / ચિનુ મોદી
૫૪ - વૃક્ષને સમજાય એવું સૂર્ય બોલે છે ખરો ? / ચિનુ મોદી
૫૫ - શ્વાસની ચાલે નહીં બાંહેધરી / ચિનુ મોદી
૫૬ - દ્રશ્યની આગળ હશે ને દ્રશ્યની પાછળ હશે / ચિનુ મોદી
૫૭ - શક્યતાની ચાલચલગત શું બતાવું બાદશા’ ? / ચિનુ મોદી
૫૮ - બંડ ખાતર બંડ જેવું પણ જગાવું બાદશા’ / ચિનુ મોદી
૫૯ - હવે સ્વર્ગ મનમાં લવાશે નહીં / ચિનુ મોદી
૬૦ - શ્વાસના સંબંધ મારા એમ પૂરા થાય છે / ચિનુ મોદી
૬૧ - રેતનો દરિયો અને એનુંય જો મંથન થશે / ચિનુ મોદી
૬૨ - ક્યાંક પુષ્પોનો વિવશ ઢોળાવ છે / ચિનુ મોદી
૬૩ - સ્હેજમાં અત્તરની શીશી જેમ ઢોળાઈ ગયો / ચિનુ મોદી
૬૪ - કોઇ સમજી જાય પણ હું કેમ સમજાવું મને ? / ચિનુ મોદી
૬૫ - લાગણીના નામ પર કે ધારણાના નામ પર / ચિનુ મોદી
૬૬ - ક્યાંક પડછાયો પડે છે, ક્યાંક ઊભો દેહ દ્રઢ / ચિનુ મોદી