તારાપણાના શહેરમાં (કાવ્યસંગ્રહ) – જવાહર બક્ષી

તારાપણાના શહેરમાં (કાવ્યસંગ્રહ) – જવાહર બક્ષી

અનુક્રમણિકા

તારાપણાના શહેરમાં – પ્રસ્તાવના / ડૉ પ્રકાશ મહેતા / જયંત શાહ / ભારતેન્દ્ર શુક્લ
તારાપણાના શહેરમાં – પ્રકાશક તરફથી / વિજય મહેતા
 
1 - સુદીર્ધ પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી
2 - સિક્કો ઉછાળીએ / જવાહર બક્ષી
3 - હું તને ક્યાંથી મળું ? / જવાહર બક્ષી
4 - આજના માણસની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
5 - સવારે ખૂલશે દરવાજા / જવાહર બક્ષી
6 - ……….કે હું / જવાહર બક્ષી
7 - કુંડલી ગઝલ (કબીર સાહેબની રજા સાથે) / જવાહર બક્ષી
8 - હોવાપણાના શહેરમાં (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
9 - સ્વાધીન – પતિકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
10 - સહસ્ત્રદળ ઊઘડે / જવાહર બક્ષી
11 - અડાબીડ ભાન રે / જવાહર બક્ષી
12 - એટલું તો ભાન છે / જવાહર બક્ષી
13 - સૌંદર્યબોધ / જવાહર બક્ષી
14 - સાક્ષાત્કારની હઠ / જવાહર બક્ષી
15 - નીલકંઠી ક્ષણો / જવાહર બક્ષી
16 - અભિસારિકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
17 - સર્વત્ર છું / જવાહર બક્ષી
18 - છોડો / જવાહર બક્ષી
19 - ગઝલની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
20 - વાતાવરણ રહે / જવાહર બક્ષી
21 - ઘરની બહાર / જવાહર બક્ષી
22 - પી ગયો / જવાહર બક્ષી
23 - સુધી / જવાહર બક્ષી
24 - દર્પણનું ઘર / જવાહર બક્ષી
25 - મારુંય કૈક નામ / જવાહર બક્ષી
26 - સાચુકલો અવાજ / જવાહર બક્ષી
27 - ઉજાસમાં / જવાહર બક્ષી
28 - હું ક્યાં છું / જવાહર બક્ષી
29 - વિપ્રલબ્ધા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
30 - ખીણનાં ગર્ભાવાસમાં / જવાહર બક્ષી
31 - નસનસમાં આખરે / જવાહર બક્ષી
32 - તારો વિયોગ / જવાહર બક્ષી
33 - જવાં પહેલાં / જવાહર બક્ષી
34 - ગયા પછી તરત / જવાહર બક્ષી
35 - એ પછી : ૧ / જવાહર બક્ષી
36 - એ પછી : ૨ પ્રોષિતભર્તૃકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
37 - એ પછી : ૩ / જવાહર બક્ષી
38 - એ પછી : ૪ ખંડિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
39 - એ પછી : ૫ / જવાહર બક્ષી
40 - રાત, પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી
41 - ન જાય / જવાહર બક્ષી
42 - વિરહોત્કંઠિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
43 - આપનું આ આવવું / જવાહર બક્ષી
44 - વાસકસજ્જા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
45 - હજી પણ / જવાહર બક્ષી
46 - લિસોટો / જવાહર બક્ષી
47 - ધુમ્મસ / જવાહર બક્ષી
48 - રેખા / જવાહર બક્ષી
49 - લખી બેઠો / જવાહર બક્ષી
50 - અનુભવ / જવાહર બક્ષી
51 - ઝરૂખામાં / જવાહર બક્ષી
52 - ન રહી / જવાહર બક્ષી
53 - ક્ષિતિજ સુધી જઈને / જવાહર બક્ષી
54 - આ મૂંગા શહેરમાં / જવાહર બક્ષી
55 - ચલો / જવાહર બક્ષી
56 - કલહાંતરિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
57 - જેમ / જવાહર બક્ષી
58 - તો ! / જવાહર બક્ષી
59 - આસપાસનું / જવાહર બક્ષી
60 - આવી ગયો હઈશ / જવાહર બક્ષી
61 - મોજું સભાનતાનું / જવાહર બક્ષી
62 - રણની એક અદબ / જવાહર બક્ષી
63 - મીણનાં શહેર / જવાહર બક્ષી
64 - ભીનાં સ્મરણનાં શુકન / જવાહર બક્ષી
65 - જવાહરગીરી નથી / જવાહર બક્ષી
66 - દશા ન હોય / જવાહર બક્ષી
67 - હોય નહિ / જવાહર બક્ષી
68 - ખબર પડે / જવાહર બક્ષી
69 - ખરાબ નથી / જવાહર બક્ષી
70 - ખ્યાલમાં / જવાહર બક્ષી
71 - વાતો કરો / જવાહર બક્ષી
72 - જાય છે / જવાહર બક્ષી
73 - એકઠો થઈ જાઉં છું / જવાહર બક્ષી
74 - કંઈ પણ કહો / જવાહર બક્ષી
75 - સાવ અજાણ્યું લાગે / જવાહર બક્ષી
76 - જોઈએ / જવાહર બક્ષી
77 - પ્રાચીન છું / જવાહર બક્ષી
78 - ડહાપણ નહિ / જવાહર બક્ષી
79 - ભીનાશ મળી છે / જવાહર બક્ષી
80 - મનગમતું એકાંત – (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
81 - અમસ્તો થઈ ગયો – (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
82 - એ બ્હાને / જવાહર બક્ષી
83 - ઘૂંઘટમાં નથી / જવાહર બક્ષી
84 - અપ્રગટ અગ્નિની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
85 - પળવારમાં તૂટી પડે / જવાહર બક્ષી
86 - પડાવ છલકે / જવાહર બક્ષી
87 - બેઠો છે / જવાહર બક્ષી
88 - પાછલી ખટઘડી (ઝૂલણા) / જવાહર બક્ષી
89 - અટપટા ખેલમાં (ઝૂલણા) / જવાહર બક્ષી
90 - ન ફેર પડે / જવાહર બક્ષી
91 - સાંભળ્યા કરો / જવાહર બક્ષી
92 - ઘોંઘાટનો પટ ખોલ / જવાહર બક્ષી
93 - ભીનો પંથ / જવાહર બક્ષી
94 - સાંઈ / જવાહર બક્ષી
95 - શ્વાસમાં / જવાહર બક્ષી
96 - ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ / જવાહર બક્ષી
97 - સ્વરૂપે અવસ્થાનતમ્ / જવાહર બક્ષી